ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อวยพร เรืองตระกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นันทรัตน์ เจริญกุล 6
2 สิทธิชัย เจริญพิวัฒพงษ์ 5
3 เสาวนีย์ แสนคำ 5
4 วรินทร วีระศิลป์ 5
5 สายฝน วังสระ 5
6 พรรณทิพา บัวคำ 5
7 ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ 5
8 วรรณวิสา กิจสนิท 5
9 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 3
10 สุชาดา บวรกิติวงศ์ 3
11 ศิริชัย กาญจนวาสี 3
12 ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ 2
13 สุดประนอม สมันตเวคิน 2
14 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
15 อนงค์ อินตาพรหม 2
16 กุลนรี ถนอมสุข 2
17 ภาวนา เปลี่ยนศรี 2
18 อัฉราพรรณ นิลเถื่อน 2
19 จริยา ชื่นศิริมงคล 2
20 บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ 2
21 วุฒิยา พยัคฆ์มาก 2
22 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 2
23 วชิราภรณ์ ทะคะทิน 2
24 ณัฐดนัย บุตรพลับ 2
25 เอมอร จังศิริพรปกรณ์ 2
26 สุริยา หมัดหลี 2
27 พัชราภรณ์ บุญมั่น 2
28 วรรณี แกมเกตุ 2
29 ดิเรก ศรีสุโข 2
30 พัชรีพร ไชยรักษ์ 2
31 วลัยพร ศิริภิรมย์ 2
32 บังอร สว่างวโรรส 2
33 กัญจน์วิภา ฤทธิประศาสน์ 2
34 นฤมล จันทร์สุขวงค์ 2
35 ธณัฐชา รัตนพันธ์ 1
36 เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ 1
37 อกนิษฐ์ จันทร์สุขวงค์ 1
38 รานี วณิชย์เศรษฐ์ 1
39 วชิรวิทย์ ยางไชย 1
40 สุทิศา ลิ้มสกุล 1
41 สถาพร สู่สุข 1
42 ศรัญญารัตน์ คงอิ่ม 1
43 พิมพ์ชนก สีหา 1
44 - 1
45 พัชรินทร์ เอื้ออิฐผล 1
46 พรภัส การะเกตุ 1
47 กมลวรรณ ตังธนกานนท์ 1
48 เรืองเดช ศิริกิจ 1
49 วรรวิสา มูณีผล 1
50 อารีย์ บัญญัติ 1
51 สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช 1
52 ภรณี ปานจันทร์ 1
53 ภาวิณี บุญเสริม 1
54 อภิชา อารุณโรจน์ 1
55 วรรณภา ขำละเอียด 1
56 เบญจวรรณ ศรีมารุต 1
57 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1
58 ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ์ 1
59 ภูมิ เพชรศักดาสิริ 1
60 สุพรรณิการ์ กงภูธร 1
61 กรชนก ประสพทรัพย์ 1
62 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะศึกษาศาสตร์ 1
63 ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง 1
64 รณชิต พฤษกรรม 1
65 นิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์ 1
66 ธัญญภรณ์ เลาหะเพ็ญแสง 1
67 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
68 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
69 พิรดา ธุระเจน 1
70 วิไลวรรณ พิธิยานุวัฒน์ 1
71 โสภณา ตาแก้ว 1
72 ภานุรัตน์ รัตยาภาส 1
73 วันทนีย์ ไทยเที่ยง 1
74 ทัศนีย์ สหวัฒน์ 1
75 อุทุมพร จามรมาน 1
76 จรัญ ศรีบัวนำ 1
77 หทัยทิพย์ สีส่วน 1
78 สุชาดา บวรกิติวงศ์ 1
79 สุริชา ฐานวิสัย 1
80 ทิพวรรณ ภัทรนุสรณ์ 1
81 ภัทราภรณ์ โพนเงิน 1
82 ทิพอาภา กลิ่นคำหอม 1
83 นิอร ไชยพรพัฒนา 1
84 จิราพรรณ เรืองพุทธ 1
85 เพชรัตน์ ตุงไธสง 1
86 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
87 ธีรภัทร กุโลภาส 1
88 วราภรณ์ บวรศิริ 1
89 พัทธนันท์ มากบุญ 1
90 วิไลวรรณ ศรีสงคราม 1
91 ปัทมา ทองสม 1
92 เสาวรส ยิ่งวรรณะ 1
93 วันดี โค้ไพบูลย์ 1
94 นราพร หาญณรงค์ 1
95 จินตนา ศรีราตรี 1
96 กมลชนก ชำนาญ 1
97 มโนธรรม ทองมหา 1
98 สุภาพร พวงสุวรรณ์ 1
99 ลลิตา สีลาลักษ์ 1
100 สุนารี มีใหม่ 1
101 วีรพร สีสถาน 1
102 ยุวราณี สุขวิญญาณ์ 1
103 อมรชัย ตันติเมธ 1
104 เพียรกิจ นิมิตรดี 1
105 ประสาท จูมพล 1
106 อรอุมา เจริญสุข 1
107 ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ 1
108 นพมาศ ว่องวิทยสกุล 1
109 นนท์ชนิตร อาชวพร 1
110 ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล 1
111 ไม่มีข้อมูล 1
112 ชนิกามาศ จันทร์เจริญสุข 1
113 ภิรดี วัชรสินธุ์ 1
114 ณัฐพล แจ้งอักษร 1
115 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
116 วัชรพงษ์ แพร่หลาย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 8
3 2556 8
4 2555 6
5 2554 10
6 2553 11
7 2552 18
8 2551 19
9 2550 9
10 2549 7
11 2548 2
12 2547 7
13 2546 3
14 2545 3
15 2544 3
16 2543 1
17 2540 3
18 2538 1
19 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การส่งเสริมปัจจัยและกระบวนการที่เอื้อต่อการร่วมมือรวมพลังของครูมัธยมศึกษา: พหุกรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาแบบวัดจิตอาสาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้แนวคิดทฤษฎีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอร์ก
3 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกบริการของบุคลากรทางการพยาบาล
4 การพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดระหว่างแผนการเรียน
5 อิทธิพลของพัฒนาการการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อพัฒนาการแรงจูงใจในการเป็นครูของนักศึกษาครู: การวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแฝงเชิงสาเหตุที่มีตัวแปรเหลื่อมเวลาไขว้
6 การประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู
7 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา: การทดลองแบบอนุกรมเวลา
8 อัตลักษณ์ครูเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาครู: การประเมินความต้องการจำเป็น
9 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ด้านการศึกษา สังคม และวัฒนธรรมผ่านความร่วมมือรวมพลังระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชุมชนเขตปทุมวัน
ปี พ.ศ. 2556
10 อิทธิพลของภาวะผู้นำที่แท้จริงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยมีการมองโลกเชิงบวกทางวิชาการและความยึดมั่นผูกพันของครูเป็นตัวแปรส่งผ่านและขนาดโรงเรียนเป็นตัวแปรปรับ: การวิจัยแบบผสมวิธี
11 อิทธิพลของการเสริมพลังอำนาจครูที่มีต่อผลผลิตของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนผ่านสมรรถนะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
12 อิทธิพลของการนิยมความสมบูรณ์แบบและการสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาโดยมีพหุตัวแปรส่งผ่าน
13 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างคุณภาพของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับความยึดมั่นผูกพันในการทำงานของนิสิตครูโดยมีความเชื่อในความสามารถของตนเป็นตัวแปรส่งผ่าน
14 โมเดลเชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากอิทธิพลของครู
15 การวิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมการมีจิตอาสาของนักเรียนมัธยมศึกษา: การวิจัยแบบผสมวิธี
16 การพัฒนาแบบวัดและการวิเคราะห์ระดับความสามารถทางวัฒนธรรมของครู
17 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำนึกรับผิดชอบของครูในผลการเรียนรู้ของนักเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี
ปี พ.ศ. 2555
18 โมเดลเชิงสาเหตุของความสำเร็จในวิชาชีพครูที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การรับรู้ความสามารถของตนเองในวิชาชีพและความผูกพันในวิชาชีพเป็นตัวแปรส่งผ่าน
19 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของครูและนักเรียนในการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การวิจัยกรณีศึกษา
20 บทบาทของความเชื่อประสิทธิภาพรวมกลุ่ม และในตนที่เป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของครู:การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ
21 สมรรถนะไอซีทีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับที่มีและไม่มีการส่งผ่านที่ถูกกำกับ
22 โมเดลเชิงสาเหตุของความสำเร็จในวิชาชีพครูที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การรับรู้ความสามารถของตนเองในวิชาชีพและความผูกพันในวิชาชีพเป็นตัวแปรส่งผ่าน
23 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของครูและนักเรียนในการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การวิจัยกรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
24 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการตอบ จำนวนระดับของมาตรประมาณค่า และระดับชั้นของนักเรียนที่ส่งผลต่อความคงที่ในการตอบแบบสอบถาม : กรณีการสร้างแบบสอบถามสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
25 การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาตามทัศนะของนักเรียน : การวิจัยแบบผสมวิธี
26 โมเดลเชิงสาเหตุของความฉลาดทางจิตวิญญาณของนักเรียนโดยมีความฉลาดทางอารมณ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน
27 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการกำกับตนเองด้านความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
28 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นและการนำเสนอกระบวนการนำนโยบายวิจัยในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
29 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30 การสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยด้านเด็กและครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กด้วยเอ็มเอเอสอีเอ็ม
31 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีบนพื้นฐานผลการวิจัยสำรวจและการวิเคราะห์เอกสาร
32 การเปรียบเทียบอัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต ที่มีวิธีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รูปแบบมาตรประมาณค่าและสิ่งตอบแทนที่ต่างกัน
33 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2553
34 อิทธิพลของคุณลักษณะผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อการคิดขั้นสูงที่ส่งผ่านการคิดขั้นต้น : การวิเคราะห์อภิมาน
35 การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาที่ส่งผลต่อเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาต่างชั้นปี : การวิเคราะห์บุคคลแบบข้ามช่วงเวลา
36 การวิเคราะห์ผลของกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานกลุ่ม และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น: การทดลองแบบอนุกรมเวลา
37 การพัฒนาเครื่องมือและคู่มือประเมินความเสี่ยงทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
38 การสังเคราห์งานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยด้านเด็กและครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กด้วยเอ็มเอเอสอีเอ็ม
39 การประยุกต์ใช้ชุดกิจกรรมการคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิจารณญาณและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6 : การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม
40 แหล่งการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านความเชื่อในความสามารถของตนเอง : การเปรียบเทียบโมเดลเชิงสาเหตุคู่แข่งสองโมเดล
41 อิทธิพลของแบบการเรียน แบบการสอน และความสอดคล้องของแบบการเรียนกับแบบการสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เป็นตัวแปรส่งผ่าน
42 ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียน: บทเรียนจากการสังเคราะห์งานวิจัย
43 การพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
44 อิทธิพลของแบบการเรียน แบบการสอน และความสอดคล้องของแบบการเรียนการสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เป็นตัวแปรส่งผ่าน
ปี พ.ศ. 2552
45 การพัฒนาตัวบ่งชี้คัดสรรการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
46 การประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารของครูประถมศึกษา
47 การวิเคราะห์พหุระดับของปัจจัยระดับครู และ นักเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
48 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
49 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม 4-เอช เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
50 การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลทางลบในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร
51 การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล : พหุกรณีศึกษา
52 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนด้วยวิธีวิทยาคิว
53 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามแนวการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเอกชน
54 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
55 การศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยผ่านโปรแกรมการบริหารสมองและเทคนิคการคิดออกเสียง : การตรวจสอบโดยทางวิธีวิทยาการวิจัย
56 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
57 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามแนวการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การสำหรับโรงเรียนอนุบาลเอกชน
58 การพัฒนาตัวบ่งชี้คัดสรรการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
59 การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยระดับครูและนักเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
60 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม 4-เอช เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
61 การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล : พหุกรณีศึกษา
62 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2551
63 การสังเคราะห์แนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นการวิจัย ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554
64 การวิจัยและพัฒนาแผนกิจกรรมโครงงานที่ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานกลุ่มและคุณภาพผลงานของนักเรียนประถมศึกษา
65 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ : พหุกรณีศึกษา
66 การวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูที่มีต่อคุณภาพนักเรียน
67 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
68 การวิเคราะห์การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีพัฒนาการดีเลิศในมาตรฐานด้านการคิด: การศึกษาข้ามกรณี
69 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสำเร็จในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
70 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
71 การวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของคณาจารย์คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
72 โมเดลการจัดลำดับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์วิชาการ อัตมโนทัศน์ไม่ใช่วิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
73 การศึกษาความต้องการจำเป็นด้านการพัฒนากรรมการบริหารการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดการศึกษา
74 ประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ : การวิเคราะห์วางกรอบข้อมูล
75 ประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ : การวิเคราะห์วางกรอบข้อมูล
76 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ : พหุกรณีศึกษา
77 การวิจัยและพัฒนาแผนกิจกรรมโครงงานที่ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานกลุ่ม และคุณภาพผลงานของนักเรียนประถมศึกษา
78 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ ของคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
79 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสำเร็จ ในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
80 การศึกษาความต้องการจำเป็น ด้านการพัฒนากรรมการบริหารการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดการศึกษา
81 การวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูที่มีต่อคุณภาพนักเรียน
ปี พ.ศ. 2550
82 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
83 โมเดลการจัดลำดับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์วิชาการ อัตมโนทัศน์ไม่ใช่วิชาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
84 การประยุกต์การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความสามารถที่ปรับเหมาะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม : พหุกรณีศึกษา
85 การตรวจสอบประสิทธิผลของเทคนิคการคิดออกเสียงในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5: การทดลองแบบอนุกรมเวลา
86 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
87 การวิจัยและพัฒนากระบวนการสืบสอบแบบชื่นชมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของความมุ่งมั่นในการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา
88 ความสัมพันธ์ของความยากและความสามารถของผู้สอบที่ได้จากการวิเคราะห์ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบแบบพหุระดับ
89 การวิเคราะห์เส้นทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
90 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2549
91 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
92 การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีการวัดคะแนนพัฒนาการโดยใช้โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงเป็นเกณฑ์ : การศึกษาแบบมอนติคาร์โล
93 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
94 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจใน การเรียนรู้แบบยึดหยุ่น ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์
95 ผลการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย : การวิเคราะห์พหุระดับและพัฒนาการ
96 การสังเคราะห์งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
97 ผลของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ : การวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์ความไว
ปี พ.ศ. 2548
98 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
99 การเปรียบเทียบผลการประเมินการผ่านช่วงชั้นที่ 3 ด้วยการวัดแบบพหุที่ใช้เทคนิควิธีการรวมคะแนนที่ต่างกัน
ปี พ.ศ. 2547
100 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
101 การศึกษาพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์อิทธิพลสุ่มกลุ่มเวลาการอยู่รอด
102 การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักเรียนระดับประถมศึกษาระหว่างโรงเรียน ที่จัดการเรียนรู้แบบใช้การวิจัยเป็นฐานกับโรงเรียนปกติ
103 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยของนิสิตปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษา : การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุ
104 การวิเคราะห์ความเสมอภาคของการลงทุนทางการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
105 ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง
106 การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักเรียนประถมศึกษา ระหว่างโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบใช้การวิจัยเป็นฐานกับโรงเรียนปกติ
ปี พ.ศ. 2546
107 การวิเคราะห์องค์ประกอบและการศึกษาภูมิหลัง ที่สัมพันธ์กับสมรรถภาพของครูนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา
108 การวิเคราะห์ส่วนประกอบความแปรปรวนของการบริหารแบบกระจายอำนาจของโรงเรียนเอกชนที่วัดผ่านเคอีซี: การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
109 การวิเคราะห์องค์ประกอบและการศึกษาภูมิหลัง ที่สัมพันธ์กับสมรรถภาพของครูนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
110 การสังเคราะห์งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
111 ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง : รายงานผลการวิจัย
112 การพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพของวิธีการวัดคะแนนพัฒนาการตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
ปี พ.ศ. 2544
113 การพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพของวิธีการวัดคะแนนพัฒนาการ ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
114 การพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพของวิธีการวัดคะแนนพัฒนาการตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม และทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
115 การพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพของวิธีการวัดคะแนนพัฒนาการตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม และทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
ปี พ.ศ. 2543
116 การเปรียบเทียบผลของการให้ข้อมูลกลับคืนในเทคนิคเดลฟาย ระหว่างการให้ข้อมูลกลับคืนด้วยค่าสถิติที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2540
117 การพัฒนามาตรวัดความเชื่อในสมรรถนะของตน ในการดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุ
118 การพัฒนาแบบวัดการปรับตัวกับเพื่อนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
119 การประเมินความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียส่วนที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนแก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียตามแผนการอุดหนุน 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2533-2537)
ปี พ.ศ. 2538
120 การสำรวจลักษณะการอ่านและความเร็วในการอ่านของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย