ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อลิสา วัชรสินธุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 1
6 2550 1
7 2547 1
8 2546 1
9 2545 1
10 2539 1
11 2537 1
12 2536 1
13 2535 1
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวกับความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กสมาธิสั้นที่มารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2 ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของเด็กสมาธิสั้น ที่มารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของการให้ข้อมูลผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่นต่อความวิตกกังวล และความร่วมมือของเด็กชายวัยเรียนที่เข้ารับการขยายท่อปัสสาวะ
4 การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวของมารดาเด็กออทิสติกที่นำเด็กมารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ณ สถาบันราชานุกูล
ปี พ.ศ. 2556
5 ความแตกต่างของพัฒนาการของเด็กอายุ 3-5 ปี ระหว่างเด็กในกรุงเทพ กับ เด็กในภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2555
6 ความชุกของภาวะวิตกกังวลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
7 การใช้บริการสุขภาพของเด็กออทิสติกที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ปี พ.ศ. 2550
8 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองกับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของเด็กสมาธิสั้นที่มารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก หน่วยจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2547
9 ประสิทธิผลของโครงการสุขศึกษาต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนดซึ่งมีพยาธิสภาพจอประสาทตา
ปี พ.ศ. 2546
10 ความคิดเห็นของบุคลากรทางจิตเวชในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาต่อโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค)
ปี พ.ศ. 2545
11 ภาวะซึมเศร้าของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
12 ความสามารถของเด็กวัยเรียนในการเรียนวิธีป้องกันตนเอง จากการถูกล่วงเกินทางเพศ
ปี พ.ศ. 2537
13 ปัญหาพฤติกรรมในเด็กวัยรุ่นชั้นมัธยมต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2536
14 ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็กโรคหืด
ปี พ.ศ. 2535
15 การเล่นวีดีโอเกมกับพฤติกรรมทางสังคม ของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร