ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อวย เกตุสิงห์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อวย เกตุสิงห์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 15
2 บรรจง คณะวรรณ 2
3 มนทกานติ วัชราภัย 2
4 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
5 Chalermpol Leevailoj 1
6 Srilert Chotpantarat 1
7 Boonchai Sangpetngam 1
8 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
9 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
11 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
12 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
13 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
14 Vanida Chantarateptawan 1
15 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
16 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
17 Jaitip Paiboon 1
18 Wilai Anomasiri 1
19 กาญจนา แก้วเทพ 1
20 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
21 ศิริชัย ศิริกายะ 1
22 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
23 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
24 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
25 Somying Tumwasorn 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
27 สุจินดา ศักดิ์สวัสดิ์ 1
28 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
29 เสาวนีย์ หอวิวัฒนกุล 1
30 วิริยา บุญชัย 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
32 ปรีชา กลิ่นรัตน์ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
34 พูนศักดิ์ ประถมบุตร 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
36 คัคนางค์ มณีศรี 1
37 อุทัย บุญประเสริฐ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
39 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
41 วิไล ชินธเนศ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
43 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
44 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
45 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
46 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
47 พรรณี กาญจนพลู 1
48 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
49 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
50 Chakkaphan Sutthirat 1
51 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
52 สุมา เมืองใย 1
53 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
54 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
55 วิมล เหมะจันทร 1
56 ประคอง ชอบเสียง 1
57 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
58 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
59 Pornpimol Muanjai 1
60 บุญมา ไทยก้าว 1
61 ขวัญฤดี เดชาชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1
62 เอกชัย อดุลยธรรม 1
63 Thada Jirajaras 1
64 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
65 กมลชนก ยวดยง 1
66 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
67 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
68 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
69 Sumphan Wongseripipatana 1
70 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
71 Garnpimol C. Ritthidej 1
72 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
73 Supa Chantharasakul 1
74 Kittisak Likhitwitayawuid 1
75 ธวัชชัย สันติสุข 1
76 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
77 Panee Boonthavi 1
78 Vimolmas Lipipun 1
79 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
80 Sompol Sanguanrungsirikul 1
81 Puttipongse Varavudhi 1
82 Kitpramuk Tantayaporn 1
83 ละอองทิพย์ เหมะ 1
84 Naiyana Chaiyabutr 1
85 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
86 มยุรี ตันติสิระ 1
87 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
88 Ampa Luiengpirom 1
89 วัฒนชัย สมิทธากร 1
90 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
91 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
92 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
93 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
94 Chariya Uiyyasathian 1
95 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
96 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
97 สิทธิพร แอกทอง 1
98 Waraporn Siriterm 1
99 Kasidit Nootong 1
100 Acom Sornsute 1
101 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
102 สมชัย วัฒนการุณ 1
103 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
104 กระมล ทองธรรมชาติ 1
105 Thanathon Sesuk 1
106 ศุกันยา ห้วยผัด 1
107 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
108 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
109 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
110 Pantharee Boonsatorn 1
111 Anawatch Mitpratan 1
112 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
113 สุมิตรา พูลทอง 1
114 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
115 กำจัด มงคลกุล 1
116 นภสร โกวรรธนะกุล 1
117 Yeshey Penjor 1
118 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
119 ๋Janes, Gavin W. 1
120 ชอุ่ม มลิลา 1
121 รุ่งราวี ทองกันยา 1
122 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
123 วินัย งามแสง 1
124 Jittima Chatchawansaisin 1
125 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
126 Chayaporn Supachartwong 1
127 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
128 Chonticha Srisawang 1
129 Phanphen Wattanaarsakit 1
130 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
131 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
132 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
133 สุวดี ยาป่าคาย 1
134 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
135 สุพรรณี ดำรงวงศ์ 1
136 สายฝน ควรผดุง 1
137 สมศรี ลิ้มโสภาส 1
138 สุรีย์ลักษณ์ สวามิภักดิ์ 1
139 วาสนา เสียงดัง 1
140 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
141 สุรจิต อุดมสัตย์ 1
142 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
143 สิริพร สิวราวุฒิ 1
144 สมพร พรมดี 1
145 สำเริง แย้มโสภี 1
146 ณัฐยา วิสุทธิสิน 1
147 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
148 เทพวาณี สมะพันธุ 1
149 กำโชค เผือกสุวรรณ 1
150 วัลลภ แย้มเหมือน 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
152 สุวิชา ทองสิมา 1
153 สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ 1
154 ชนินทร์ ยุกตะนันท์ 1
155 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
156 ประธาน ดาบเพชร 1
157 Rajalida Lipikorn 1
158 Walaisiri Muangsiri 1
159 เต็มเดือน หล้าวงษา 1
160 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
161 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
162 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
163 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
164 Suchin Arunsawatwong 1
165 Varunee Padmasankh 1
166 พริ้มเพรา ผลเจริญสุข 1
167 สุณัฏฐา แท่งทอง 1
168 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
169 เฉลี่ย พิมพันธุ์ 1
170 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
171 ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ 1
172 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
173 วิบูลย์ ชลานันต์ 1
174 ไววิทย์ พุทธารี 1
175 แน่งน้อย สงวนวิทย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2525 1
3 2524 1
4 2520 1
5 2519 4
6 2518 3
7 2517 6
8 2516 5
9 2514 4
10 2512 2
11 1086 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2525
2 การเปรียบเทียบความสามารถทางกายของชายไทยที่มีอายุต่างกัน
ปี พ.ศ. 2524
3 อิทธิพลของการเคลื่อนที่ของอากาศรอบตัวต่อความสามารถ ในการทำงานของร่างกาย
ปี พ.ศ. 2520
4 ผลการฝึกร่างกายด้วย "ไทรแองเกิลฮ็อปสเต็ป" ต่อสมรรถวิสัยทางกาย
ปี พ.ศ. 2519
5 การศึกษาจำนวนครั้งที่จะให้ได้ผลดีที่สุดในการฝึกประสานงาน ระหว่างสายตากับมือของกิจกรรมบาสเกตบอล ในนักศึกษาหญิงระดับวิทยาลัย
6 มานุษยมิติของนักกรีฑาชั้นหนึ่งของไทย
7 อิทธิพลของท่าทางของร่างกาย ที่มีผลต่อการทดสอบแบบออสตรานด์
8 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฏจักรปัจจัยดินฟ้าอากาศและโรคบางโรค
ปี พ.ศ. 2518
9 อิทธิพลของอากาศร้อนและเย็นต่อสมรรถภาพทางการงานของผู้หญิง ที่ศึกษาโดยวิธี เออร์โกรมิตรีย์
10 ผลของการฝึกความอดทนและฝึกกล้ามเนื้อที่มีต่อการเสิรพลูกวอลเลย์บอล
11 การเปรียบเทียบการฝึกกำลังขาห้าวิธี
ปี พ.ศ. 2517
12 ผลของความหนักเบาในการอบอุ่นร่างกายและช่วงเวลาพักก่อนวิ่งที่มีต่อการวิ่ง
13 อิธิพลของอุณภูมิกายที่มีต่อความสามารถในการทำงาน
14 ผลของการเสียเหงื่อกับการชดเชยด้วยน้ำและเกลือต่อความอดทนทางกาย
15 ผลของการฝึกยกน้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำ ในการยิงประตูบาสเกตบอลแบบยืนยิงมือเดียว
16 การทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยการใช้แบบทดสอบก้าวตามแนวนอน
17 การเปรียบเทียบผลของการฝึกออกกำลังกายแบบไนน์สแกวเทสต์ และ แบบไทรแองเกิลฮ็อปสเต็ปเทสต์ ต่อสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด
ปี พ.ศ. 2516
18 กิจกรรมทางกีฬา และสมรรถภาพทางกาย
19 อิทธิพลของอากาศและเครื่องแต่งกายที่มีต่อสมรรถภาพอ๊อกซิย์เจ็น ระหว่างออกกำลังกาย
20 ความสัมพันธ์ของผลการทดสอบเออร์โกเมตรีย์ ฮาร์วาร์ดสเต็ปเทสท์และการวิ่งระยะทางไกล
21 แบบฝึกห้านาทีกับการสร้างเสริมทักษะบาสเกตบอลและความอดทน
22 การเปรียบเทียบผลการฝึกร่างกายตอนเช้ากับตอนบ่าย
ปี พ.ศ. 2514
23 การประเมินวิธีทดสอบแบบวินดัมสเตปเทสท์
24 การศึกษาหาส่วนเทียบของอ๊อกซิย์เจนที่ถูกใช้หมดไปกับบริมาตรอากาศ ที่หายใจเข้าในระหว่างการทำงานระดับต่างๆ ในอุณหภูมิที่ต่างกัน
25 การเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของโลหิตและการหายใจ ในขณะออกกำลัง และการกลับคืนสู่สภาพปกติ ภายหลังการออกกำลังกาย ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
26 การเปรียบเทียบผลการวัดการจับอ๊อกซิย์เจ็น ขณะออกกำลังกายตามวิธีของออสตรานด์ กับวิธีวิเคราะห์อากาศหายใจ
ปี พ.ศ. 2512
27 ผลของยาระงับเชื้อและยาฆ่าเชื้อที่มีต่อการเติบโตของไข่น้ำ (วอลเฟีย อาริห์ซา)
28 ผลของยาระงับเชื้อและยาฆ่าเชื้อที่มีต่อการเติบโตของไข่น้ำ (วอลเฟีย อาริห์ซา)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 การศึกษาเภสัชวิทยาของหัวกลอย