ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรุณพร อิฐรัตน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
2 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
3 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
4 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
5 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
6 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
7 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
8 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
9 - 47
10 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
11 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
12 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
13 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
14 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
15 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
16 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
17 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
18 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
19 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
20 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
21 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
22 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
23 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
24 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - 47
25 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
26 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
27 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
28 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 8
29 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 7
30 ศรีโสภา เรืองหนู 6
31 สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ 5
32 อรุณศรี สุนทรพิธ 5
33 ปราณี นันทศรี 4
34 พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 4
35 วนิดา จันทร์สม 4
36 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 4
37 พินทุสร หาญสกุล 4
38 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 4
39 เยาวพา จิระเกียรติกุล 4
40 ชิษณุชา สัตพนพันธ์ 4
41 ปราณี รัตนสุวรรณ 4
42 พลรัตน์ ขวัญรอด 3
43 อัญชลี ศิริโชติ 3
44 ผุสดี ตังวัชรินทร์ 3
45 กัลยา อัตวานิช-อารีย์ 3
46 กุสุมา ศรียากูล 3
47 ผกากรอง ทองดียิ่ง 3
48 รักษ์เกียรติ จิรันธร 3
49 วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ 3
50 สุปรีดี สังฆรักษ์ 3
51 วันทนา เหรียญมงคล 3
52 ชวบูลย์ เดชสุขุม 3
53 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 3
54 Wantana Reanmongkol 3
55 สุริยา สุขยิ่ง 3
56 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 3
57 สุกัญญา เดชอดิศัย 3
58 วิลัสนา โพธิ์ศรี 2
59 Pisit Bouking 2
60 นิมิตร วรกุล 2
61 จิตวิไล ประไมย์ 2
62 ฐิติมา ชูโฉม 2
63 ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร 2
64 วัลยา คุโรปกรณ์พงษ์ 2
65 พิศิษฐ์ บัวกิ่ง 2
66 ปาริฉัตร ประจะเนย์ 2
67 ชนานินี ปัตตพงศ์ 2
68 อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 2
69 นิทัศน์ สุขรุ่ง 2
70 งบประมาณแผ่นดิน 2
71 Anusak Sirikatitham 2
72 Thitima Chuchom 2
73 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ 1
74 ปรีชา หนูทิม 1
75 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
76 วนิดา เทวารุทธิ์ 1
77 Chalerm Jansom 1
78 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 1
79 ธรรมรัตน์ ทุ่ยอ้น 1
80 สุนิสา ประไพตระกูล 1
81 สุรวิช วรรณไกรโรจน์ 1
82 กัมมาล กุมาร ปาวา 1
83 สุธาทิพ ภมรประวัติ 1
84 เฉลิม จันทร์สม 1
85 Sutatip Bhamarapravati 1
86 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
87 Rugkeart Chirunthorn 1
88 Thipthida Tarnsiriroj 1
89 ทิพธิดา ธารสิริโรจน์ 1
90 Health Systems Research Institute 1
91 ธิดา โสตถิโยธิน 1
92 Thida Sodtiyothin 1
93 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
94 อภิรมย์ พรหมจรรยา 1
95 ศศิธร ทัศนีย์ทิพากร 1
96 ชุติมา ต่อเจริญ 1
97 นัฏฐา สุจวิพันธ์ 1
98 ถนอมจิต สุภาวิตา 1
99 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 3
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 12
6 2552 1
7 2551 1
8 2550 7
9 2548 1
10 2547 1
11 2542 1
12 2541 1
13 2539 1
14 2538 1
15 1086 47
16 543 76
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลของสารกระตุ้นต่อปริมาณสารทุติยภูมิของยอดหัวข้าวเย็น (Dioscorea birmanica Prain & Burkill) ในสภาพปลอดเชื้อ
3 การพัฒนาสารสกัดจากกล้วย เพื่อใช้เป็นยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริมสุขภาพ
4 การพัฒนาสารสกัดจากกล้วย เพื่อใช้เป็นยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม สุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
5 การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาแก้มะเร็ง (ฝีมะเร็งทรวง) ในผู้ป่วยมะเร็งปอด
ปี พ.ศ. 2553
7 Comparison of Pueraria mirifica 25 and 50
8 Cytotoxic activity of acetogenins and styryl lactones isolated from Goniothalamus undulatus Ridl. root extracts against a lung cancer cell line (COR-L23).
9 Cytotoxic activity of Thai medicinal plants against human cholangiocarcinoma laryngeal and hepatocarcinoma cells in vitro.
10 Cytotoxic effect and its mechanism of dioscorealide B from Dioscorea membranacea against breast cancer cells.
11 Determination of cytotoxic compounds of thai traditional medicine called Benjakul using HPLC.
12 Dioscorealide B from the traditional Thai medicine Hua-Khao-Yen induces apoptosis in MCF-7 human breast cancer cells via modulation of Bax Bak and Bcl-2 protein expression.
13 Dioscorealide B suppresses LPS-induced nitric oxide production and inflammatory cytokine expression in RAW 264.7 macrophages: The inhibition of NF-kappaB and ERK1/2 activation.
14 Liposome-containing Hibiscus sabdariffa calyx extract formulations with increased antioxidant activity improved dermal penetration and reduced dermal toxicity.
15 Liposome-containing Hibiscus sabdariffa calyx extract formulations with increased antioxidant activity, improved dermal penetration and reduced dermal toxicity.
16 Dioscorealide B from the traditional Thai medicine Hua-Khao-Yen induces apoptosis in MCF-7 human breast cancer cells via modulation of Bax, Bak and Bcl-2 protein expression.
17 Cytotoxic activity of Thai medicinal plants against human cholangiocarcinoma, laryngeal and hepatocarcinoma cells in vitro.
18 คุณสมบัติความคงตัวและการต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกมังคุด ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารที่แยกได้จากเนื้อสุกร
ปี พ.ศ. 2552
19 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ ระดับอนูของสารสกัด และ Dioscorealide B ต่อเซลล์มะเร็งเต้านมจากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea membranacea
ปี พ.ศ. 2551
20 Major anthocyanin from ripe berries of Cleistocalyx nervosum var. paniala
ปี พ.ศ. 2550
21 Development of the chromatographic fingerprint analysis of dioscorealides and dioscoreanone from Dioscorea membranacea Pierre
22 Development of the chromatographic fingerprint analysis of dioscorealides and dioscoreanone from Dioscorea membranacea Pierre
23 Investigation of the anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities of the extracts from the rhizome of Dioscorea membranacea Pierre in experimental animals
24 Evaluation of the anti-inflammatory, antinociceptive and antipyretic activities of the extracts from Smilax corbularia Kunth rhizomes in mice and rats (in vivo)
25 Antipyretic activity of the extracts of Hibiscus sabdariffa calyces L. in experimental animals
26 องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย
27 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน
ปี พ.ศ. 2548
28 การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์
ปี พ.ศ. 2547
29 การสกัดและการใช้ประโยชน์ใยอาหารจากกากผลฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2542
30 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากหัวร้อยรู (Hydnophytum Formicarum Jack)
ปี พ.ศ. 2541
31 ต้นทุนและผลการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรต่อการบรรเทาความเจ็บป่วย ผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษาในวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2539
32 การศึกษาความคงตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ผงแห้ง และวุ้นผงแห้งที่ผสมสารเจือจางด้วยวิธีการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง
ปี พ.ศ. 2538
33 การหาปริมาณสารหนูในตำรับยาสตรีแผนโบราณสำเร็จรูปจากร้านขายยาในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 การศึกษาสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกด้านในของจำปาดะเพื่อเป็นสารแขวนตะกอนในตำรับยาแขวนตะกอน