ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อวิรุทธิ์, ชินกุลกิจนิวัฒน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 6
2 สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 5
3 Suksun Horpibulsuk 2
4 สุริยะ ชนะชัย 2
5 พงษ์ชัย จิตตะมัย 2
6 พรศิริ จงกล 2
7 ยุทธนินทร์ ทับไธสง 2
8 Patama Vajamun 2
9 Pornsiri Jongkol 2
10 Nutthita Petchprapai 2
11 Avirut Chinkulkijniwat 2
12 ปัทมา วาจามั่น 2
13 ปรียาพร โกษา 2
14 ณัฐฐิตา เพชรประไพ 2
15 ฉัตรเพชร ยศพล 2
16 สุวิทย์ อ๋องสมหวัง 2
17 อัฆพรรค์ วรรณโกมล 2
18 ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ 2
19 กิตติเทพ เฟื่องขจร 2
20 สัญญา สราภิรมย์ 2
21 บุญช่วย บุญมี 2
22 ณภัทร น้อยน้ำใส 2
23 เกษม ขอจุลกลาง 2
24 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
25 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 2
26 โสภณ วงศ์แก้ว 2
27 สุขสันต์ หอพิบูลสุข 2
28 ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 5
2 2558 1
3 2555 5
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 4
7 2551 3
8 2549 1
9 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมโยธา
2 การประเมินความลึกที่เหมาะต่อการติดตั้งเครื่องมือวัดเพื่อเตือนภัยเบื้องต้นสำหรับดินโคลนถล่มแบบตื้นเนื่องจากฝน
3 รายงานการวิจัยชุดโครงการวิจัยพฤติกรรมทางวิศวกรรมของดินลูกรังที่ปรับปรุงด้วยวัสดุเสริมกำลังเพื่อใช้เป็นกำแพงกันดิน
4 พฤติกรรมทางวิศวกรรมของดินลูกรังที่ปรับปรุงด้วยวัสดุเสริมกำลังเพื่อใช้เป็นกำแพงกันดิน
5 พฤติกรรมการไหลของน้ำผ่านดินลูกรังที่ปรับปรุงด้วยวัสดุเสริมกำลัง
ปี พ.ศ. 2558
6 สถานสงเคราะห์คนชราอาคารเขียวต้นแบบตามหลักวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนาสมการคอนสทิทูทีพสำหรับทำนายพฤติกรรมการับน้ำหนักบรรทุกของดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ
8 การพัฒนาสมการสำหรับทำนายพื้นผิวครากของดินไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ
9 พฤติกรรมการไหลของน้ำผ่านดินลูกรังที่ปรับปรุงด้วยวัสดุเสริมกำลัง
10 รายงานการวิจัยการทดสอบการทะลุทะลวงของกรวยของดินเหนียวกรุงเทพโดยการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
11 การทดสอบการทะลุทะลวงของกรวยดินเหนียวกรุงเทพ โดยการทดสอบในห้องปฏิบัตกิาร
ปี พ.ศ. 2554
12 การพัฒนาสมการคอนสทิทูทีพสำหรับทำนายพฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกของดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ
13 การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับทำนายคุณลักษณะการบดอัดของดินร่วมกับการใช้ชุดทดสอบการบดอัดขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2553
14 การหาลักษณะการอุ้มน้ำของดินไม่อิ่มตัวด้วยน้ำในสนามโดยวิธีแบบจำลองย้อนกลับ
ปี พ.ศ. 2552
15 การทดสอบการทะลุทะลวงของกรวยของดินเหนียวกรุงเทพฯ โดยการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
16 ชุดทดสอบการบดอัดขนาดเล็กสำหรับทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐานพล็อกเตอร์
17 รายงานการวิจัยการบดอัดแบบพล็อกเตอร์โดยใช้แบบบดอัดขนาดเล็ก
18 การบดอัดแบบพล็อกเตอร์โดยใช้แบบบดอัดขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2551
19 การบดอัดแบบ Proctor โดยใช้แบบบดอัดขนาดเล็ก
20 รายงานการวิจัยอิทธิพลของสภาวะบดอัดต่อผลทดสอบการบดอัดดิน
21 อิทธิพลของสภาวะบดอัดต่อผลทดสอบการบดอัดดิน
ปี พ.ศ. 2549
22 อิทธิพลของสภาวะบดอัดต่อผลทดสอบการบดอัดดิน