ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อวยชัย วุฒิโฆสิต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อวยชัย วุฒิโฆษิต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไตรวัฒน์ วิรยศิริ 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10
3 โจ แนวพนิช 5
4 อิสริยะ บุญญราศรี 2
5 สรรเสริญ ถามะพันธ์ 2
6 ปรีชญา สิทธิพันธุ์ 2
7 ยูถิกา ภัทรอัมพุช 2
8 พรพรหม แม้นนนทรัตน์ 2
9 อลงกรณ์ ชาไชย 2
10 พิษณุ อนุชาญ 2
11 เกศสุดา ลิ่มศิลา 1
12 สุปรีชา หิรัญโร 1
13 ฐิติพร เสรีดีเลิศ 1
14 ปองกรรณ กายตะวัน 1
15 สุกฤตา สกุลเกื้อกูลสุข 1
16 สุพิชฌาย์ แก้วแสงขจร 1
17 เตชะนิตย์ คล้ายอุดม 1
18 ฉัตรชัย จารุกิจจรูญ 1
19 นวพร สุขแก้ว 1
20 สมชาย โพพาทอง 1
21 กนกวรรณ จีระทรัพย์ 1
22 อัชพร หวังวงศ์วัฒนา 1
23 ชุติมา กู้มานะชัย 1
24 ธีรยุทธ์ แพร่กุลธาร 1
25 ถนอมศักดิ์ วานิชย์หานนท์ 1
26 ตระการ ลีฬหวรงค์ 1
27 สุมลทิพย์ ฟังกังวาลวงศ์ 1
28 ไตรรัตน์ จารุทัศน์ 1
29 ธีระเดช ปลื้มใจ 1
30 ภัทรา ลาชโรจน์ 1
31 สิร จารุไพโรจน์ 1
32 อัศนีย์ วัฒนศิลป์ 1
33 วิสาข์ แฝงเวียง 1
34 กวีไกร ศรีหิรัญ 1
35 สุปัญญา สาลี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 6
3 2554 4
4 2553 3
5 2552 3
6 2551 6
7 2550 4
8 2548 1
9 2547 2
10 2546 1
11 2545 3
12 2544 1
13 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพและการใช้งานภายในอาคารโรงพยาบาลระหว่างเปิดใช้งาน : กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชน
2 การบริหารการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารโรงพยาบาลเอกชน
ปี พ.ศ. 2555
3 ความสัมพันธ์ของการตรวจสอบสภาพอาคารกับการประเมินมูลค่าอาคาร : กรณีศึกษา อาคารสูง
4 การบริหารจัดการโครงการทาวน์เฮ้าส์ราคาประหยัดที่มีราคาขายต่ำกว่า 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554
5 การบริหารจัดการเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัยของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
6 การบริหารจัดการเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัยของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
7 การบริหารจัดการโครงการทาวน์เฮ้าส์ราคาประหยัดที่มีราคาขายต่ำกว่า 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554
8 ความสัมพันธ์ของการตรวจสอบสภาพอาคารกับการประเมินมูลค่าอาคาร : กรณีศึกษา อาคารสูง
ปี พ.ศ. 2554
9 การศึกษาบทบาทหน้าที่ของสถาปนิกในองค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษาประเภทที่อยู่อาศัยในแนวราบ
10 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดการทางสัญจรภายในหน่วยงานผ่าตัดแบบ Peripheral corridor style และแบบ Double corridor alternative with surrounding soiled corridor style กรณีศึกษา อาคารสยามินทร์ โรงพยาบาลศิริราช และอาคาร 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 แนวทางการจัดบุคลากรในการควบคุมการก่อสร้างในโครงการภาคราชการ กรณีศึกษา โครงการขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 2,000-10,000 ตารางเมตร
12 การศึกษากระบวนการจัดการวัสดุก่อสร้างของบริษัทรับสร้างบ้าน
ปี พ.ศ. 2553
13 การออกแบบปรับปรุงห้องผ่าตัดกระดูกของโรงพยาบาลรัฐ กรณีศึกษา: ห้องผ่าตัดกระดูกโรงพยาบาลหาดใหญ่
14 แนวทางการจัดหน่วยจ่ายกลาง สำหรับห้องผ่าตัด กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
15 การออกแบบปรับปรุงห้องผ่าตัดกระดูกของโรงพยาบาลรัฐ กรณีศึกษา : ห้องผ่าตัดกระดูกโรงพยาบาลหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2552
16 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง แก่ผู้ใช้สอยอาคารข้างเคียง : กรณีศึกษา อาคารที่ก่อสร้างในโรงพยาบาลรัฐ
17 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้การบริหารโครงการก่อสร้าง
18 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง แก่ผู้ใช้สอยอาคารข้างเคียง : กรณีศึกษา อาคารที่ก่อสร้างในโรงพยาบาลรัฐ
ปี พ.ศ. 2551
19 การเปรียบเทียบหลักการและการบังคับของประมวลข้อบังคบอาคารของประเทศต่างๆ กับแนวความคิดในการจัดทำร่างประมวลข้อบังคับอาคารของกรมโยธาธิการและการผังเมือง
20 การเปรียบเทียบการรับรองปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตเพื่อเข้าสู่วิชาชีพระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ
21 การสรรหา คัดเลือกและการรักษาทรัพยากรบุคคล (สถาปนิก) ในสำนักงานสถาปนิก
22 แนวทางการจัดการประกวดแบบโครงการก่อสร้างของภาครัฐ
23 การเปรียบเทียบหลักการและการบังคับใช้ของประมวลข้อบังคับอาคารของประเทศต่างๆ กับแนวคิดในการจัดทำร่างประมวลข้อบังคับอาคารของ กรมโยธาธิการและผังเมือง
24 แนวทางการจัดการประกวดแบบโครงการก่อสร้างของภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2550
25 แนวทางในการพัฒนาระบบสถาปนิกฝึกหัด สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
26 การตรวจสอบสภาพอาคารด้านสถาปัตยกรรม ตามกฎหมายควบคุมอาคาร : กรณีศึกษา อาคารโรงพยาบาล
27 แนวทางพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องสำหรับวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก
28 เอกสารในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างภาคเอกชนขนาดใหญ่พิเศษ
ปี พ.ศ. 2548
29 แนวทางการปรับปรุงกฎหมายด้านสถาปัตยกรรมเพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติคลื่นสึนามิ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2547
30 แนวทางการแก้ปัญหากฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูโครงการขนาดใหญ่ที่ยุติการก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
31 แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก : กรณีศึกษา โรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้
ปี พ.ศ. 2546
32 รูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานสถาปนิกภาคเอกชนในประเทศไทย : กรณีศึกษาสำนักงานสถาปนิกในช่วงปี พ.ศ. 2538-2545
ปี พ.ศ. 2545
33 แนวทางการเปิดเสรีการค้าบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลักของสถาปนิกต่างชาติในประเทศไทย
34 รูปแบบและกระบวนการจัดจ้างออกแบบและควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35 ปัจจัยที่มีผลในการคิดค่าบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ปี พ.ศ. 2544
36 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใช้บริการวิชาชีพบริหารงานก่อสร้างกรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารภาคราชการและภาคเอกชน