ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัครพงศ์ อั้นทอง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 18
2 นุกูล เครือฟู 9
3 กรวรรณ สังขกร 6
4 อร จุนถิระพงศ์ 6
5 สุเมธ พฤกษ์ฤดี 4
6 อนันต์ วัฒนกุลจรัส 4
7 จักรี เตจ๊ะวารี 4
8 นรินทร์ พันธ์เขียว 3
9 ดนัยชัญ พงษ์พัชรธรเทพ 2
10 คมสัน สุริยะ 2
11 ศิริพร ศรีชูชาติ 2
12 ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ 2
13 นิมิต นิมิตรเกียรติไกล 2
14 อรุณี อินทรไพโรจน์ 2
15 กาญจนา จี้รัตน์ 2
16 อริยา เผ่าเครื่อง 2
17 อนุชา วรรณก้อน 2
18 วรินธร ชัยวิวัธน์ 2
19 สมนึก ศิริสุนทร 2
20 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 2
21 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
22 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
23 ขนิษฐา มาน้อย 1
24 ปรัชญา วงศ์ธนบัตร 1
25 สมบัติ เหสกุล(แซ่แฮ่) 1
26 พัฒนา ราชวงศ์ 1
27 พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี 1
28 ผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 1
3 2550 1
4 2548 1
5 2546 1
6 2542 1
7 543 22