ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อังคณา อินตา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาและสำรวจชนิดพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของชุมชน
ปี พ.ศ. 2557
2 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกะเหรี่ยงโปว์และกะเหรี่ยงสะกอในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 การใช้ประโยชน์จากมะกิ้งเป็นอาหารสุขภาพ เครื่องสำอาง และสารช่วยทางเภสัชกรรม (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2556
4 การใช้ประโยชน์จากมะกิ้งเป็นอาหารสุขภาพ เครื่องสำอาง และสารช่วยทางเภสัชกรรม
5 อนุกรมวิธานของไม้ยืนต้นบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยน้ำแพม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาเปรียบเทียบพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2554
7 การวิเคราะห์องค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นบ้านของชุมชน บริเวณศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2553
8 ความหลากหลายทางชีวภาพและการขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หริภุญไชย จังหวัดลำพูน เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9 ความหลากหลายทางชีวภาพ และ การขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
10 การสำรวจพรรณพืชท้องถิ่น เห็ดท้องถิ่น พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และการจัดทำฐานข้อมูลพืชพรรณ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ที่ระดับความสูง 380-480 เมตรจากระดับน้ำทะเล
ปี พ.ศ. 2546
11 ความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณพื้นที่ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในจังหวัดลำพูน
12 ความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณพื้นที่ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในจังหวัดลำพูน / อังคณา อินตา
13 ความหลากหลายของพรรณพืช บริเวณพื้นที่ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในจังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 ความหลากหลายของพืชสกุลไทร (Ficus L.) ในบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยน้ำแพม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
15 Analysis of traditional knowledge in medicinal plants used by Yuan in Thailand