ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อวัสดา บินโซดาโอะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตยาสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : บ้านพรรณทิพย์โอสถ บ้านเวียงใต้ ต.เมืองยาว อ. ห้างฉัตร จ.ลำปาง
2 ไส้เดือน กลไกการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉ้ตร จ.ลำปาง
3 การประเมินผลการดำเนินงานด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของกลุ่มข้าวกล้องงอก ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
4 การพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก ชุมชนบ้านไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
5 แนวทางการใช้กลยุทธ์ราคาเพื่อเสริมสร้างยอดขายให้กลุ่มข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
6 ผลกระทบจากการดำเนินงานของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีต่อการดำเนินงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง
7 การศึกษากลยุทธ์การตลาดของผู้ผลิตสินค้าหัตถรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
8 กระบวนการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ: กรณีศึกษาตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
9 การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพกลุ่มข้าวกล้องงอกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2557
10 การศึกษาประวัติของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
11 กระบวนการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
12 การศึกษาการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตยาสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา บ้านพรรณทิพย์โอสถบ้านเวียงใต้ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
13 การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพกลุ่มข้าวกล้องงอกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2556
14 การพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตขนมจีน
15 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน: กรณีศึกษากลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บหมวกบ้านทุ่งสุ่ม ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
16 การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นชุมชนเข้มแข็งตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการของชุมชนอำแม่พริก จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชีของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุก บ้านไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
18 ตัวแบบความคิดสร้างสรรค์ของนักการตลาดในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
19 การศึกษาการดำเนินงาน สภาพปัญหาและ วิธีการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองเพื่อพัฒนากลุ่มทอผ้าเมืองจังหวัดลำปาง