ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อลิสา พงษ์อมรพรหม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2535 2
2 2532 4
3 2519 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2535
1 ขวัญในการปฏิบัติงาน ของครูพลศึกษา
2 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
3 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูพลศึกษา
4 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
5 ขวัญในการปฏิบัติงาน ของครูพลศึกษา
6 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2519
7 การศึกษาเปรียบเทียบขวัญของพยาบาลในสถาบันที่มีผู้บริหารงาน อยู่ในวิชาชีพพยาบาลกับผู้บริหารงานอยู่นอกวิชาชีพพยาบาล