ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อังคณา อินตา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาและสำรวจชนิดพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของชุมชน
ปี พ.ศ. 2557
2 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกะเหรี่ยงโปว์และกะเหรี่ยงสะกอในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2556
3 อนุกรมวิธานของไม้ยืนต้นบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยน้ำแพม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาเปรียบเทียบพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2553
5 ความหลากหลายทางชีวภาพและการขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หริภุญไชย จังหวัดลำพูน เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2546
6 ความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณพื้นที่ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในจังหวัดลำพูน
7 ความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณพื้นที่ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในจังหวัดลำพูน / อังคณา อินตา
8 ความหลากหลายของพรรณพืช บริเวณพื้นที่ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในจังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 ความหลากหลายของพืชสกุลไทร (Ficus L.) ในบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยน้ำแพม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
10 Analysis of traditional knowledge in medicinal plants used by Yuan in Thailand