ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อังคณา ตุงคะสมิต
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชาภายใต้ผลการเรียนรู้และ กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับโรงเรียนในเขตชายแดนไทย ลาว กัมพูชา
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชาภายใต้ผลการเรียนรู้และ กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับโรงเรียนในเขตชายแดนไทย ลาว กัมพูชา
ปี พ.ศ. 2555
4 การประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5 การประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2554
6 การประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9 การศึกษาความสามารถในการคิดสังเคราะห์ขอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวความคิดคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist)
10 การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 การพัฒนารูปแบบการสอนที่ส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
12 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2553
13 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
14 การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของรัฐ
15 การประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
16 การพัฒนาหน่วยการเรียนท้องถิ่น เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีผู้ไทย โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
17 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยบูรณาการเรื่องรักษ์ต้นไม้ในชุมชนสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้โครงงาน
18 การศึกษาการคิดประยุกต์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2552
19 การศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้กระบวนการสร้างนิสัย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
20 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เกมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
21 การสร้างสาระการเรียนรุ้ท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
22 ความต้องการและสภาพพื้นฐานของการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของรัฐ
23 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของรัฐ
ปี พ.ศ. 2541
24 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเรื่อง พระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอน โดยใช้บทเรียนโปรแกรมที่มีภาพการ์ตูนประกอบกับการสอนตามคู่มือครู