ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อวยพร พานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อวยพร พานิช,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธัญพร ศรีคช 5
2 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 4
3 ปรียาณี ทู้ไพเราะ 2
4 อภิวิชญ์ ไพศาลทรัพย์ 2
5 ทัศนาวดี แก้วสนิท 2
6 ปาริฉัตร สมัคราษฎร์ 2
7 สิทธา อุปนิกขิต 2
8 สัณห์สิตา โล่สถาพรพิพิธ 2
9 จันทร์ธิดา สังขจันทร์ 2
10 ช่อฟ้า เกตุเรืองโรจน์ 2
11 อริย์กรณ์ ลาภนิมิตรชัย 2
12 เมตตา วิวัฒนานุกูล 2
13 รติรส จันทร์สมดี 2
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
15 พัทร์ศรัณย์ ตนานุประวัติ 2
16 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 2
17 ปรีดา อัครจันทโชติ 2
18 นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล 2
19 นิติธร ทองธีรกุล 1
20 มนชนก ทองทิพย์ 1
21 ปถรส บุญศรีโรจน์ 1
22 อานันตพร จินดา 1
23 ศศิวิมล สันติราษฎร์ภักดี 1
24 ฐิติมา ธารารัตนกุล 1
25 อภิญญา แสงสานนท์ 1
26 วรัทพร ศรีจันทร์ 1
27 นัฎฐา เอื้อภราดร 1
28 อ้อยทิพย์ สอดแสง 1
29 กุลพิพิทย์ มินตาซอ 1
30 พิมพ์ฐดา วัจนวงศ์ปัญญา 1
31 อารยา เปี่ยมไพบูลย์กุล 1
32 ณฐมน บัวพรมมี 1
33 ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ 1
34 บุญชลี พงษ์วิชัย 1
35 ชนัญชี กาญจนอุไรโรจน์ 1
36 นพรัตน์ ตฤณชาติวณิชย์ 1
37 ปพิชญา วรสารพิสุทธิ์ 1
38 พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์ 1
39 วัฒนีพร ปั้นมณี 1
40 พรทิพย์ เอื้ออุฬาร 1
41 ชัยวัฒน์ หอวรรณภากร 1
42 อัจจิมา ปรีชาพานิช 1
43 สวรรยา ยังพลขันธ์ 1
44 งามทัศน์ สุทธิประภา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 9
2 2552 14
3 2551 6
4 2550 7
5 2549 4
6 2548 1
7 2547 1
8 2546 3
9 2545 2
10 2544 2
11 2543 2
12 2542 1
13 2540 1
14 2539 2
15 2538 3
16 2536 1
17 2533 1
18 2532 2
19 2530 2
20 2528 1
21 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การแสวงหาข่าวสาร ความคาดหวัง และความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของเยาวชนไทย
2 กระบวนการและกลวิธีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดพุทธธรรมในหนังสือธรรมะของท่าน ว.วชิรเมธี
3 การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อมูลนิธิ ปวีณา หงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
4 พฤติกรรมตัวละครวัยรุ่นที่ปรากฎในนวนิยายบนอินเทอร์เน็ตและทัศนคติของผู้อ่าน
5 วาทวิเคราะห์การสื่อสารของนายสนธิ ลิ้มทองกุลกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
6 พฤติกรรมตัวละครวัยรุ่นที่ปรากฎในนวนิยายบนอินเทอร์เน็ตและทัศนคติของผู้อ่าน
7 วาทวิเคราะห์การสื่อสารของนายสนธิ ลิ้มทองกุล กับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
8 การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อมูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี
9 กระบวนการและกลวิธีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดพุทธธรรมในหนังสือธรรมะของท่าน ว.วชิรเมธี
ปี พ.ศ. 2552
10 การสื่อสารเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ตกเป็นเหยื่อจากกระบวนการค้ามนุษย์
11 การสื่อสารเพื่อธำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อชาติไทยในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
12 กระบวนการสื่อสารให้คำปรึกษาขององค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย
13 การสื่อสารภายในชุมชนลาวพวนในการธำรงรักษาอัตลักษณ์ประเพณีบุญกำฟ้า
14 วาทกรรมการเมืองไทยผ่านภาษาในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ระหว่างการชุมนุม 193 วัน ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
15 การสื่อสารเพื่อการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนมอญบ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
16 การสื่อสารเพื่อสร้างและธำรงรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้นิยมแนวดนตรีฮาร์ดคอร์ในประเทศไทย
17 การสื่อสารภายในชุมชนลาวพวนในการธำรงรักษาอัตลักษณ์ประเพณีบุญกำฟ้า
18 การสื่อสารเพื่อธำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อชาติไทยในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
19 การสื่อสารเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ตกเป็นเหยื่อจากกระบวนการค้ามนุษย์
20 กระบวนการสื่อสารให้คำปรึกษาขององค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย
21 วาทกรรมการเมืองไทยผ่านภาษาในบทบรรณาธิการหนังสื่อพิมพ์ ระหว่างการชุมนุม 193 วัน ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
22 การสื่อสารเพื่อสร้างและธำรงรักษาอัตลักษณ์ ของกลุ่มผู้นิยมแนวดนตรีฮาร์ดคอร์ในประเทศไทย
23 การสื่อสารเพื่อการจัดการพิพิธภัณฑ์ที่ท้องถิ่นของชุมชนมอญบ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ปี พ.ศ. 2551
24 การสื่อสารเพื่อจัดการภาวะคุกคามทางเพศในกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
25 การเล่าเรื่องและการดัดแปลง เดธโน้ต ฉบับหนังสือการ์ตูน แอนิเมชั่น ภาพยนตร์ และนวนิยาย
26 ภาวะความเป็นผู้นำของวาทยกรและการสื่อสารจัดการวงโยธวาทิตในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
27 การรับรู้เกี่ยวกับตนเองของผู้บริหารชายเมโทรเซ็กส์ชวล ที่มีผลต่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
28 การสื่อสารเพื่อจัดการภาวะคุกคามทางเพศในกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
29 ภาวะความเป็นผู้นำของวาทยกร และการสื่อสารจัดการวงโยธวาทิต ในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
30 กระบวนการสื่อสารของชุมชนในการสืบทอดประเพณีผีปู่ย่า ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
31 การสร้างสารและวิธีการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสื่อต่างๆ
32 กระบวนการสื่อสารในการสอนเต้นบัลเล่ต์สำหรับเด็ก
33 การสื่อสารเพื่อสร้างความสามัคคีของชุมชนผ่านการทำงานบนเครือข่ายการสื่อสารและสื่อพิธีกรรมบุญจุลกฐิน
34 การใช้สื่อพิธีกรรมแซงซะนามเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ศักดิ์ศรีชาวไทโส้ บ้านโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
35 การสื่อสารในกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทรับจัดงาน
36 การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องโทรศัพท์ในเพลงไทยสากล
ปี พ.ศ. 2549
37 กลยุทธ์ด้านสาระและการเล่าเรื่องในงานเขียนอิงธรรมะของดังตฤณ
38 วาทวิเคราะห์สารและความหมายของ ส.ค.ส.พระราชทาน
39 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความสามารถเชิงความคิดของเด็กไทยอายุ 9-12 ปี
40 การสื่อสารผ่านเกมออนไลน์ "ปังย่า"
ปี พ.ศ. 2548
41 กระบวนการสื่อสารกลุ่มและอัตลักษณ์ของศิลปิน "เพลงอินดี้"
ปี พ.ศ. 2547
42 การสื่อสารของมูลนิธิผู้หญิงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของสตรี พ.ศ. 2527-พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2546
43 กระบวนการสื่อสารในการเก็บข้อมูลของ "สวนดุสิตโพล"
44 กระบวนการสื่อสารในการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้คัดค้านโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย
45 กระบวนการสื่อสารการเต้นในการตลาดเชิงกิจกรรม
ปี พ.ศ. 2545
46 การสื่อความหมาย การสร้างอารมณ์ขัน และสัมพันธบทในการ์ตูนระกากับราณี
47 วาทวิเคราะห์รายการวิทยุสำหรับเด็ก
ปี พ.ศ. 2544
48 การสื่อความหมายและอุดมการณ์ในเพลงมหาวิทยาลัย
49 วิเคราะห์วาทกรรมกรณีอุบัติเหตุรังสีโคบอลด์ 60
ปี พ.ศ. 2543
50 การสื่อความหมายในเพลงปลุกใจสี่เหล่าทัพ
51 วาทะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ของนายชวน หลีกภัย กรณีส.ป.ก.4-01
ปี พ.ศ. 2542
52 องค์ประกอบที่มีผลต่อการรับสาร ในบทกลอนถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปี พ.ศ. 2540
53 ภาพลักษณ์ของครูไทยผ่านสื่อภาพยนตร์ที่คัดสรร
ปี พ.ศ. 2539
54 การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ผ่านสื่อนวนิยายและสื่อละครโทรทัศน์เรื่อง "สี่แผ่นดิน"
55 วิเคราะห์นักเขียนสตรีกับงานเขียนเรื่องทางเพศ
ปี พ.ศ. 2538
56 การวิเคราะห์แนวคิดเรื่อง "คุณค่า" ในงานโฆษณาที่อยู่อาศัยทางสื่อหนังสือพิมพ์
57 กระบวนการสร้างสรรค์โฆษณาสินค้าบ้านจัดสรรทางสื่อสิ่งพิมพ์
58 การศึกษาภาพลักษณ์สตรีในหนังสือพิมพ์รายวันในช่วงปี 2528-2537
ปี พ.ศ. 2536
59 การวิเคราะห์คำขวัญในฐานะกลไกการสร้างอุดมการณ์ของรัฐในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม (2481-2487)
ปี พ.ศ. 2533
60 พัฒนาการของคำขวัญในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2532
61 100 ปี ของนิตยสารสตรีไทย (พ.ศ.2431-2531)
62 100 ปีของนิตยสารสตรีไทย
ปี พ.ศ. 2530
63 อวัจนภาษาในนวนิยายรอบทศวรรษ 2516-2525 : รายงานผลการวิจัย
64 วิวัฒนาการของภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย (พ.ศ. 2387-2527) : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2528
65 วิวัฒนาการของภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย (พ.ศ. 2387-2527) : รายงานผลการวิจัย