ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรุณ จิรวัฒน์กุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 7
2 Aroon Chirawatkul 5
3 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 4
4 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 4
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
6 พรทิพย์ คำพอ 3
7 ศิริพร จิรวัฒน์กุล 3
8 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
9 ภารดี ช่วยบำรุง 2
10 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข 2
11 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 2
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
13 ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
14 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
15 วสี ดุลวรรธนะ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
17 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 1
18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
19 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
20 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์ 1
22 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
23 ปิยะทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
24 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
25 Lily Ingsrisawang 1
26 Suthee Ratanamongkolkul 1
27 Ram Rangsin 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
29 รัชฎา งามรูป 1
30 อัมพร ทีขะระ 1
31 ขวัญชนก ลีนาราช 1
32 ประภัสสร เอื้อลลิตชูวงศ์ 1
33 กัลยา พัฒนศรี 1
34 Prakom Wuthiwong 1
35 วินัย สวัสดิวร 1
36 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 1
37 ปรากรม วุฒิพงศ์ 1
38 วิพุธ พูลเจริญ 1
39 เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (Clinical Research Collaboration Network : CRCN) 1
40 Clinical Research Collaboration Network (CRCN) 1
41 Arun Chirawatkul 1
42 Piyatan Thasanawiwat 1
43 Fucalty of Medicine. Khon Kaen University 1
44 สุรพล เวียงนนท์ 1
45 ไม่มีข้อมูล 1
46 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
47 บุญศรี ปราบณศักดิ์ 1
48 บัญศรี ปราญนศักดิ์ 1
49 เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน 1
50 CRCN 1
51 พีระพงศ์ บุญสวัสดิ์กุล 1
52 สายบัว ชี้เจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 7
6 2550 2
7 2549 1
8 2545 1
9 2543 1
10 2541 1
11 2539 1
12 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเขียนการดำเนินการกับข้อมูล และการวิเคราะห์ทางสถิติในโครงร่างวิจัย
ปี พ.ศ. 2554
2 โครงการบูรณาการการวิจัยคลินิกสหสถาบันเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการทางการแพทย์/นวัตกรรมทางวิทยาการคลินิกเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองและการสร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข : ปีที่4
ปี พ.ศ. 2553
3 เปรียบเทียบความแม่นยำในการประมาณค่าความเสี่ยงสัมพันธ์ด้วยตัวแบบถดถอยปัวซงและตัวแบบถดถอยค๊อก
ปี พ.ศ. 2552
4 อัตราความผิดพลาดของการนำเข้าข้อมูลด้วยวิธี Double Data Entry ที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานกำกับ
ปี พ.ศ. 2551
5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ระยะที่3 ปีที่3
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ระยะที่ 3 ปีที่ 2
7 พฤติกรรมจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนใน 8 จังหวัด ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2535-2536
8 ตัวแบบถดถอยลอจิสติกอย่างง่าย
9 การสำรวจอนามัยของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ปัญหาและแนวทางแก้ไข
10 สถานะสุขภาพของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 ตัวแบบถดถอยลอจิสติกพหุคูณกับการคำนวณค่าอัตราส่วนออดส์ปรับค่า
ปี พ.ศ. 2550
12 National Multicenter Clinic Research System : Experience Clinical Research Collaboration Network - CRCN (Part I)
13 การออกแบบ ประดิษฐ์ และทดสอบความเที่ยงตรงของการจำแนกขนาดฝุ่นของ Lundgren Impactor ในการเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง เพื่อการวิเคราะห์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
14 การจัดการระบบวิจัยคลินิกแบบสหสถาบัน
ปี พ.ศ. 2545
15 การออกแบบ ประดิษฐ์ และทดสอบความเที่ยงตรงของการจำแนกขนาดฝุ่นของ Lundgren Impactor ในการเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง เพื่อการวิเคราะห์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
16 สาเหตุการตายในประเทศไทย ระยะที่1 จำนวน 5 จังหวัด ขอนแก่น นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ น่าน ระนอง และกรุงเทพมหานคร 4 เขต บางเขน สายไหมา ดอนเมือง และหลักสี่
ปี พ.ศ. 2541
17 การประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2539
18 ความต้องการสารนิเทศของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2538
19 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ