ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อศิรา เฟื่องฟูชาติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรรณี ฉินศิริกุล 12
2 ดวงพร ศิริกิตติกุล 11
3 Wannee Chinsirikul 10
4 วาณี ชนเห็นชอบ 10
5 Doungporn Sirikittikul 8
6 Tawan Sooknoi 8
7 ตะวัน สุขน้อย 8
8 Vanee Chonhenchob 8
9 นพดล เกิดดอนแฝก 7
10 กาญจนา บุญเรือง 6
11 ชลลดา ฤตวิรุฬห์ 6
12 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 5
13 Noppadon Kerddonfag 5
14 Nispa Seetapan 4
15 นิสภา ศีตะปันย์ 4
16 Kanchana Boonruang 4
17 Chonlada Ritvirulh 4
18 ภาวดี เมธะคานนท์ 4
19 Pawadee Methacanon 4
20 Waravut Pattaropong 4
21 วราวุธ ภัทโรพงศ์ 4
22 Suchitra Apisittinet 3
23 ชาริณี วิโนทพรรษ์ 3
24 สุจิตรา อภิสิทธิเนตร 3
25 Arisa Fuongfuchat 2
26 ก้องเกียรติ คงสุวรรณ 2
27 Warintorn Booncharoen 2
28 Noppadol Kerddonfag 2
29 Kongkiat Kongsuwan 2
30 สรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ 2
31 Charinee Winotapun 2
32 วรินทร บุญเจริญ 2
33 V. Chonhenchob 2
34 S. Apisittinet 2
35 ศศิธร ตรงจิตภักดี 2
36 อนุวัตร แจ้งชัด 2
37 T. Sooknoi 2
38 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี 2
39 Anuvat Jangchud 2
40 Charinee Winotapan 1
41 Kamolwan Jangchud 1
42 ปณิธี ทิพยธรรม 1
43 Saowapa Chaiwong 1
44 ตติยา ตรงสถิตกุล 1
45 เสาวภา ไชยวงศ์ 1
46 Panitee Tippayatum 1
47 Metawadee Thirasat 1
48 ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม 1
49 กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์ 1
50 Thidarat Makmoon 1
51 Kamolrat Thanapprapasr 1
52 Pitirat Klintham 1
53 ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล 1
54 เมธาวดี ถิระสัตย์ 1
55 กมลวรรณ แจ้งชัด 1
56 Rittirong Pruthtikul 1
57 Chonlada Rutvirulh 1
58 Sirinart Detchprohm 1
59 Asira Foungfuchat 1
60 Pramote Kumsang 1
61 Sorraya Phiboonkulsamrit 1
62 ปราโมทย์ คุ้มสังข์ 1
63 สิรินาถ เดชพรหม 1
64 Malinee Prasitsilp 1
65 Jittiporn Kruenate 1
66 ปิยวรรณ ปนิทานเต 1
67 จิตติ์พร เครือเนตร 1
68 Rungnapa Tongpool 1
69 มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ 1
70 รุ้งนภา ทองพูล 1
71 แววกมล ลีลาพรพิสิฏ 1
72 Paisan Setasuwon 1
73 อารดา บัญชาวิมลเชษฐ 1
74 ไสว ด่านชัยวิจิตร 1
75 Sawai Danchaivijit 1
76 ไพศาล เสตสุวรรณ 1
77 Arada Bunchavimonchet 1
78 ชัยวุฒิ กมลพิลาส 1
79 Nutthawee Thamjedsada 1
80 K. Atchawisit 1
81 A. Sanae 1
82 S. Sittipod 1
83 C. Ritvirulh 1
84 A. Sane 1
85 W. Phianphon 1
86 C. Rutvirulh 1
87 W. Booncharoen 1
88 Chaiwut Gamonpilas 1
89 Waranit Pongjaruvat 1
90 Thanawadee Leejarkpai 1
91 Suparat Rukchonlatee 1
92 P. Monprasit 1
93 Piyawan Panitanta 1
94 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
95 อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ 1
96 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 1
97 สุภารัตน์ รักชลธี 1
98 วรานิษฐ์ พงษ์จารุวัฒน์ 1
99 ณัฏฐวี ธรรมเจษฎา 1
100 Rathapon Asasutjarit 1
101 Sukitaya Veeranondha 1
102 Suthira Thanasanchokpibull 1
103 สุกฤตยา วีระนนท์ 1
104 ธิดารัตน์ มากมูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 5
3 2552 4
4 2551 9
5 2550 3
6 2549 6
7 2547 4
8 2545 1
9 2543 1
10 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Physicochemical and rheological characteristics of commercial chili sauces as thickened by modified starch or modified starch/xanthan mixture
2 Optimization and Evaluation of Thermoresponsive Diclofenac Sodium Ophthalmic In Situ Gels
3 Selective Ethylene-Permeable Zeolite Composite Double-Layered Film for Novel Modified Atmosphere Packaging
4 การพัฒนาของผสมจากพอลิแซคคาไรด์ที่ใช้เป็นตัวปรับสมบัติรีโอโลยี : ระยะที่ 1 การศึกษาสัณฐานวิทยาและพฤติกรรมเชิงรีโอโลยี
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาพอลิเมอร์หยุ่นหนืดที่มีสมบัติการกระจายแรง และตอบสนองต่ออุณหภูมิ
6 การยืดอายุพริกหวานเขียวและต้นหอมญี่ปุ่นสำหรับใช้ผลิตอาหารปรุงสุกด้วยฟิล์มพลาสติกที่มีค่าการซึมผ่านของก๊าซสูง
7 การยืดอายุการเก็บรักษาของกล้วยหอมผ่านการบ่มด้วยฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีน
8 การพัฒนาฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนสำหรับบรรจุผลิตผลที่ไวต่อก๊าซเอทิลีน
9 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อนปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
11 Development of Antimicrobial EVA/LDPE Films Incorporated with Thymol and Eugenol
12 Study the effects of reduced oxygen, elevated carbon dioxide and controlled/modified atmosphere on quality and shelf-life of ‘Kluai Khai’ banana
13 High Permeable Films Used for Modified Atmosphere Packaging Improve Quality and Shelf Life of Baby Corn
ปี พ.ศ. 2551
14 การพัฒนาและปรับปรุงแผ่นฟิล์มพลาสติกที่มีสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิสำหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารสด
15 Development of conformable energy dissipating composite from viscoelastic polymer
16 Preventing Film Blocking and Optimizing Haze of Metallocene PE Blown Films Through Blending with Rigid Polymers
17 Highly Ethylene Permeable Film: Development and Applications
18 Development of Zeolite-based Ethylene Absorbing Sachets for Prolonging Shelf Life of Climacteric Fruits
19 Ethylene Permeability Improvement of PE-Based Film by Incorporation of Styrene-Ethylene/Butylene-Styrene Block Copolymer and ZSM-5
20 Use of High Gas Permeable and Antimicrobial Materials Extend Shelf Life of Fresh Cut Tropical Fruits
21 Chemical modification of zeolite beta surface and its effect on gas permeation of mixed matrix membrane
22 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2550
23 Structure and Gas Selectivity of PE/Zeolite Composite Film
24 Ethylene Permeation of Silicalite-1 Composite Film
25 Maximum CO2 and Minimum O2 Tolerance of ‘Nam Dok Mai See Thong’ Mangoes in Controlled Atmosphere Storage
ปี พ.ศ. 2549
26 การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
27 การพัฒนาคอมพาวด์นำไฟฟ้าระหว่างผงเขม่าดำกับพอลิสไตรีนชนิดต้านทานแรงกระแทกสูงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
28 การพัฒนาฟิล์มควบคุมการผ่านของก๊าซและความชื้นเพื่อยืดอายุผลิตผลสดทางการเกษตร
29 การพัฒนาฟิล์มแอคทีฟที่สามารถกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
30 การพัฒนาฐานข้อมูลสมบัติของพลาสติกในประเทศไทย
31 การศึกษาการดูดซับก๊าซที่เกิดจากกระบวนการหายใจของผักผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยวของวัสดุที่มีรูพรุน
ปี พ.ศ. 2547
32 การขึ้นรูปอลูมินาด้วยเทคนิคเจลคาสติงโดยใช้พอลิเมอร์ชีวภาพเป็นตัวเชื่อมประสาน
33 การพัฒนาพลาสติกคอมพาวด์นำไฟฟ้าที่เติมผงเขม่าดำปริมาณต่ำจากโพลิเมอร์ผสมแบบสองวัฎภาคต่อเนื่อง (co-continuous)
34 An Investigation of the Effect of Zeolite Structure on Adsorption of Gases in Postharvest Environment
35 การศึกษาการเตรียมและการกำจัดตัวประสานในกระบวนการ MIM (Metal Injection Molding)
ปี พ.ศ. 2545
36 การเตรียมไคตินและไคโตซานคุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2543
37 การศึกษาและพัฒนาเทคนิคในการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของไคติน/ไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2542
38 การวิเคราะห์หาลักษณะจำเพาะของโพลิเมอร์จากทรัพยากรชีวภาพ