ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรุณ จิรวัฒน์กุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 7
2 Aroon Chirawatkul 5
3 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 4
4 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 4
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
6 พรทิพย์ คำพอ 3
7 ศิริพร จิรวัฒน์กุล 3
8 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
9 ภารดี ช่วยบำรุง 2
10 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข 2
11 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 2
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
13 ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
14 วสี ดุลวรรธนะ 1
15 ประภัสสร เอื้อลลิตชูวงศ์ 1
16 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 1
17 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
20 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
21 รัชฎา งามรูป 1
22 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
23 Suthee Ratanamongkolkul 1
24 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
25 เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (Clinical Research Collaboration Network : CRCN) 1
26 Clinical Research Collaboration Network (CRCN) 1
27 Lily Ingsrisawang 1
28 ปิยะทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
29 ขวัญชนก ลีนาราช 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
31 Ram Rangsin 1
32 อัมพร ทีขะระ 1
33 บัญศรี ปราญนศักดิ์ 1
34 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 1
35 Piyatan Thasanawiwat 1
36 Fucalty of Medicine. Khon Kaen University 1
37 วินัย สวัสดิวร 1
38 Prakom Wuthiwong 1
39 Arun Chirawatkul 1
40 วิพุธ พูลเจริญ 1
41 ปรากรม วุฒิพงศ์ 1
42 เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน 1
43 CRCN 1
44 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
45 สายบัว ชี้เจริญ 1
46 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
47 ไม่มีข้อมูล 1
48 สุรพล เวียงนนท์ 1
49 กัลยา พัฒนศรี 1
50 พีระพงศ์ บุญสวัสดิ์กุล 1
51 บุญศรี ปราบณศักดิ์ 1
52 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 7
6 2550 1
7 2549 1
8 2543 1
9 2541 1
10 2539 1
11 2538 1
12 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเขียนการดำเนินการกับข้อมูล และการวิเคราะห์ทางสถิติในโครงร่างวิจัย
ปี พ.ศ. 2554
2 โครงการบูรณาการการวิจัยคลินิกสหสถาบันเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการทางการแพทย์/นวัตกรรมทางวิทยาการคลินิกเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองและการสร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข : ปีที่4
ปี พ.ศ. 2553
3 เปรียบเทียบความแม่นยำในการประมาณค่าความเสี่ยงสัมพันธ์ด้วยตัวแบบถดถอยปัวซงและตัวแบบถดถอยค๊อก
ปี พ.ศ. 2552
4 อัตราความผิดพลาดของการนำเข้าข้อมูลด้วยวิธี Double Data Entry ที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานกำกับ
ปี พ.ศ. 2551
5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ระยะที่3 ปีที่3
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ระยะที่ 3 ปีที่ 2
7 พฤติกรรมจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนใน 8 จังหวัด ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2535-2536
8 ตัวแบบถดถอยลอจิสติกอย่างง่าย
9 การสำรวจอนามัยของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ปัญหาและแนวทางแก้ไข
10 สถานะสุขภาพของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 ตัวแบบถดถอยลอจิสติกพหุคูณกับการคำนวณค่าอัตราส่วนออดส์ปรับค่า
ปี พ.ศ. 2550
12 National Multicenter Clinic Research System : Experience Clinical Research Collaboration Network - CRCN (Part I)
ปี พ.ศ. 2549
13 การจัดการระบบวิจัยคลินิกแบบสหสถาบัน
ปี พ.ศ. 2543
14 สาเหตุการตายในประเทศไทย ระยะที่1 จำนวน 5 จังหวัด ขอนแก่น นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ น่าน ระนอง และกรุงเทพมหานคร 4 เขต บางเขน สายไหมา ดอนเมือง และหลักสี่
ปี พ.ศ. 2541
15 การประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2539
16 ความต้องการสารนิเทศของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2538
17 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ