ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัมพร โพธิ์ใย 14
2 ชาญเดช หรูอนันต์ 13
3 จักรพงศ์ ศุภเดช 8
4 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 7
5 ภาวดี มีสรรพวงศ์ 6
6 วิน บรรจงปรุ 5
7 รัตนาวรรณ เมนะเนตร 5
8 อภิรักษ์ ผันเขียว 4
9 Wutthinan Jeamsaksiri 2
10 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 2
11 Amporn Poyai 2
12 Opas Trithaveesak 2
13 Awirut Srisuwan 2
14 Charndet Hruanun 2
15 Win Bunjongpru 2
16 จักรรินทร์ ลัทธิเดช 2
17 เกษม ตันธนะศิริวงศ์ 2
18 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 2
19 นิมิต สมหวัง 2
20 การุณ แซ่จอก 2
21 คมสัน บุณยวณิชย์ 2
22 นิธิ อัตถิ 2
23 กรรณิกา อุประโคตร 1
24 วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง 1
25 Wisut Titiroongruang 1
26 เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ 1
27 ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์ 1
28 นริชพันธ์ เป็นผลดี 1
29 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
30 ไพบูลย์ ขอมเดช 1
31 เสฐียรพงษ์ พุ่มพวง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 8
2 2550 6
3 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 กระบวนการสร้างชั้นลายวงจรเพื่อผลิตอุปกรณ์หน่วยความจำของโครงการ ASTRI-2
2 สูตรการเลือกกัดคุณภาพสูงระหว่างซิลิคอนไดออกไซด์กับซิลิคอนสำหรับเครื่องกัดแบบ RIE
3 การหาตำแหน่งตัวซ้อนทับบนชั้นลายวงจรจากการออกแบบและการตรวจสอบการซ้อนทับของชั้นลายวงจรด้วยลายเวอร์เนียร์
4 สูตรการกัดซิลิคอนโดยมีน้ำยาไวแสงเป็นชั้นป้องกัน
5 สูตรการกัดซิลิคอนโดยมีซิลิคอนไดออกไซด์เป็นชั้นป้องกัน
6 ผลกระทบของต้นแบบลายวงจรแบบฟิล์มใสต่อคุณภาพของลายวงจร
7 การสร้างลวดลายทดสอบค่าดัชนีการสะท้อนของแสงบนชั้นฟิล์มอลูมินัมด้วยกระบวนการถ่ายแบบลายวงจร
8 Study of Combined Device, p-n Junction Diode and Ion Selective Field Effect Transistor, for Temperature and pH measurement
ปี พ.ศ. 2550
9 ระบบวัดสำหรับการศึกษาความไวและความละเอียดในการวัดความเป็นกรด-เบสของหัววัดแบบ Ion Selective Field Effect Transistor
10 ต้นแบบระบบควบคุมเครื่องจักร Ramco อย่างง่าย
11 ศึกษาการใช้ไดโอดชนิดรอยต่อ พี-เอ็นร่วมกับอุปกรณ์ ISFET สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ และการวัดค่า pH
12 กระบวนการสร้าง Alignment Layer ของสายการผลิต Magnetic Sensor
13 การศึกษาสูตรการกัดชั้น poly-Si และ SiO2 ด้านหลัง ของสายการผลิต pressure sensor
14 การศึกษาสูตรการกัดชั้น poly-Si และ SiO2 ของสายการผลิต pressure sensor
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 UV-enhanced photodetector with nanocrystalline-TiO2 thin film via CMOS compatible process
16 The effects of fluorine ion implantation on acrylic resin denture base