ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อังคณา นวลยง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2550
2 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ
3 การประเมินการใช้หลักสูตรระดับรายวิชาการพยาบาลครอบครัว และการผดุงครรภ์ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ พุทธศักราช 2537 ปีการศึกษา 2543-2544
ปี พ.ศ. 2549
4 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ ในโครงการชมรมผู้สูงอายุกรมแพทย์ทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2547
5 การประเมินการใช้หลักสูตร ระดับรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ พุทธศักราช 2537 ปีการศึกษา 2543-2544
ปี พ.ศ. 2535
6 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรค การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง เนื่องจากการตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ
8 การประเมินการใช้หลักสูตรระดับรายวิชาการพยาบาลครอบครัว และการผดุงครรภ์ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ พุทธศักราช 2537 ปีการศึกษา 2543-2544