ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat -
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
2 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
3 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
4 - 47
5 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
6 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
7 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
8 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
9 ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - 47
10 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
11 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
12 ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - 47
13 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
14 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
15 ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - 47
16 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
17 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
18 อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - 47
19 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
20 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
21 สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - 47
22 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
23 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
24 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
25 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
26 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - 47
27 สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - 47
28 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
29 พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - 47
30 พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - 47
31 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - 47
32 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
33 ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - 47
34 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
35 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - 47
36 พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - 47
37 พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - 47
38 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - 47
39 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
40 อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - 47
41 นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - 47
42 วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - 47
43 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
44 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
45 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
46 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
47 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 8
48 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 7
49 ศรีโสภา เรืองหนู 6
50 Arunporn Itharat 6
51 สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ 5
52 วนิดา จันทร์สม 4
53 พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 4
54 ชิษณุชา สัตพนพันธ์ 4
55 พินทุสร หาญสกุล 4
56 เยาวพา จิระเกียรติกุล 4
57 อรุณศรี สุนทรพิธ 4
58 ปราณี รัตนสุวรรณ 4
59 ปราณี นันทศรี 4
60 ผุสดี ตังวัชรินทร์ 3
61 อัญชลี ศิริโชติ 3
62 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 3
63 พลรัตน์ ขวัญรอด 3
64 วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ 3
65 กุสุมา ศรียากูล 3
66 กัลยา อัตวานิช-อารีย์ 3
67 ผกากรอง ทองดียิ่ง 3
68 รักษ์เกียรติ จิรันธร 3
69 สุปรีดี สังฆรักษ์ 3
70 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 3
71 Wantana Reanmongkol 3
72 ชวบูลย์ เดชสุขุม 3
73 สุกัญญา เดชอดิศัย 3
74 วันทนา เหรียญมงคล 3
75 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
76 สุริยา สุขยิ่ง 3
77 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 3
78 นิมิตร วรกุล 2
79 วิลัสนา โพธิ์ศรี 2
80 ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร 2
81 ชนานินี ปัตตพงศ์ 2
82 พิศิษฐ์ บัวกิ่ง 2
83 จิตวิไล ประไมย์ 2
84 วัลยา คุโรปกรณ์พงษ์ 2
85 Anusak Sirikatitham 2
86 นิทัศน์ สุขรุ่ง 2
87 Pisit Bouking 2
88 Thitima Chuchom 2
89 ปาริฉัตร ประจะเนย์ 2
90 ฐิติมา ชูโฉม 2
91 อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 2
92 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
93 ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธุ์ 1
94 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ 1
95 วนิดา เทวารุทธิ์ 1
96 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
97 สุรวิช วรรณไกรโรจน์ 1
98 ปรีชา หนูทิม 1
99 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 1
100 Sutatip Bhamarapravati 1
101 ธรรมรัตน์ ทุ่ยอ้น 1
102 สุนิสา ประไพตระกูล 1
103 กัมมาล กุมาร ปาวา 1
104 สุธาทิพ ภมรประวัติ 1
105 รักษ์เกียรติ์ จิรันธร 1
106 เฉลิม จันทร์สม 1
107 Chalerm Jansom 1
108 ทิพธิดา ธารสิริโรจน์ 1
109 Rugkeart Chirunthorn 1
110 Pranee Rattanasuwan 1
111 Arunporn Ittharat 1
112 Health Systems Research Institute 1
113 ธิดา โสตถิโยธิน 1
114 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
115 Thipthida Tarnsiriroj 1
116 Thida Sodtiyothin 1
117 ชุติมา ต่อเจริญ 1
118 อภิรมย์ พรหมจรรยา 1
119 นัฏฐา สุจวิพันธ์ 1
120 ถนอมจิต สุภาวิตา 1
121 งบประมาณแผ่นดิน 1
122 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
123 ศศิธร ทัศนีย์ทิพากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 18
5 2552 8
6 2551 10
7 2550 9
8 2548 3
9 2547 2
10 2544 1
11 2542 5
12 2541 2
13 2540 2
14 2539 4
15 2538 2
16 2537 1
17 1086 53
18 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาสารสกัดจากกล้วยเพื่อใช้เป็นยาเครื่องสำอางและอาหารเสริมสุขภาพ
2 ผลของสารกระตุ้นต่อปริมาณสารทุติยภูมิของยอดหัวข้าวเย็น (Dioscorea birmanica Prain & Burkill) ในสภาพปลอดเชื้อ
3 การพัฒนาสารสกัดจากกล้วย เพื่อใช้เป็นยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริมสุขภาพ
4 การพัฒนาสารสกัดจากกล้วย เพื่อใช้เป็นยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม สุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
5 การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาแก้มะเร็ง (ฝีมะเร็งทรวง) ในผู้ป่วยมะเร็งปอด
ปี พ.ศ. 2553
7 Comparison of Pueraria mirifica 25 and 50
8 Cytotoxic activity of acetogenins and styryl lactones isolated from Goniothalamus undulatus Ridl. root extracts against a lung cancer cell line (COR-L23).
9 Cytotoxic activity of Thai medicinal plants against human cholangiocarcinoma laryngeal and hepatocarcinoma cells in vitro.
10 Cytotoxic effect and its mechanism of dioscorealide B from Dioscorea membranacea against breast cancer cells.
11 Determination of cytotoxic compounds of thai traditional medicine called Benjakul using HPLC.
12 Dioscorealide B from the traditional Thai medicine Hua-Khao-Yen induces apoptosis in MCF-7 human breast cancer cells via modulation of Bax Bak and Bcl-2 protein expression.
13 Dioscorealide B suppresses LPS-induced nitric oxide production and inflammatory cytokine expression in RAW 264.7 macrophages: The inhibition of NF-kappaB and ERK1/2 activation.
14 Liposome-containing Hibiscus sabdariffa calyx extract formulations with increased antioxidant activity improved dermal penetration and reduced dermal toxicity.
15 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ ระดับอนูของสารสกัด และ Dioscorealide B ต่อเซลล์มะเร็งเต้านมจากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea membranacea
16 คุณสมบัติความคงตัวและการต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อจุลินทรีย์ก่อโรค ในระบบทางเดินอาหารที่แยกได้จากเนื้อสุกร
17 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน
18 โครงการพัฒนาสารสกัดเบญจกูลเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็ง
19 การศึกษาผลข้างเคียงและความเป็นพิษของตำรับยาเบญจกูลในคนปกติ
20 โครงการพัฒนาตำรับเบญจกูลเพื่อใช้ปรับสมดุลของร่างกายและเสริมสุขภาพให้ผู้ป่วยมะเร็ง
21 Liposome-containing Hibiscus sabdariffa calyx extract formulations with increased antioxidant activity, improved dermal penetration and reduced dermal toxicity.
22 Dioscorealide B from the traditional Thai medicine Hua-Khao-Yen induces apoptosis in MCF-7 human breast cancer cells via modulation of Bax, Bak and Bcl-2 protein expression.
23 Cytotoxic activity of Thai medicinal plants against human cholangiocarcinoma, laryngeal and hepatocarcinoma cells in vitro.
24 คุณสมบัติความคงตัวและการต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกมังคุด ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารที่แยกได้จากเนื้อสุกร
ปี พ.ศ. 2552
25 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ ระดับอนูของสารสกัด และ Dioscorealide B ต่อเซลล์มะเร็งเต้านมจากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea membranacea
26 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ ระดับอนูของสารสกัด และ Dioscorealide B ต่อเซลล์มะเร็งเต้านมจากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea membranacea
27 คุณสมบัติความคงตัวและการต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อจุลินทรีย์ก่อโรค ในระบบทางเดินอาหารที่แยกได้จากเนื้อสุกร
28 การศึกษาชุมชนต้นแบบในการดูแลบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในประเทศไทย
29 โครงการพัฒนาตำรับเบญจกูลเพื่อใช้ปรับสมดุลของร่างกายและเสริมสุขภาพให้ผู้ป่วยมะเร็ง
30 การเตรียมการสกัดสมุนไพรผสมและการควบคุมคุณภาพสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบผสมที่มีฤทธิ์ต้าน HIV และการพัฒนาตำรับ
31 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัด และ Dioscorealide B จากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea membranacea ต่อเซลล์มะเร็งปอด
32 การศึกษาสมุนไพรไทยในการรักษาโรคเอดส์เพื่อพัฒนาเป็นยา อุตสาหกรรม โครงการสารสกัดสมุนไพรผสม 3 ชนิด 4 ชนิด 5 ชนิด และ 8 ชนิด
ปี พ.ศ. 2551
33 Major anthocyanin from ripe berries of Cleistocalyx nervosum var. paniala
34 การสกัดและการใช้ประโยชน์ใยอาหารจากกากผลฝรั่ง
35 การใช้สารสกัดจากขิงเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัด
36 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัด และ Dioscorealide B จากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea membranacea ต่อเซลล์มะเร็งปอด
37 โครงการการทำมาตรฐานของพืชที่เป็นองค์ประกอบของตำรับเบญจกูล
38 โครงการพัฒนาตำรับเบญจกูลเพื่อใช้ปรับสมดุลของร่างกายและเสริมสุขภาพให้ผู้ป่วยมะเร็ง
39 โครงการพัฒนาสารสกัดเบญจกูลเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ เสริมสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็ง
40 การพัฒนาการสกัด และการควบคุมคุณภาพของสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบผสมที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส HIV
41 โครงการการทำมาตรฐานของสมุนไพรที่นำมาทำผลิตภัณฑ์ผสมต้าน HIV และกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
42 โครงการ การศึกษาภูมิปัญญาการใช้เบญจกูลของหมอแผนไทย และการเก็บข้อมูลทางคลินิก
ปี พ.ศ. 2550
43 Development of the chromatographic fingerprint analysis of dioscorealides and dioscoreanone from Dioscorea membranacea Pierre
44 Development of the chromatographic fingerprint analysis of dioscorealides and dioscoreanone from Dioscorea membranacea Pierre
45 Investigation of the anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities of the extracts from the rhizome of Dioscorea membranacea Pierre in experimental animals
46 Evaluation of the anti-inflammatory, antinociceptive and antipyretic activities of the extracts from Smilax corbularia Kunth rhizomes in mice and rats (in vivo)
47 Antipyretic activity of the extracts of Hibiscus sabdariffa calyces L. in experimental animals
48 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน
49 องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย
50 การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์
51 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน
ปี พ.ศ. 2548
52 การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์
53 การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์
54 การสกัดและการใช้ประโยชน์ใยอาหารจากกากผลฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2547
55 การสกัดและการใช้ประโยชน์ใยอาหารจากกากผลฝรั่ง
56 ต้นทุนและผลการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรต่อการบรรเทาความเจ็บป่วย ผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษาในวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2544
57 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากหัวร้อยรู (Hydnophytum Formicarum Jack)
ปี พ.ศ. 2542
58 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากหัวร้อยรู (Hydnophytum Formicarum Jack)
59 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากหัวร้อยรู (Hydnophytum Formicarum Jack)
60 การศึกษาสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกด้านในของจำปาดะเพื่อเป็นสารแขวนตะกอนในตำรับยาแขวนตะกอน
61 การหาปริมาณสารหนูในตำรับยาสตรีแผนโบราณสำเร็จรูปจากร้านขายยาในจังหวัดสงขลา
62 ความรู้ ทัศนคติ ความพร้อมและพฤติกรรมการใช้สมุนไพร ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
63 ต้นทุนและผลการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรต่อการบรรเทาความเจ็บป่วย ผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษาในวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้
64 ต้นทุนและผลการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรต่อการบรรเทาความเจ็บป่วย ผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษาในวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2540
65 ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติในการใช้ยาของผู้ป่วยนอกที่รับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐในภาคใต้ของประเทศไทย
66 ความรู้ ทัศนคติ ความพร้อมและพฤติกรรมการใช้สมุนไพร ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานของบุคลากรทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
67 การศึกษาความคงตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ผงแห้ง และวุ้นผงแห้งที่ผสมสารเจือจางด้วยวิธีการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง
68 การศึกษาความคงตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ผงแห้ง และวุ้นผงแห้งที่ผสมสารเจือจางด้วยวิธีการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง
69 การศึกษาความคงตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ผงแห้ง และวุ้นผงแห้งที่ผสมสารเจือจางด้วยวิธีการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง
70 การศึกษาความคงตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ ในรูปผงแห้งเปรียบเทียบกับวุ้นสุก
ปี พ.ศ. 2538
71 การหาปริมาณสารหนูในตำรับยาสตรีแผนโบราณสำเร็จรูปจากร้านขายยาในจังหวัดสงขลา
72 การหาปริมาณสารหนูในตำรับยาสตรีแผนโบราณสำเร็จรูปจากร้านขายยาในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2537
73 ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติในการใช้ยาของผู้ป่วยนอกที่รับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 -
118 -
119 -
120 -
121 การศึกษามาตรฐานของสารสกัดตำรับสหัศธารา (การพัฒนาสารสกัดตำรับสหัศธาราเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคข้อเสื่อม )
122 การพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยารักษาผู้ป่วยเรื้อรัง
123 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเม็ดสารสกัดแคปซูล ตำรับเบญจกูลและยาลอราทาดีน ในการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (งานวิจัยคลินิกระยะที่ 2)
124 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและผลข้างเคียงสารสกัดขิง กับ ยา loratadine ในการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (งานวิจัยคลินิกระยะที่ 2)
125 โครงการพัฒนาสารสกัดเบญจกูลเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง
126 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากงานวิจัย (ยาเม็ดกระเจี๊ยบแดง, ครีม S-TARA และยาปรับธาตุเบญจกูล)
127 การศึกษาสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกด้านในของจำปาดะเพื่อเป็นสารแขวนตะกอนในตำรับยาแขวนตะกอน
128 การศึกษาสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกด้านในของจำปาดะเพื่อเป็นสารแขวนตะกอนในตำรับยาแขวนตะกอน
129 การศึกษาความคงตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ ในรูปผงแห้งเปรียบเทียบกับวุ้นสุก