ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อลงกร อมรศิลป์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สันนิภา สุรทัตต์ 23
2 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 17
3 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 14
4 ยง ภู่วรวรรณ 11
5 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 10
6 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 10
7 สัญชัย พยุงภร 9
8 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 8
9 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
10 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
11 กมล สกุลวิระ 6
12 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
13 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
14 ประวีณา กิติคุณ 6
15 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
16 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
17 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
18 ธีรพร ชินชัย 6
19 ทศพร วิมลเก็จ 6
20 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
21 จินตนา จิรถาวร 6
22 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
23 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
24 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
25 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
26 อิศรางค์ นุชประยูร 6
27 ทายาท ดีสุดจิต 6
28 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
29 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
30 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
31 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
32 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
33 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
34 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
35 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
36 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
37 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 5
38 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 5
39 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 5
40 อารุณี ชัยสิงห์ 5
41 ลินดา วิมลเก็จ 4
42 สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 4
43 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
44 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 3
45 ปิยะ วงศ์ญาณิน 2
46 ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ 2
47 นวลอนงค์ ปริโยธร 2
48 บัณฑิต นวลศรีฉาย 2
49 เกษมณี ไพรอนันตถาวร 2
50 ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์ 2
51 เครือวัลย์ พรมงาม 2
52 รัชนีกร วิทูรพงศ์ 2
53 ปราณี พาณิชย์พงษ์ 2
54 นารีรัตน์ วิเศษกุล 2
55 กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร 2
56 การุณ เสนชู 2
57 ชวาล ทัฬหิกรณ์ 2
58 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
59 เปล่งศรี อิงคนินันท์ 2
60 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
61 โอฬาร ต้นวีรพงษ์ศิริ 2
62 เมตตา เมฆานนท์ 1
63 ศุภสวัสดิ์ บุรณเวช 1
64 ธวัช เล็กดำรงศักดิ์ 1
65 เผด็จ ธรรมรักษ์ 1
66 ธวัชชัย หุ่นสุวรรณ 1
67 เจนนุช ว่องธวัชชัย 1
68 กมล สุวรรณการ 1
69 หทัยรัตน์ ไม้สัก 1
70 เบญจมาศ ปัทมาลัย 1
71 สุเทพ เรืองวิเศษ 1
72 มนูศักดิ์ วงษ์พัชรชัย 1
73 ชื่นสกนธ์ เชาว์ตระกูล 1
74 ปรีชา กาเพ็ชร 1
75 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 1
76 ณัฐกานต์ ทิพม้อม 1
77 รุ่งธรรม เกษโกวิท 1
78 วินัย ศรวัต 1
79 อิสระ พุทธสิมมา 1
80 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 1
81 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 1
82 อรรัตน์ วงศ์ศรี 1
83 ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 3
5 2551 1
6 2550 3
7 2549 2
8 2548 2
9 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A จากสัตว์ปีกในประเทศไทย
2 การเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ชนิดเอในนกกระทาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิดเอในประเทศไทย :
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาพันธุกรรมการดื้อยาและปัจจัยในการก่อความรุนแรงของโรคของเชื้อซาลโมเนลล่า เอ็นเทอริก้า ที่แยกได้จากห่วงโซ่อาหาร
ปี พ.ศ. 2552
5 ฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ในประเทศไทย
6 ความหลากหลายของยีนนิวคลีโอโปรตีนของเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอในคน สุกร และสัตว์ปีกที่แยกได้ในประเทศไทย
7 การศึกษาผลการติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ในประเทศไทย โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหลอดลม
ปี พ.ศ. 2551
8 ความหลากหลายของยีนเอ็นเอสพี-2 ของไวรัสพีอาร์อาร์เอสในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
9 การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตและในตลาดสด : รายงานวิจัย
10 การตรวจติดตามและศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1)ในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตและตลาดสดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
11 ฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดนก [H5N1] ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
12 ลักษณะของการเกิดโรคและความไวรับต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตรปโตคอคคัสในปลานิลเพาะเลี้ยง
13 การเปรียบเทียบลำดับเบสทั้งหมดของไวรัสพีอาร์อาร์เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย (กลุ่มสายพันธุ์อเมริกาและยุโรป)
ปี พ.ศ. 2548
14 การศึกษาชนิดและปริมาณของแบคทีเรียและเชื้อราก่อโรคที่สำคัญจากตัวอย่างน้ำขยะในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และอยุธยา
15 การหาลำดับเบสทั้งหมดของเชื้อไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย : รายงานวิจัย