ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมินทร์ สมุทคุปติ์ 12
2 ประภารัจ หอมจันทน์ 6
3 สิรนุช ลามศรีจันทร์ 6
4 พีรนุช จอมพุก 5
5 ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ 5
6 งามชื่น รัตนดิลก 3
7 ลาวัณย์ ไกรเดช 2
8 นพพร คล้ายพงษ์พันธุ์ 2
9 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 2
10 ภาณี ถิรพร 2
11 สรนุช ลามศรีจันทร์ 2
12 อุดม แก้วสุวรรณ์ 2
13 อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ 2
14 นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ 2
15 นายลิขิต มณีสินธุ์ 2
16 เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ 2
17 นพมณี โทปุญญานนท์ 2
18 ธราธร ทีรฆฐิติ 2
19 ผศ.ดร.ธีรนุช เจริญกิจ 1
20 คุณเอกชัย บูรณะไทย 1
21 ดร.ยินดี ชาญวิวัฒนา 1
22 อ.ทิพวัลย์ สุกุมลนันทน์ 1
23 ลิขิต มณีสินธุ์ 1
24 นางนพมณี โทปุญญานนท์ 1
25 ดร. อรนุช ลีลาพร 1
26 ผศ.ดร.นพมณี โทปุญญานน์ 1
27 นางเรณู เอี่ยมธนาภรณ์ 1
28 นางทยา เจนจิตติกุล 1
29 พัฒนา สุขประเสริฐ 1
30 ธนาธิป เพริศพรายวงศ์ 1
31 ธนิตา ถินนอก 1
32 ชาลินี ตั้งสมบัติวิจิตร 1
33 อรุณี อิงคากุล 1
34 อรดี สหวัชรินทร์ 1
35 คุณเรณู เอี่ยมธนาภรณ์ 1
36 ดร. อุทัย จารณศรี 1
37 รศ.ดร.นพมณี โทปุญญานนท์ 1
38 อ. ธีรพันธุ์ โตธิรกุล 1
39 ดร. ปิยะเกษตร สุขสถาน 1
40 คุณวิภาดา ทองทักษิณ 1
41 ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 2551 3
4 2550 3
5 2549 2
6 2547 2
7 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาสู่ตลาดโลกโครงการวิจัย ปทุมมา: วิทยาการปรับปรุงพันธุ์และการประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
2 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลง และมีคุณภาพเส้นใยดี
ปี พ.ศ. 2551
3 โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาสายพันธุ์ปทุมมาเพื่อการค้าโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์
4 ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน และโครนิก ต่อต้นอ่อน และ PLBs ของกล้วยไม้ Dendrobium Sonia 'Earsakul' และ Dendrobium Sonia '17 Red'
5 ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันและแบบโครนิกต่อการกลายพันธุ์ของแพรเซี่ยงไฮ
ปี พ.ศ. 2550
6 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย การพัฒนาสายพันธุ์ปทุมมาเพื่อการค้าโดยการชักนำใกดการกลายพันธุ์
7 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย วิธีการเพิ่มโครโมโซมเพื่อแก้ความเป็นหมันของปทุมมาลูกผสม
8 การใช้รังสีแกมมาเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในใบแอฟริกันไวโอเลต (Saintpaulia ionantha)
ปี พ.ศ. 2549
9 โครงการย่อยที่ 1 การต่อยอดงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา สู่ระบบสิทธิบัตรสากล
10 การทดสอบความต้านทานด้วงถั่วเขียว [Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera : Bruchidae)] ในถั่วเขียวสายพันธุ์กลาย
ปี พ.ศ. 2547
11 การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมาในสภาพ in vivo ในมังคุด
12 การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมาในสภาพ in vivo ในมังคุด