ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรุณี อ่อนสวัสดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 รูปแบบการบริหารงานวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบบูทสแตรปในการวิเคราะห์พหุระดับ เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2552
3 การรับบุคคลเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา บทเรียนที่ไทยจะเดินตาม กระโดดข้าม หรือกระโดดค้ำถ่อ
ปี พ.ศ. 2551
4 การประเมินหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต [หลักสูตร 5 ปี] มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีการเทียบเคียงสมรรถนะ
6 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ : การวิจัยแบบผสานวิธี
ปี พ.ศ. 2538
7 การพัฒนาวิธีวัดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2537
8 การพัฒนาวิธีวัดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้
9 การพัฒนาวิธีวัดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้
10 การพัฒนาวิธีวัดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้