ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อวยพร ตั้งธงชัย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของการประยุกต์แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องต่อสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความผาสุกของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชน
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาชุดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2555
3 ความพร้อมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ. ศ. ๒๕๕๘
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมเกี่ยวกับกีฬาและกิจกรรมทางกายที่มีต่อการอยู่ดีมีสุขเชิงอัตนัยของผู้สูงอายุ
5 ผลของกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมทางกายทีมีต่อความพึงพอใจในชีวิตและความรู้สึกด้านบวก
ปี พ.ศ. 2539
6 การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทาง การกีฬา มหาวิทยาลลัยเกษตรศาสตร์