ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อังคณา อ่อนบุญเอื้อ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีการศึกษาในการประกอบวิชาชีพครูของนิสิตครู
2 ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคผัก 5 สีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2555
3 การลดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกในชั้นเรียนปฐมวัย โดยใช้ชุดเครื่องมือบอกเล่าเรื่องราวทางสังคม
ปี พ.ศ. 2554
4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2553
5 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบ 2