ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อวย เกตุสิงห์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อวย เกตุสิงห์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 15
2 บรรจง คณะวรรณ 2
3 มนทกานติ วัชราภัย 2
4 วินัย งามแสง 1
5 Phanphen Wattanaarsakit 1
6 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
7 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
8 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
9 กำจัด มงคลกุล 1
10 สุมิตรา พูลทอง 1
11 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
12 Chonticha Srisawang 1
13 นภสร โกวรรธนะกุล 1
14 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
15 สิทธิพร แอกทอง 1
16 Waraporn Siriterm 1
17 Kasidit Nootong 1
18 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
19 Anawatch Mitpratan 1
20 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
21 Jittima Chatchawansaisin 1
22 Yeshey Penjor 1
23 Chayaporn Supachartwong 1
24 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
25 รุ่งราวี ทองกันยา 1
26 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
27 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
28 วิมล เหมะจันทร 1
29 สุมา เมืองใย 1
30 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
31 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
32 Puttipongse Varavudhi 1
33 Kitpramuk Tantayaporn 1
34 ละอองทิพย์ เหมะ 1
35 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
36 พรรณี กาญจนพลู 1
37 ๋Janes, Gavin W. 1
38 ชอุ่ม มลิลา 1
39 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
40 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
41 ประคอง ชอบเสียง 1
42 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
43 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
44 Chakkaphan Sutthirat 1
45 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
46 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
47 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
48 วิบูลย์ ชลานันต์ 1
49 ไววิทย์ พุทธารี 1
50 ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ 1
51 พริ้มเพรา ผลเจริญสุข 1
52 Varunee Padmasankh 1
53 Rajalida Lipikorn 1
54 Walaisiri Muangsiri 1
55 เต็มเดือน หล้าวงษา 1
56 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
57 สุณัฏฐา แท่งทอง 1
58 สุรจิต อุดมสัตย์ 1
59 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
60 วาสนา เสียงดัง 1
61 สุรีย์ลักษณ์ สวามิภักดิ์ 1
62 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
63 ชนินทร์ ยุกตะนันท์ 1
64 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
65 เฉลี่ย พิมพันธุ์ 1
66 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
67 ประธาน ดาบเพชร 1
68 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
69 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
70 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
71 Pantharee Boonsatorn 1
72 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
73 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
74 Acom Sornsute 1
75 Sompol Sanguanrungsirikul 1
76 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
77 Chariya Uiyyasathian 1
78 ศุกันยา ห้วยผัด 1
79 สมชัย วัฒนการุณ 1
80 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
81 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
82 Suchin Arunsawatwong 1
83 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
84 สุวดี ยาป่าคาย 1
85 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
86 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
87 กระมล ทองธรรมชาติ 1
88 Thanathon Sesuk 1
89 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
90 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
91 ธวัชชัย สันติสุข 1
92 ปรีชา กลิ่นรัตน์ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
94 พูนศักดิ์ ประถมบุตร 1
95 แน่งน้อย สงวนวิทย์ 1
96 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
97 ณัฐยา วิสุทธิสิน 1
98 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
99 เทพวาณี สมะพันธุ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
101 วิริยา บุญชัย 1
102 คัคนางค์ มณีศรี 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
104 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
107 เสาวนีย์ หอวิวัฒนกุล 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
109 สุจินดา ศักดิ์สวัสดิ์ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
111 สำเริง แย้มโสภี 1
112 กำโชค เผือกสุวรรณ 1
113 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
114 Pornpimol Muanjai 1
115 บุญมา ไทยก้าว 1
116 ขวัญฤดี เดชาชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1
117 เอกชัย อดุลยธรรม 1
118 Thada Jirajaras 1
119 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
120 กมลชนก ยวดยง 1
121 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
122 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
123 สุพรรณี ดำรงวงศ์ 1
124 สุวิชา ทองสิมา 1
125 สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ 1
126 วัลลภ แย้มเหมือน 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
128 สมพร พรมดี 1
129 สายฝน ควรผดุง 1
130 สมศรี ลิ้มโสภาส 1
131 สิริพร สิวราวุฒิ 1
132 วิไล ชินธเนศ 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
134 วัฒนชัย สมิทธากร 1
135 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
136 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
137 Panee Boonthavi 1
138 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
139 Wilai Anomasiri 1
140 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
141 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
142 Jaitip Paiboon 1
143 Kittisak Likhitwitayawuid 1
144 Supa Chantharasakul 1
145 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
146 มยุรี ตันติสิระ 1
147 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
148 Ampa Luiengpirom 1
149 Vimolmas Lipipun 1
150 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
151 Sumphan Wongseripipatana 1
152 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
153 Garnpimol C. Ritthidej 1
154 กาญจนา แก้วเทพ 1
155 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
157 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
158 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
159 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
160 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
161 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
162 อุทัย บุญประเสริฐ 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
164 Somying Tumwasorn 1
165 Boonchai Sangpetngam 1
166 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
167 ศิริชัย ศิริกายะ 1
168 Vanida Chantarateptawan 1
169 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
170 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
171 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
172 Chalermpol Leevailoj 1
173 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
174 Srilert Chotpantarat 1
175 Naiyana Chaiyabutr 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2525 1
3 2524 1
4 2520 1
5 2519 4
6 2518 3
7 2517 6
8 2516 5
9 2514 4
10 2512 2
11 1086 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2525
2 การเปรียบเทียบความสามารถทางกายของชายไทยที่มีอายุต่างกัน
ปี พ.ศ. 2524
3 อิทธิพลของการเคลื่อนที่ของอากาศรอบตัวต่อความสามารถ ในการทำงานของร่างกาย
ปี พ.ศ. 2520
4 ผลการฝึกร่างกายด้วย "ไทรแองเกิลฮ็อปสเต็ป" ต่อสมรรถวิสัยทางกาย
ปี พ.ศ. 2519
5 การศึกษาจำนวนครั้งที่จะให้ได้ผลดีที่สุดในการฝึกประสานงาน ระหว่างสายตากับมือของกิจกรรมบาสเกตบอล ในนักศึกษาหญิงระดับวิทยาลัย
6 มานุษยมิติของนักกรีฑาชั้นหนึ่งของไทย
7 อิทธิพลของท่าทางของร่างกาย ที่มีผลต่อการทดสอบแบบออสตรานด์
8 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฏจักรปัจจัยดินฟ้าอากาศและโรคบางโรค
ปี พ.ศ. 2518
9 อิทธิพลของอากาศร้อนและเย็นต่อสมรรถภาพทางการงานของผู้หญิง ที่ศึกษาโดยวิธี เออร์โกรมิตรีย์
10 ผลของการฝึกความอดทนและฝึกกล้ามเนื้อที่มีต่อการเสิรพลูกวอลเลย์บอล
11 การเปรียบเทียบการฝึกกำลังขาห้าวิธี
ปี พ.ศ. 2517
12 ผลของความหนักเบาในการอบอุ่นร่างกายและช่วงเวลาพักก่อนวิ่งที่มีต่อการวิ่ง
13 อิธิพลของอุณภูมิกายที่มีต่อความสามารถในการทำงาน
14 ผลของการเสียเหงื่อกับการชดเชยด้วยน้ำและเกลือต่อความอดทนทางกาย
15 ผลของการฝึกยกน้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำ ในการยิงประตูบาสเกตบอลแบบยืนยิงมือเดียว
16 การทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยการใช้แบบทดสอบก้าวตามแนวนอน
17 การเปรียบเทียบผลของการฝึกออกกำลังกายแบบไนน์สแกวเทสต์ และ แบบไทรแองเกิลฮ็อปสเต็ปเทสต์ ต่อสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด
ปี พ.ศ. 2516
18 กิจกรรมทางกีฬา และสมรรถภาพทางกาย
19 อิทธิพลของอากาศและเครื่องแต่งกายที่มีต่อสมรรถภาพอ๊อกซิย์เจ็น ระหว่างออกกำลังกาย
20 ความสัมพันธ์ของผลการทดสอบเออร์โกเมตรีย์ ฮาร์วาร์ดสเต็ปเทสท์และการวิ่งระยะทางไกล
21 แบบฝึกห้านาทีกับการสร้างเสริมทักษะบาสเกตบอลและความอดทน
22 การเปรียบเทียบผลการฝึกร่างกายตอนเช้ากับตอนบ่าย
ปี พ.ศ. 2514
23 การประเมินวิธีทดสอบแบบวินดัมสเตปเทสท์
24 การศึกษาหาส่วนเทียบของอ๊อกซิย์เจนที่ถูกใช้หมดไปกับบริมาตรอากาศ ที่หายใจเข้าในระหว่างการทำงานระดับต่างๆ ในอุณหภูมิที่ต่างกัน
25 การเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของโลหิตและการหายใจ ในขณะออกกำลัง และการกลับคืนสู่สภาพปกติ ภายหลังการออกกำลังกาย ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
26 การเปรียบเทียบผลการวัดการจับอ๊อกซิย์เจ็น ขณะออกกำลังกายตามวิธีของออสตรานด์ กับวิธีวิเคราะห์อากาศหายใจ
ปี พ.ศ. 2512
27 ผลของยาระงับเชื้อและยาฆ่าเชื้อที่มีต่อการเติบโตของไข่น้ำ (วอลเฟีย อาริห์ซา)
28 ผลของยาระงับเชื้อและยาฆ่าเชื้อที่มีต่อการเติบโตของไข่น้ำ (วอลเฟีย อาริห์ซา)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 การศึกษาเภสัชวิทยาของหัวกลอย