ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 22
2 อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ 15
3 จินตนา พัวไพโรจน์ 14
4 ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ 10
5 กาญจนา เลิศมีมงคลชัย 9
6 ศรีวิไล วโรภาสตระกูล 7
7 อนุชา พัวไพโรจน์ 6
8 สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 6
9 วิภาวดี แมนมนตรี 4
10 พัชรี เจียรนัยกูร 3
11 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 3
12 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
13 กัญญลักษณ์ ชัยคำภา 3
14 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 3
15 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 3
16 จริยา หาญวจนวงศ์ 3
17 บรรจบ ศรีภา 3
18 นเรศ วโรภาสตระกูล 2
19 ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ 2
20 เจริญ ธรรมพานิช 2
21 สุรภี อนันตปรีชา 2
22 วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 2
23 วัชรา บุญสวัสดิ์ 2
24 อมรรัตน์ วานิชขจร 2
25 ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ 2
26 เบญจมาศ อินทรโภคา 2
27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
28 สุจริต วังคะฮาต 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 1
8 2547 1
9 2545 1
10 2543 3
11 2542 2
12 2541 2
13 2540 7
14 2538 1
15 2536 1
16 2534 2
17 2533 1
18 2532 1
19 2529 1
20 2526 1
21 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการประเมินประสิทธิภาพเครื่องผสมเลือดผู้บริจาคโลหิต
2 การหาไตเอตร์ของ anti-A และ anti-B ใน leukocyte-poor red cells
ปี พ.ศ. 2554
3 การหาไตเอตร์ของ anti-A และ anti-B ใน leukocyte-poor red cells
4 โครงการประเมินประสิทธิภาพเครื่องผสมเลือดผู้บริจาคโลหิต
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาชุดน้ำยาสำหรับทดสอบหาชนิดของยีน เอชแอลเอ Class II โดยวิธี PCR-SSP เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2552
6 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของเอ็ม เอช ซี คลาส 1 ในมะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2551
7 การแสดงออกของ MMP-9 และ MMP-11 ในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
8 การแสดงออกของ MMP-9 และ MMP-11 ในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2550
9 การตรวจวัดเม็ดเลือดขาวคงเหลือในส่วนประกอบโลหิตที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำ โดยวิธีโฟลไซโตมิเตอร์
10 การแสดงออกของ MMP-9 และ MMP-11 ในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2549
11 การแสดงออกของ MMP-9 และ MMP-11 ในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2547
12 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของเอ็ม เอช ซี คลาส 1 ในมะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2545
13 การศึกษายีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2543
14 การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
15 การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
16 การตรวจหาความหลากหลายของจีน HLA-DRB1 ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction-single Stranded Conformation Polymorphism (PCR-SSCP).
ปี พ.ศ. 2542
17 การตรวจหาความหลากหลายของจีน HLA-DRB1 ด้วยเทคนิค
18 การตรวจหาความหลากหลายของจีน HLA-DRB1 ด้วยเทคนิค
ปี พ.ศ. 2541
19 การตรวจหาแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงโดยวิธีโซลิดเฟส
20 การพัฒนาการผลิตน้ำยาสำหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา
ปี พ.ศ. 2540
21 ศึกษาความถี่ของยีนที่ควบคุมแอนติเจน HLA-A,B,C โดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
22 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อสายเปปไตด์จากยีนเพอร์บี 11 ในกลุ่มยีนเมเยอร์
23 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อสายเปปไตด์จากยีนเพอร์บี 11 ในกลุ่มยีนเมเยอร์
24 ศึกษาความถี่ของยีนที่ควบคุมแอนติเจน HLA-A,B,C โดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
25 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ในบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
26 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อสายเปปไตด์จากยีนเพอร์บี 11 ในกลุ่มยีนเมเยอร์
27 ศึกษาความถี่ของยีนที่ควบคุมแอนติเจน HLA-A,B,C โดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2538
28 การพัฒนาการผลิตน้ำยาสำหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา
ปี พ.ศ. 2536
29 การพัฒนาเทคนิคอิมมูโนบลอทเพื่อจำแนกเชื้อ Klebsilla pnoumonia สายพันธุ์ที่ดินต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิด
ปี พ.ศ. 2534
30 การผลิต Cryptococcus neoformans แอนติบอดี เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค Cryptococcosis ทางห้องปฏิบัติการซีโรโลยี
31 การตรวจหาความสัมพันธ์ของเชื้อ สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่สร้างสารพิษในอาหารกับที่พบในผู้ประกอบอาหาร
ปี พ.ศ. 2533
32 การตรวจหาแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงโดยวิธีโซลิดเฟส
ปี พ.ศ. 2532
33 การผลิต Cryptococcus neoformans แอนติบอดี เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค Cryptococcosis ทางห้องปฏิบัติการซีโรโลยี
ปี พ.ศ. 2529
34 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ในบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปี พ.ศ. 2526
35 การตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อเชื้อซาโมเนลลากลุ่ม เอ, บี, ซี, ดี และ อี ในซีรั่มคนปกติ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
36 การพัฒนาชุดน้ำยาสำหรับทดสอบหาชนิดของยีน เอชแอลเอ Class II โดยวิธี PCR-SSP เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อ
37 การตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อเชื้อซาโมเนลลากลุ่ม เอ, บี, ซี, ดี และ อี ในซีรั่มคนปกติ
38 การตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อเชื้อซาโมเนลลากลุ่ม เอ, บี, ซี, ดี และ อี ในซีรั่มคนปกติ
39 การตรวจหาความสัมพันธ์ของเชื้อ สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่สร้างสารพิษในอาหารกับที่พบในผู้ประกอบอาหาร
40 การพัฒนาเทคนิคอิมมูโนบลอทเพื่อจำแนกเชื้อ Klebsilla pnoumonia สายพันธุ์ที่ดินต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิด
41 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของเอ็ม เอช ซี คลาส 1 ในมะเร็งปากมดลูก
42 การพัฒนาชุดน้ำยาสำหรับทดสอบหาชนิดของยีน เอชแอลเอ Class II โดยวิธี PCR-SSP เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อ