ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรุณศรี ปรีเปรม
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 8
2 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 4
3 อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ 4
4 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
5 ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ 4
6 ธเนศ พงศ์จรรยากุล 4
7 ลัดดา วรรณขาว 4
8 ลักษณา เจริญใจ 3
9 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
10 นัทที พัชราวนิช 3
11 วรรณา ศิริแสงตระกูล 2
12 ประนอม จันทรโณทัย 2
13 อารมณ์ คัตตะวะศาสตร์ 2
14 นาถธิดา วีระปรียากูร 2
15 ยุพาพร เนตรสูงเนิน 2
16 มานิตา หาญพาณิชเจริญ 2
17 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2
18 พรรณแข มไหสวริยะ 2
19 จินดา หวังบุญสกุล 2
20 เจษฎา นพวิญญาวงศ์ 2
21 มาลินี เหล่าไพบูลย์ 2
22 ธีระ ฤทธิรอด 2
23 สุมน สกลไชย 2
24 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
25 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 1
26 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 1
27 Padungkwan Chitropas 1
28 งบแผ่นดิน 1
29 ผดุงขวัญ จิตโรภาส 1
30 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 1
31 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 1
32 Aroonsri Priprem 1
33 Thaned Pongjanyakul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2557 3
3 2556 1
4 2554 3
5 2553 4
6 2551 5
7 2550 8
8 2549 4
9 2548 9
10 2547 1
11 2545 1
12 2544 2
13 2539 2
14 2536 1
15 543 72
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผลิตภัณฑ์เจลจากอนุพันธ์ของเมลาโทนินเพื่อผลเฉพาะที่
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางจากซังข้าวโพดสีม่วง
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางจากซังข้าวโพดสีม่วง
4 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ทาแผลในช่องปากจากสารธรรมชาติ
5 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ทาแผลในช่องปากจากสารธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2556
6 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ทาแผลในช่องปากจากสารธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2554
7 ความเป็นพิษต่อผิวหนังของผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจากสารสกัดธรรมชาติ
8 การศึกษาความเป็นพิษของเมลาโทนินที่ให้ด้วยระบบนำส่งทางจมูก
9 การประเมินความคงตัวและการซึมผ่านผิวหนังของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดไพล
ปี พ.ศ. 2553
10 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากทรัพยากรเกลือ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงามและสร้างชุมชนสปา ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
11 การซึมผ่านเยื่อกั้นของอนุภาคนาโนกับผลต่อสุขภาพ
12 การซึมผ่านเยื่อกั้นของอนุภาคนาโนกับผลต่อสุขภาพ
13 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากทรัพยากรเกลือ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสร้างชุมชนสปา ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2551
14 การทดสอบคราบงูจงอางเพื่อพัฒนาต่อไปใช้เป็นเมมเบรนเยื่อกั้น
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชที่พบจากพื้นที่โคกภูตากา
16 การพัฒนาอนุภาคนาโนเพื่อนำส่งยารักษาโรคทางระบบประสาท
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชที่พบจากพื้นที่โคกภูตากา
18 การพัฒนาอนุภาคนาโนเพื่อนำส่งยารักษาโรคทางระบบประสาท
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชที่พบจากพื้นที่โคกภูตาภา
20 ระบบนำส่งสารต้านออกซิเดชันจากพืชสมุนไพร:การพัฒนาความคงตัวและการซึมผ่านเยื่อกั้น
21 การพัฒนาอนุภาคนาโนเพื่อนำส่งยารักษาโรคทางระบบประสาท
22 การทดสอบคราบงูจงอางเพื่อพัฒนาต่อไปใช้เป็นเมมเบรนเยื่อกั้น
23 ระบบนำส่งสารสมุนไพรและโปรตีนด้วยอนุภาคนาโน
24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชที่พบจากพื้นที่โคกภูตากา
25 ระบบนำส่งสารสมุนไพรและโปรตีนด้วยอนุภาคนาโน
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชที่พบจากพื้นที่โคกภูตากา
ปี พ.ศ. 2549
27 การพัฒนาอนุภาคนาโนเพื่อนำส่งยารักษาโรคทางระบบประสาท
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชที่พบจากพื้นที่โคกภูตากา II
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยพืชจากพื้นที่โคกภูตากา
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยพืชจากพื้นที่โคกภูตากา
ปี พ.ศ. 2548
31 ระบบนำส่งสารสมุนไพรและโปรตีนด้วยอนุภาคนาโน
32 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชที่พบจากพื้นที่โคกภูตากา
33 การสะสมของโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตและตะกอน
34 การศึกษาผลของไซเดอรโรฟอร์ต่อเหล็กในพลาสมา
35 การศึกษาผลของไซเดอรโรฟอร์กับความเป็นไปได้ในการเป็นยาขับเหล็ก
36 การศึกษาผลของไซเดอรโรฟอร์กับความเป็นไปได้ในการเป็นยาขับเหล็ก
37 การสะสมของโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตและตะกอน
38 การศึกษาผลของไซเดอรโรฟอร์ต่อเหล็กในพลาสมา
39 การศึกษาคุณสมบัติของเจลและฟิล์มอัลจิเนต-แมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเคต เพื่อประโยชน์ทางเภสัชกรรม
ปี พ.ศ. 2547
40 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยพืชจากพื้นที่โคกภูตากา
ปี พ.ศ. 2545
41 การศึกษาผลของไซเดอรโรฟอร์ต่อเหล็กในพลาสมา
ปี พ.ศ. 2544
42 การศึกษาผลของไซเดอรโรฟอร์กับความเป็นไปได้ในการเป็นยาขับเหล็ก
43 การสะสมของโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตและตะกอน
ปี พ.ศ. 2539
44 โครงการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอไรด์ ด้วยวิธีทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา
45 โครงการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโบคลอไรด์
ปี พ.ศ. 2536
46 การประยุกต์ใช้พืชพื้นเมืองเป็นสารปรุงแต่งทางเภสัชกรรม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
47 การศึกษาเปรียบเทียบการซึมผ่านของเมลาโทนินและแอนโทไซยานินจากเจลในช่องปาก
48 การศึกษาความเป็นพิษของเมลาโทนินที่บรรจุในไนโอโซมและนำส่งทางจมูก
49 การศึกษาความเป็นพิษต่อผิวหนังและการซึมผ่านของสารสกัดจากธรรมชาติ