ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัฆพรรค์ วรรณโกมล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อัฆพรรค์, วรรณโกมล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 5
5 2554 1
6 2553 3
7 2552 2
8 2551 1
9 2545 1
10 2543 1
11 2541 1
12 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รายงานการวิจัยการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียจากฟาร์มกุ้ง
2 รายงานการวิจัยการศึกษาและประเมินศักยภาพก๊าซในหินทรายเนื้อแน่นชุดโคราช
ปี พ.ศ. 2557
3 การทดสอบการลดปริมาณขี้เถ้าและกำมะถันจากกระบวนการเผาไหม้ถ่านหินโดยการล้างด้วยสารเคมี
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาและประเมินผลกระทบจากการทรุดตัวของแผ่นดินในเขตพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ของจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้ข้อมูลค่าความต่างเฟสของสัญญาณย้อนกลับจากระบบเรดาห์แบบช่องเปิดเสมือนและธรณีฟิสิกส์
ปี พ.ศ. 2555
5 การใช้สาร ลิเนีย อัลคิล เบนซีน ซัลโฟเนต เพื่อลดแรงตึงผิวของน้ำมันดิบในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำมันดิบ
6 รายงานการวิจัยศึกษาการพัฒนาแห่งปิโตรเลียมขนาดเล็กในประเทศไทย
7 รายงานการวิจัยการทำแผนที่น้ำบาดาลด้วยวิธีการสำรวจทางไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
8 การทำแผนที่น้ำบาดาลด้วยวิธีการสำรวจทางไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
9 ศึกษาการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็กในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
10 การใช้ยางพาราเป็นสารเติมแต่งของโคลนเจาะ
ปี พ.ศ. 2553
11 การทำแผนที่น้ำบาดาลด้วยวิธีการสำรวจทางไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
12 รายงานการวิจัยการประเมินศักยภาพและความเสี่ยงปิโตรเลียมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
13 การประเมินศักยภาพและความเสี่ยงปิโตรเลี่ยม ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2552
14 รายงานการวิจัยลักษณะธรณีวิทยาใต้พื้นดินโดยวิธีสำรวจธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่ศึกษาบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
15 ลักษณะธรณีวิทยาใต้พื้นดิน โดยวิธีสำรวจธรณีฟิสิกส์ ในพื้นที่ศึกษาบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2551
16 เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 434308 การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์
ปี พ.ศ. 2545
17 การศึกษาเบื้องต้นของลักษณะปรากฎในบริเวณที่มีการทรุดตัวของแผ่นดินจากภาพถ่ายดาวเทียม
ปี พ.ศ. 2543
18 การศึกษาเบื้องต้นของลักษณะปรากฎในบริเวณที่มีการทรุดตัวของแผ่นดินจากภาพถ่ายจากดาวเทียม
ปี พ.ศ. 2541
19 ศักยภาพปิโตรเลียมของพื้นที่ทับซ้อนไทย-เวียดนาม