ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อลงกต อินทรชาติ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 7
2 อรรถวุฒิ กันทะวงศ์ 6
3 สาโรจน์ เริ่มดำริห์ 5
4 ปรเมษฐ์ พลอยประดับ 4
5 จรรยา เจตน์เจริญ 3
6 เมธี จันทโรปกรณ์ 3
7 ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน 3
8 มณฑล อนงค์พรยศกุล 3
9 เฉลิมชัย อยู่สำราญ 2
10 นฤชิต ดำปิน 2
11 นงนุช รักสกุลไทย 2
12 นิติพัฒน์ พลอยประดับ 2
13 สุภารัตน์ จิตรแจ้ง 2
14 จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร 2
15 ลิขิต ชูชิต 2
16 วีรกิจ จรเกตุ 2
17 ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก 2
18 กนกวรรณ ขาวด่อน 1
19 ธีระพงศ์ ด้วงดี 1
20 จีรภา หินซุย 1
21 ชไมพร อักกาญจน์วาณิชย์ 1
22 พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์ 1
23 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
24 อศิรวัฒน์ ปรีชา 1
25 ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
26 สุบรรณ เสถียรจิตร 1
27 ยนต์ มุสิก 1
28 ชนินทร แสงรุ่งเรือง 1
29 รศ.วรรณา มุสิก 1
30 สุพิทย์ อำนวย 1
31 เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช 1
32 วัลลีย์ นวนมุสิก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 3
3 2551 1
4 2545 1
5 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเตรียมรับมือ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ ในเขตพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์เห็ดทะเลเชิงพาณิชย์
3 การใช้หอยสองฝาในการบำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำ
4 การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์เห็ดทะเลเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2551
5 ผลกระทบของการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกต่อคุณภาพดินตะกอนบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2545
6 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารอินทรีย์ และคุณภาพของตะกอนดิน บริเวณแหล่งเลี้ยงหอยแมลงภู่[Perna viridis] ในอ่าวศรีราชา