ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อวย เกตุสิงห์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อวย เกตุสิงห์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 15
2 บรรจง คณะวรรณ 2
3 มนทกานติ วัชราภัย 2
4 ละอองทิพย์ เหมะ 1
5 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
6 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
7 Kitpramuk Tantayaporn 1
8 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
9 Sompol Sanguanrungsirikul 1
10 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
11 Naiyana Chaiyabutr 1
12 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
13 Puttipongse Varavudhi 1
14 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
15 Chakkaphan Sutthirat 1
16 ประคอง ชอบเสียง 1
17 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
18 ๋Janes, Gavin W. 1
19 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
20 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
21 สุมา เมืองใย 1
22 Ampa Luiengpirom 1
23 พรรณี กาญจนพลู 1
24 วิมล เหมะจันทร 1
25 มยุรี ตันติสิระ 1
26 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
27 วัฒนชัย สมิทธากร 1
28 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
29 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
30 Wilai Anomasiri 1
31 Jaitip Paiboon 1
32 กาญจนา แก้วเทพ 1
33 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
34 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
35 Panee Boonthavi 1
36 Kittisak Likhitwitayawuid 1
37 Vimolmas Lipipun 1
38 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
39 ชอุ่ม มลิลา 1
40 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
41 Garnpimol C. Ritthidej 1
42 Supa Chantharasakul 1
43 Sumphan Wongseripipatana 1
44 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
45 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
46 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
47 Acom Sornsute 1
48 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
49 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
50 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
51 Chariya Uiyyasathian 1
52 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
53 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
54 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
55 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
56 Pantharee Boonsatorn 1
57 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
58 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
59 Pornpimol Muanjai 1
60 บุญมา ไทยก้าว 1
61 ขวัญฤดี เดชาชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1
62 เอกชัย อดุลยธรรม 1
63 Thada Jirajaras 1
64 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
65 กมลชนก ยวดยง 1
66 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
67 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
68 Kasidit Nootong 1
69 นภสร โกวรรธนะกุล 1
70 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
71 วินัย งามแสง 1
72 Phanphen Wattanaarsakit 1
73 กำจัด มงคลกุล 1
74 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
75 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
76 Yeshey Penjor 1
77 สุมิตรา พูลทอง 1
78 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
79 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
80 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
81 Anawatch Mitpratan 1
82 สิทธิพร แอกทอง 1
83 Waraporn Siriterm 1
84 Chayaporn Supachartwong 1
85 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
86 Chonticha Srisawang 1
87 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
88 Jittima Chatchawansaisin 1
89 รุ่งราวี ทองกันยา 1
90 Vanida Chantarateptawan 1
91 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
92 ชนินทร์ ยุกตะนันท์ 1
93 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
94 สุรจิต อุดมสัตย์ 1
95 เฉลี่ย พิมพันธุ์ 1
96 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
97 ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ 1
98 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
99 สุณัฏฐา แท่งทอง 1
100 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
101 วาสนา เสียงดัง 1
102 สิริพร สิวราวุฒิ 1
103 สมพร พรมดี 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
105 สุวิชา ทองสิมา 1
106 สมศรี ลิ้มโสภาส 1
107 สายฝน ควรผดุง 1
108 สุรีย์ลักษณ์ สวามิภักดิ์ 1
109 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
110 สุพรรณี ดำรงวงศ์ 1
111 ไววิทย์ พุทธารี 1
112 วิบูลย์ ชลานันต์ 1
113 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
114 สุวดี ยาป่าคาย 1
115 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
116 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
117 Thanathon Sesuk 1
118 กระมล ทองธรรมชาติ 1
119 ศุกันยา ห้วยผัด 1
120 สมชัย วัฒนการุณ 1
121 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
122 Suchin Arunsawatwong 1
123 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
124 Varunee Padmasankh 1
125 พริ้มเพรา ผลเจริญสุข 1
126 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
127 เต็มเดือน หล้าวงษา 1
128 Walaisiri Muangsiri 1
129 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
130 ประธาน ดาบเพชร 1
131 Rajalida Lipikorn 1
132 สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ 1
133 วัลลภ แย้มเหมือน 1
134 Somying Tumwasorn 1
135 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
136 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
139 อุทัย บุญประเสริฐ 1
140 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
141 วิไล ชินธเนศ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
143 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
144 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
145 Srilert Chotpantarat 1
146 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
147 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
148 ศิริชัย ศิริกายะ 1
149 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
150 Chalermpol Leevailoj 1
151 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
152 Boonchai Sangpetngam 1
153 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
154 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
156 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
157 แน่งน้อย สงวนวิทย์ 1
158 ธวัชชัย สันติสุข 1
159 ปรีชา กลิ่นรัตน์ 1
160 เทพวาณี สมะพันธุ 1
161 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
162 กำโชค เผือกสุวรรณ 1
163 สำเริง แย้มโสภี 1
164 ณัฐยา วิสุทธิสิน 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
166 พูนศักดิ์ ประถมบุตร 1
167 เสาวนีย์ หอวิวัฒนกุล 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
169 คัคนางค์ มณีศรี 1
170 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
171 สุจินดา ศักดิ์สวัสดิ์ 1
172 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
173 วิริยา บุญชัย 1
174 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
175 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2525 1
3 2524 1
4 2520 1
5 2519 4
6 2518 3
7 2517 6
8 2516 5
9 2514 4
10 2512 2
11 1086 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2525
2 การเปรียบเทียบความสามารถทางกายของชายไทยที่มีอายุต่างกัน
ปี พ.ศ. 2524
3 อิทธิพลของการเคลื่อนที่ของอากาศรอบตัวต่อความสามารถ ในการทำงานของร่างกาย
ปี พ.ศ. 2520
4 ผลการฝึกร่างกายด้วย "ไทรแองเกิลฮ็อปสเต็ป" ต่อสมรรถวิสัยทางกาย
ปี พ.ศ. 2519
5 การศึกษาจำนวนครั้งที่จะให้ได้ผลดีที่สุดในการฝึกประสานงาน ระหว่างสายตากับมือของกิจกรรมบาสเกตบอล ในนักศึกษาหญิงระดับวิทยาลัย
6 มานุษยมิติของนักกรีฑาชั้นหนึ่งของไทย
7 อิทธิพลของท่าทางของร่างกาย ที่มีผลต่อการทดสอบแบบออสตรานด์
8 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฏจักรปัจจัยดินฟ้าอากาศและโรคบางโรค
ปี พ.ศ. 2518
9 อิทธิพลของอากาศร้อนและเย็นต่อสมรรถภาพทางการงานของผู้หญิง ที่ศึกษาโดยวิธี เออร์โกรมิตรีย์
10 ผลของการฝึกความอดทนและฝึกกล้ามเนื้อที่มีต่อการเสิรพลูกวอลเลย์บอล
11 การเปรียบเทียบการฝึกกำลังขาห้าวิธี
ปี พ.ศ. 2517
12 ผลของความหนักเบาในการอบอุ่นร่างกายและช่วงเวลาพักก่อนวิ่งที่มีต่อการวิ่ง
13 อิธิพลของอุณภูมิกายที่มีต่อความสามารถในการทำงาน
14 ผลของการเสียเหงื่อกับการชดเชยด้วยน้ำและเกลือต่อความอดทนทางกาย
15 ผลของการฝึกยกน้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำ ในการยิงประตูบาสเกตบอลแบบยืนยิงมือเดียว
16 การทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยการใช้แบบทดสอบก้าวตามแนวนอน
17 การเปรียบเทียบผลของการฝึกออกกำลังกายแบบไนน์สแกวเทสต์ และ แบบไทรแองเกิลฮ็อปสเต็ปเทสต์ ต่อสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด
ปี พ.ศ. 2516
18 กิจกรรมทางกีฬา และสมรรถภาพทางกาย
19 อิทธิพลของอากาศและเครื่องแต่งกายที่มีต่อสมรรถภาพอ๊อกซิย์เจ็น ระหว่างออกกำลังกาย
20 ความสัมพันธ์ของผลการทดสอบเออร์โกเมตรีย์ ฮาร์วาร์ดสเต็ปเทสท์และการวิ่งระยะทางไกล
21 แบบฝึกห้านาทีกับการสร้างเสริมทักษะบาสเกตบอลและความอดทน
22 การเปรียบเทียบผลการฝึกร่างกายตอนเช้ากับตอนบ่าย
ปี พ.ศ. 2514
23 การประเมินวิธีทดสอบแบบวินดัมสเตปเทสท์
24 การศึกษาหาส่วนเทียบของอ๊อกซิย์เจนที่ถูกใช้หมดไปกับบริมาตรอากาศ ที่หายใจเข้าในระหว่างการทำงานระดับต่างๆ ในอุณหภูมิที่ต่างกัน
25 การเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของโลหิตและการหายใจ ในขณะออกกำลัง และการกลับคืนสู่สภาพปกติ ภายหลังการออกกำลังกาย ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
26 การเปรียบเทียบผลการวัดการจับอ๊อกซิย์เจ็น ขณะออกกำลังกายตามวิธีของออสตรานด์ กับวิธีวิเคราะห์อากาศหายใจ
ปี พ.ศ. 2512
27 ผลของยาระงับเชื้อและยาฆ่าเชื้อที่มีต่อการเติบโตของไข่น้ำ (วอลเฟีย อาริห์ซา)
28 ผลของยาระงับเชื้อและยาฆ่าเชื้อที่มีต่อการเติบโตของไข่น้ำ (วอลเฟีย อาริห์ซา)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 การศึกษาเภสัชวิทยาของหัวกลอย