ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat -
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - 47
2 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
3 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
4 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
5 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
6 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - 47
7 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
8 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
9 นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - 47
10 พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - 47
11 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
12 ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - 47
13 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
14 - 47
15 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
16 ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - 47
17 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
18 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
19 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
20 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
21 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
22 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
23 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
24 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
25 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
26 ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - 47
27 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
28 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - 47
29 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
30 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
31 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
32 สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - 47
33 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
34 อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - 47
35 พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - 47
36 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
37 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - 47
38 สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - 47
39 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
40 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - 47
41 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
42 พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - 47
43 ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - 47
44 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
45 พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - 47
46 อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - 47
47 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 8
48 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 7
49 Arunporn Itharat 6
50 ศรีโสภา เรืองหนู 6
51 สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ 5
52 อรุณศรี สุนทรพิธ 5
53 พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 4
54 ชิษณุชา สัตพนพันธ์ 4
55 เยาวพา จิระเกียรติกุล 4
56 พินทุสร หาญสกุล 4
57 วนิดา จันทร์สม 4
58 ปราณี นันทศรี 4
59 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 4
60 ปราณี รัตนสุวรรณ 4
61 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 4
62 ผุสดี ตังวัชรินทร์ 3
63 พลรัตน์ ขวัญรอด 3
64 รักษ์เกียรติ จิรันธร 3
65 อัญชลี ศิริโชติ 3
66 กุสุมา ศรียากูล 3
67 วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ 3
68 กัลยา อัตวานิช-อารีย์ 3
69 ผกากรอง ทองดียิ่ง 3
70 Wantana Reanmongkol 3
71 สุปรีดี สังฆรักษ์ 3
72 ชวบูลย์ เดชสุขุม 3
73 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 3
74 วันทนา เหรียญมงคล 3
75 สุริยา สุขยิ่ง 3
76 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 3
77 สุกัญญา เดชอดิศัย 3
78 งบประมาณแผ่นดิน 2
79 ชนานินี ปัตตพงศ์ 2
80 ปาริฉัตร ประจะเนย์ 2
81 อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 2
82 จิตวิไล ประไมย์ 2
83 Thitima Chuchom 2
84 Anusak Sirikatitham 2
85 นิทัศน์ สุขรุ่ง 2
86 พิศิษฐ์ บัวกิ่ง 2
87 ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร 2
88 ฐิติมา ชูโฉม 2
89 วิลัสนา โพธิ์ศรี 2
90 Pisit Bouking 2
91 นิมิตร วรกุล 2
92 วัลยา คุโรปกรณ์พงษ์ 2
93 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 1
94 วนิดา เทวารุทธิ์ 1
95 สุรวิช วรรณไกรโรจน์ 1
96 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
97 รักษ์เกียรติ์ จิรันธร 1
98 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
99 ศศิธร ทัศนีย์ทิพากร 1
100 Chalerm Jansom 1
101 สุธาทิพ ภมรประวัติ 1
102 อภิรมย์ พรหมจรรยา 1
103 เฉลิม จันทร์สม 1
104 Sutatip Bhamarapravati 1
105 ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธุ์ 1
106 ปรีชา หนูทิม 1
107 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ 1
108 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
109 Health Systems Research Institute 1
110 Arunporn Ittharat 1
111 ธิดา โสตถิโยธิน 1
112 สุนิสา ประไพตระกูล 1
113 กัมมาล กุมาร ปาวา 1
114 ธรรมรัตน์ ทุ่ยอ้น 1
115 ทิพธิดา ธารสิริโรจน์ 1
116 Rugkeart Chirunthorn 1
117 ถนอมจิต สุภาวิตา 1
118 นัฏฐา สุจวิพันธ์ 1
119 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
120 Thida Sodtiyothin 1
121 Pranee Rattanasuwan 1
122 Thipthida Tarnsiriroj 1
123 ชุติมา ต่อเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 3
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 12
6 2552 1
7 2551 1
8 2550 7
9 2548 1
10 2547 1
11 2542 1
12 2541 1
13 2539 1
14 2538 1
15 1086 47
16 543 76
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลของสารกระตุ้นต่อปริมาณสารทุติยภูมิของยอดหัวข้าวเย็น (Dioscorea birmanica Prain & Burkill) ในสภาพปลอดเชื้อ
3 การพัฒนาสารสกัดจากกล้วย เพื่อใช้เป็นยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริมสุขภาพ
4 การพัฒนาสารสกัดจากกล้วย เพื่อใช้เป็นยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม สุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
5 การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาแก้มะเร็ง (ฝีมะเร็งทรวง) ในผู้ป่วยมะเร็งปอด
ปี พ.ศ. 2553
7 Comparison of Pueraria mirifica 25 and 50
8 Cytotoxic activity of acetogenins and styryl lactones isolated from Goniothalamus undulatus Ridl. root extracts against a lung cancer cell line (COR-L23).
9 Cytotoxic activity of Thai medicinal plants against human cholangiocarcinoma laryngeal and hepatocarcinoma cells in vitro.
10 Cytotoxic effect and its mechanism of dioscorealide B from Dioscorea membranacea against breast cancer cells.
11 Determination of cytotoxic compounds of thai traditional medicine called Benjakul using HPLC.
12 Dioscorealide B from the traditional Thai medicine Hua-Khao-Yen induces apoptosis in MCF-7 human breast cancer cells via modulation of Bax Bak and Bcl-2 protein expression.
13 Dioscorealide B suppresses LPS-induced nitric oxide production and inflammatory cytokine expression in RAW 264.7 macrophages: The inhibition of NF-kappaB and ERK1/2 activation.
14 Liposome-containing Hibiscus sabdariffa calyx extract formulations with increased antioxidant activity improved dermal penetration and reduced dermal toxicity.
15 Liposome-containing Hibiscus sabdariffa calyx extract formulations with increased antioxidant activity, improved dermal penetration and reduced dermal toxicity.
16 Dioscorealide B from the traditional Thai medicine Hua-Khao-Yen induces apoptosis in MCF-7 human breast cancer cells via modulation of Bax, Bak and Bcl-2 protein expression.
17 Cytotoxic activity of Thai medicinal plants against human cholangiocarcinoma, laryngeal and hepatocarcinoma cells in vitro.
18 คุณสมบัติความคงตัวและการต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกมังคุด ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารที่แยกได้จากเนื้อสุกร
ปี พ.ศ. 2552
19 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ ระดับอนูของสารสกัด และ Dioscorealide B ต่อเซลล์มะเร็งเต้านมจากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea membranacea
ปี พ.ศ. 2551
20 Major anthocyanin from ripe berries of Cleistocalyx nervosum var. paniala
ปี พ.ศ. 2550
21 Development of the chromatographic fingerprint analysis of dioscorealides and dioscoreanone from Dioscorea membranacea Pierre
22 Development of the chromatographic fingerprint analysis of dioscorealides and dioscoreanone from Dioscorea membranacea Pierre
23 Investigation of the anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities of the extracts from the rhizome of Dioscorea membranacea Pierre in experimental animals
24 Evaluation of the anti-inflammatory, antinociceptive and antipyretic activities of the extracts from Smilax corbularia Kunth rhizomes in mice and rats (in vivo)
25 Antipyretic activity of the extracts of Hibiscus sabdariffa calyces L. in experimental animals
26 องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย
27 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน
ปี พ.ศ. 2548
28 การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์
ปี พ.ศ. 2547
29 การสกัดและการใช้ประโยชน์ใยอาหารจากกากผลฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2542
30 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากหัวร้อยรู (Hydnophytum Formicarum Jack)
ปี พ.ศ. 2541
31 ต้นทุนและผลการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรต่อการบรรเทาความเจ็บป่วย ผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษาในวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2539
32 การศึกษาความคงตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ผงแห้ง และวุ้นผงแห้งที่ผสมสารเจือจางด้วยวิธีการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง
ปี พ.ศ. 2538
33 การหาปริมาณสารหนูในตำรับยาสตรีแผนโบราณสำเร็จรูปจากร้านขายยาในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 การศึกษาสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกด้านในของจำปาดะเพื่อเป็นสารแขวนตะกอนในตำรับยาแขวนตะกอน