ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อวย เกตุสิงห์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อวย เกตุสิงห์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 15
2 มนทกานติ วัชราภัย 2
3 บรรจง คณะวรรณ 2
4 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
5 Jittima Chatchawansaisin 1
6 Chayaporn Supachartwong 1
7 Chonticha Srisawang 1
8 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
9 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
10 วินัย งามแสง 1
11 Phanphen Wattanaarsakit 1
12 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
13 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
14 Waraporn Siriterm 1
15 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
16 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
17 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
18 Chariya Uiyyasathian 1
19 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
20 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
21 สิทธิพร แอกทอง 1
22 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
23 Kasidit Nootong 1
24 Anawatch Mitpratan 1
25 กำจัด มงคลกุล 1
26 พรรณี กาญจนพลู 1
27 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
28 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
29 Chakkaphan Sutthirat 1
30 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
31 สุมา เมืองใย 1
32 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
33 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
34 วิมล เหมะจันทร 1
35 ประคอง ชอบเสียง 1
36 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
37 สุมิตรา พูลทอง 1
38 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
39 Acom Sornsute 1
40 Yeshey Penjor 1
41 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
42 ๋Janes, Gavin W. 1
43 ชอุ่ม มลิลา 1
44 รุ่งราวี ทองกันยา 1
45 นภสร โกวรรธนะกุล 1
46 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
47 สุณัฏฐา แท่งทอง 1
48 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
49 เฉลี่ย พิมพันธุ์ 1
50 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
51 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
52 ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ 1
53 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
54 วิบูลย์ ชลานันต์ 1
55 ไววิทย์ พุทธารี 1
56 ชนินทร์ ยุกตะนันท์ 1
57 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
58 สุพรรณี ดำรงวงศ์ 1
59 สายฝน ควรผดุง 1
60 สมศรี ลิ้มโสภาส 1
61 สิริพร สิวราวุฒิ 1
62 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
63 สุรีย์ลักษณ์ สวามิภักดิ์ 1
64 สุรจิต อุดมสัตย์ 1
65 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
66 วาสนา เสียงดัง 1
67 พริ้มเพรา ผลเจริญสุข 1
68 Varunee Padmasankh 1
69 สมชัย วัฒนการุณ 1
70 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
71 กระมล ทองธรรมชาติ 1
72 Thanathon Sesuk 1
73 ศุกันยา ห้วยผัด 1
74 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
75 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
76 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
77 Pantharee Boonsatorn 1
78 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
79 สุวดี ยาป่าคาย 1
80 ประธาน ดาบเพชร 1
81 Rajalida Lipikorn 1
82 Walaisiri Muangsiri 1
83 เต็มเดือน หล้าวงษา 1
84 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
85 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
86 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
87 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
88 Suchin Arunsawatwong 1
89 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
90 ละอองทิพย์ เหมะ 1
91 วิริยา บุญชัย 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
93 สุจินดา ศักดิ์สวัสดิ์ 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
96 พูนศักดิ์ ประถมบุตร 1
97 ธวัชชัย สันติสุข 1
98 ปรีชา กลิ่นรัตน์ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
100 เสาวนีย์ หอวิวัฒนกุล 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
103 อุทัย บุญประเสริฐ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
105 Somying Tumwasorn 1
106 วิไล ชินธเนศ 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
108 คัคนางค์ มณีศรี 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
110 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
111 แน่งน้อย สงวนวิทย์ 1
112 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
113 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
114 Pornpimol Muanjai 1
115 บุญมา ไทยก้าว 1
116 ขวัญฤดี เดชาชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1
117 เอกชัย อดุลยธรรม 1
118 Thada Jirajaras 1
119 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
120 กมลชนก ยวดยง 1
121 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
122 สมพร พรมดี 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
124 ณัฐยา วิสุทธิสิน 1
125 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
126 เทพวาณี สมะพันธุ 1
127 สำเริง แย้มโสภี 1
128 กำโชค เผือกสุวรรณ 1
129 สุวิชา ทองสิมา 1
130 สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ 1
131 วัลลภ แย้มเหมือน 1
132 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
133 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
134 Supa Chantharasakul 1
135 Sumphan Wongseripipatana 1
136 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
137 Garnpimol C. Ritthidej 1
138 Kittisak Likhitwitayawuid 1
139 Panee Boonthavi 1
140 วัฒนชัย สมิทธากร 1
141 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
142 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
143 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
144 Vimolmas Lipipun 1
145 Naiyana Chaiyabutr 1
146 Sompol Sanguanrungsirikul 1
147 Puttipongse Varavudhi 1
148 Kitpramuk Tantayaporn 1
149 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
150 Ampa Luiengpirom 1
151 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
152 มยุรี ตันติสิระ 1
153 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
154 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
155 Wilai Anomasiri 1
156 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
157 Chalermpol Leevailoj 1
158 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
159 Srilert Chotpantarat 1
160 Boonchai Sangpetngam 1
161 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
163 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
164 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
165 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
166 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
167 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
168 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
169 Jaitip Paiboon 1
170 กาญจนา แก้วเทพ 1
171 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
172 ศิริชัย ศิริกายะ 1
173 Vanida Chantarateptawan 1
174 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
175 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2525 1
3 2524 1
4 2520 1
5 2519 4
6 2518 3
7 2517 6
8 2516 5
9 2514 4
10 2512 2
11 1086 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2525
2 การเปรียบเทียบความสามารถทางกายของชายไทยที่มีอายุต่างกัน
ปี พ.ศ. 2524
3 อิทธิพลของการเคลื่อนที่ของอากาศรอบตัวต่อความสามารถ ในการทำงานของร่างกาย
ปี พ.ศ. 2520
4 ผลการฝึกร่างกายด้วย "ไทรแองเกิลฮ็อปสเต็ป" ต่อสมรรถวิสัยทางกาย
ปี พ.ศ. 2519
5 การศึกษาจำนวนครั้งที่จะให้ได้ผลดีที่สุดในการฝึกประสานงาน ระหว่างสายตากับมือของกิจกรรมบาสเกตบอล ในนักศึกษาหญิงระดับวิทยาลัย
6 มานุษยมิติของนักกรีฑาชั้นหนึ่งของไทย
7 อิทธิพลของท่าทางของร่างกาย ที่มีผลต่อการทดสอบแบบออสตรานด์
8 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฏจักรปัจจัยดินฟ้าอากาศและโรคบางโรค
ปี พ.ศ. 2518
9 อิทธิพลของอากาศร้อนและเย็นต่อสมรรถภาพทางการงานของผู้หญิง ที่ศึกษาโดยวิธี เออร์โกรมิตรีย์
10 ผลของการฝึกความอดทนและฝึกกล้ามเนื้อที่มีต่อการเสิรพลูกวอลเลย์บอล
11 การเปรียบเทียบการฝึกกำลังขาห้าวิธี
ปี พ.ศ. 2517
12 ผลของความหนักเบาในการอบอุ่นร่างกายและช่วงเวลาพักก่อนวิ่งที่มีต่อการวิ่ง
13 อิธิพลของอุณภูมิกายที่มีต่อความสามารถในการทำงาน
14 ผลของการเสียเหงื่อกับการชดเชยด้วยน้ำและเกลือต่อความอดทนทางกาย
15 ผลของการฝึกยกน้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำ ในการยิงประตูบาสเกตบอลแบบยืนยิงมือเดียว
16 การทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยการใช้แบบทดสอบก้าวตามแนวนอน
17 การเปรียบเทียบผลของการฝึกออกกำลังกายแบบไนน์สแกวเทสต์ และ แบบไทรแองเกิลฮ็อปสเต็ปเทสต์ ต่อสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด
ปี พ.ศ. 2516
18 กิจกรรมทางกีฬา และสมรรถภาพทางกาย
19 อิทธิพลของอากาศและเครื่องแต่งกายที่มีต่อสมรรถภาพอ๊อกซิย์เจ็น ระหว่างออกกำลังกาย
20 ความสัมพันธ์ของผลการทดสอบเออร์โกเมตรีย์ ฮาร์วาร์ดสเต็ปเทสท์และการวิ่งระยะทางไกล
21 แบบฝึกห้านาทีกับการสร้างเสริมทักษะบาสเกตบอลและความอดทน
22 การเปรียบเทียบผลการฝึกร่างกายตอนเช้ากับตอนบ่าย
ปี พ.ศ. 2514
23 การประเมินวิธีทดสอบแบบวินดัมสเตปเทสท์
24 การศึกษาหาส่วนเทียบของอ๊อกซิย์เจนที่ถูกใช้หมดไปกับบริมาตรอากาศ ที่หายใจเข้าในระหว่างการทำงานระดับต่างๆ ในอุณหภูมิที่ต่างกัน
25 การเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของโลหิตและการหายใจ ในขณะออกกำลัง และการกลับคืนสู่สภาพปกติ ภายหลังการออกกำลังกาย ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
26 การเปรียบเทียบผลการวัดการจับอ๊อกซิย์เจ็น ขณะออกกำลังกายตามวิธีของออสตรานด์ กับวิธีวิเคราะห์อากาศหายใจ
ปี พ.ศ. 2512
27 ผลของยาระงับเชื้อและยาฆ่าเชื้อที่มีต่อการเติบโตของไข่น้ำ (วอลเฟีย อาริห์ซา)
28 ผลของยาระงับเชื้อและยาฆ่าเชื้อที่มีต่อการเติบโตของไข่น้ำ (วอลเฟีย อาริห์ซา)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 การศึกษาเภสัชวิทยาของหัวกลอย