ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัครพงศ์ อั้นทอง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 18
2 นุกูล เครือฟู 9
3 กรวรรณ สังขกร 6
4 อร จุนถิระพงศ์ 6
5 สุเมธ พฤกษ์ฤดี 4
6 อนันต์ วัฒนกุลจรัส 4
7 จักรี เตจ๊ะวารี 4
8 นรินทร์ พันธ์เขียว 3
9 ดนัยชัญ พงษ์พัชรธรเทพ 2
10 คมสัน สุริยะ 2
11 ศิริพร ศรีชูชาติ 2
12 ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ 2
13 นิมิต นิมิตรเกียรติไกล 2
14 อรุณี อินทรไพโรจน์ 2
15 กาญจนา จี้รัตน์ 2
16 อริยา เผ่าเครื่อง 2
17 อนุชา วรรณก้อน 2
18 วรินธร ชัยวิวัธน์ 2
19 สมนึก ศิริสุนทร 2
20 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 2
21 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
22 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
23 ขนิษฐา มาน้อย 1
24 ปรัชญา วงศ์ธนบัตร 1
25 สมบัติ เหสกุล(แซ่แฮ่) 1
26 พัฒนา ราชวงศ์ 1
27 พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี 1
28 ผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 2
6 2550 4
7 2549 4
8 2548 5
9 2546 2
10 2542 1
11 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนเชิงบูรณาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงปี 2551 : ตลาดใหม่และความท้าทาย
2 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวตลาดใหม่(เน้นจีนและเกาหลีใต้) และตลาดเดิม (เน้นญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฝรั่งเศส และเยอรมนี)
3 การศึกษาทัศนคติของคนในท้องถิ่นต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน
ปี พ.ศ. 2553
5 ศักยภาพของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย
6 แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน
8 การศึกษาศักยภาพและโอกาสของสินค้าส่งออกไทยในตลาดกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2551
9 พัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภาคแม่น้ำโขง ปี 2549 : การเปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส์
10 การศึกษาศักยภาพและโอกาสของสินค้าส่งออกไทย ในตลาดกลุ่มอนุภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาศักยภาพและโอกาสของสินค้าส่งออกไทย ในตลาดกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ปีที่ 2
12 การศึกษาศักยภาพและโอกาสของสินค้าส่งออกไทยในตลาดกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ปีที่2)
13 การพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง 2
14 การศึกษาศักยภาพและโอกาสของสินค้าส่งออกไทย ในตลาดกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง
ปี พ.ศ. 2549
15 การพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง 2
16 อุตสาหกรรมโรงแรมและรีสอร์ตในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
17 อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทยภายใต้โครงการ "มูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของประเทศไทย"
18 มูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
19 อุตสหกรรมโรงแรมและรีสอร์ตในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
20 อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทยภายใต้โครงการ "มูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย"
21 มูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
22 การเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว
23 อุตสาหกรรมโรงแรมและรีสอร์ตในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
24 การศึกษามิติทางสุขภาพกับการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
25 การเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว
ปี พ.ศ. 2542
26 ต้นทุนการใช้ทรัพยากรภายในประเทศของอุตสาหกรรมไทย / อัครพงศ์ อั้นทอง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 พัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภาคแม่น้ำโขง ปี 2549 : การเปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส์
28 ศักยภาพของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย