ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อะเคื้อ อุณหเลขกะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ 8
2 ยุวยงค์ จันทรวิจิตร 6
3 สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์ 6
4 กรรณิการ์ พงษ์สนิท 5
5 จินตนา ตาปิน 4
6 ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร 4
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4
8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ 4
9 ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 3
10 อำไพ ชนะกอก 2
11 สมพร ธำรงค์ทิพยคุณ 2
12 รุจิภาส ภู่สว่าง 2
13 วารุณี แก่นสุข 2
14 ชลอศรี แดงเปี่ยม 2
15 ดรุณี ทายะติ 2
16 ชัชวาล จันทรวิจิตร 2
17 ชมนาด พจนามาตร์ 2
18 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทย์ศาสตร์ 2
19 Akeau Unahalekhaka 2
20 ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ 2
21 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 1
22 คำพอง คำนนท์ 1
23 Suchada Lueang-a-papong 1
24 อุทัยวรรณ สิงห์คำ 1
25 วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย 1
26 เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ 1
27 ธฤติ ศาสตรศิลป์ 1
28 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
29 Prince of Songkla University. Faculty of Medicine 1
30 ธฤติ สาตรศิลป์ 1
31 นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล 1
32 สายใจ ชอบงาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2554 1
3 2553 4
4 2552 6
5 2551 1
6 2549 1
7 2545 3
8 2543 1
9 2537 1
10 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การดำเนินการ อุปสรรคและความต้องการของโรงพยาบาลในประเทศไทยในการป้องกันการแพร่กระจายวัณโรค
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ปี พ.ศ. 2553
3 Best Practice Guideline for Prevention of Multidrug Resistant Organisms Transmission in Hospitals
4 Prevention of Needle-stick and Sharp Injuries Among Hospital Personnel in Thailand
5 ตัวชี้วัดและการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพประชาชนในบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
6 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐานต่อการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพแผนกผ่าตัด สถาบันบำราศนราดูร
ปี พ.ศ. 2552
7 การประยุกต์ใช้วิธี Collaborative Quality Improvement ในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
8 Situation Analysis of Hospital-Associated TB Transmission Prevention among Hospitals in Thailand
9 ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
10 การพัฒนาวิธีการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคปอดระยะแพร่กระจายเชื้อ ในแผนกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
11 ผลของการสร้างแรงจูงใจ ในการป้องกันต่อการรับรู้ความคาดหวังและการปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาด ของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
12 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพ โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2551
13 ผลกระทบของการเกิดปอดอักเสบ จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
14 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน ต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2545
15 การดำเนินงานของโรงพยาบาล ในการดูและสุขภาพบุคลากร เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
16 การดำเนินงานของโรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพบุคลากร เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
17 การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน ของบุคลากรหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543
18 Status of nosocomial Tuberculosis Infection Control Practice of MOPH hospital Thaildn
ปี พ.ศ. 2537
19 ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อของสมาชิกในครอบครัวที่มีผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 Prevention of Needlestick and Sharp Injuries Among Hospitals in Thailand