ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อะเคื้อ อุณหเลขกะ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ 7
2 สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์ 5
3 กรรณิการ์ พงษ์สนิท 5
4 จินตนา ตาปิน 4
5 ยุวยงค์ จันทรวิจิตร 4
6 ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร 3
7 ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 3
8 ชลอศรี แดงเปี่ยม 2
9 รุจิภาส ภู่สว่าง 2
10 สมพร ธำรงค์ทิพยคุณ 2
11 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2
12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทย์ศาสตร์ 2
13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
14 ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ 2
15 อำไพ ชนะกอก 2
16 ชมนาด พจนามาตร์ 2
17 วารุณี แก่นสุข 2
18 ดรุณี ทายะติ 2
19 คำพอง คำนนท์ 1
20 อุทัยวรรณ สิงห์คำ 1
21 วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย 1
22 สายใจ ชอบงาม 1
23 เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ 1
24 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 1
25 Akeau Unahalekhaka 1
26 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
27 ชัชวาล จันทรวิจิตร 1
28 Prince of Songkla University. Faculty of Medicine 1
29 ธฤติ สาตรศิลป์ 1
30 ธฤติ ศาสตรศิลป์ 1
31 นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 1
3 2553 4
4 2552 8
5 2551 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2546 1
9 2545 6
10 2544 1
11 2543 2
12 2537 1
13 1086 1
14 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในหออภิบาลผู้ป่วย
2 แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาและการติดเชื้อจากการสอดใส่อุปกรณ์การแพทย์
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ปี พ.ศ. 2553
4 Best Practice Guideline for Prevention of Multidrug Resistant Organisms Transmission in Hospitals
5 Prevention of Needle-stick and Sharp Injuries Among Hospital Personnel in Thailand
6 ตัวชี้วัดและการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพประชาชนในบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
7 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐานต่อการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพแผนกผ่าตัด สถาบันบำราศนราดูร
ปี พ.ศ. 2552
8 การประยุกต์ใช้วิธี Collaborative Quality Improvement ในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
9 Situation Analysis of Hospital-Associated TB Transmission Prevention among Hospitals in Thailand
10 ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
11 ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
12 ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
13 การพัฒนาวิธีการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคปอดระยะแพร่กระจายเชื้อ ในแผนกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
14 ผลของการสร้างแรงจูงใจ ในการป้องกันต่อการรับรู้ความคาดหวังและการปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาด ของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
15 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพ โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2551
16 ผลกระทบของการเกิดปอดอักเสบ จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
17 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน ต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2548
18 The application of collaborative quality improvement method : case study of prevention of ventilator-associated pneumonia
ปี พ.ศ. 2546
19 การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนของบุคลากรหญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
20 การดำเนินงานของโรงพยาบาล ในการดูและสุขภาพบุคลากร เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
21 การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนของบุคลากรหญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 การดำเนินงานของโรงพยาบาล ในการดูและสุขภาพบุคลากร เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
23 การดำเนินงานของโรงพยาบาล ในการดูและสุขภาพบุคลากร เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
24 การดำเนินงานของโรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพบุคลากร เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
25 การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน ของบุคลากรหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2544
26 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัวในชุมชน
ปี พ.ศ. 2543
27 Status of nosocomial Tuberculosis Infection Control Practice of MOPH hospital Thaildn
28 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัวในชุมชน
ปี พ.ศ. 2537
29 ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อของสมาชิกในครอบครัวที่มีผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
30 การป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในหาอภิบาลผู้ป่วย
31 Prevention of Needlestick and Sharp Injuries Among Hospitals in Thailand