ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรุณพร อิฐรัตน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
2 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
3 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
4 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
5 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
6 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
7 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
8 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
9 - 47
10 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
11 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
12 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
13 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
14 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
15 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
16 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
17 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
18 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
19 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
20 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
21 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
22 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - 47
23 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
24 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
25 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
26 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
27 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
28 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 8
29 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 7
30 ศรีโสภา เรืองหนู 6
31 สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ 5
32 ปราณี รัตนสุวรรณ 5
33 อรุณศรี สุนทรพิธ 5
34 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 4
35 รักษ์เกียรติ จิรันธร 4
36 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 4
37 พินทุสร หาญสกุล 4
38 ปราณี นันทศรี 4
39 เยาวพา จิระเกียรติกุล 4
40 พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 4
41 วนิดา จันทร์สม 4
42 ชิษณุชา สัตพนพันธ์ 4
43 อัญชลี ศิริโชติ 3
44 วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ 3
45 พลรัตน์ ขวัญรอด 3
46 กัลยา อัตวานิช-อารีย์ 3
47 กุสุมา ศรียากูล 3
48 ผกากรอง ทองดียิ่ง 3
49 ผุสดี ตังวัชรินทร์ 3
50 ชวบูลย์ เดชสุขุม 3
51 Wantana Reanmongkol 3
52 สุริยา สุขยิ่ง 3
53 สุปรีดี สังฆรักษ์ 3
54 วันทนา เหรียญมงคล 3
55 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 3
56 สุกัญญา เดชอดิศัย 3
57 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 3
58 Pisit Bouking 2
59 ฐิติมา ชูโฉม 2
60 Thitima Chuchom 2
61 พิศิษฐ์ บัวกิ่ง 2
62 อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 2
63 ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร 2
64 จิตวิไล ประไมย์ 2
65 Anusak Sirikatitham 2
66 วัลยา คุโรปกรณ์พงษ์ 2
67 นิมิตร วรกุล 2
68 วิลัสนา โพธิ์ศรี 2
69 Health Systems Research Institute 2
70 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
71 ธิดา โสตถิโยธิน 2
72 นิทัศน์ สุขรุ่ง 2
73 ทิพธิดา ธารสิริโรจน์ 2
74 ชนานินี ปัตตพงศ์ 2
75 ปาริฉัตร ประจะเนย์ 2
76 งบประมาณแผ่นดิน 2
77 Thida Sodtiyothin 2
78 Rugkeart Chirunthorn 2
79 Thipthida Tarnsiriroj 2
80 ปรีชา หนูทิม 1
81 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 1
82 Chalerm Jansom 1
83 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
84 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ 1
85 เฉลิม จันทร์สม 1
86 วนิดา เทวารุทธิ์ 1
87 กัมมาล กุมาร ปาวา 1
88 สุธาทิพ ภมรประวัติ 1
89 Sutatip Bhamarapravati 1
90 นัฏฐา สุจวิพันธ์ 1
91 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
92 สุนิสา ประไพตระกูล 1
93 ธรรมรัตน์ ทุ่ยอ้น 1
94 ถนอมจิต สุภาวิตา 1
95 ชุติมา ต่อเจริญ 1
96 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
97 ศศิธร ทัศนีย์ทิพากร 1
98 อภิรมย์ พรหมจรรยา 1
99 สุรวิช วรรณไกรโรจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2558 3
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 12
7 2552 1
8 2551 1
9 2550 7
10 2548 1
11 2547 1
12 2542 1
13 2541 1
14 2539 1
15 2538 1
16 1086 47
17 543 77
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาสารสกัดตำรับประสะเปราะใหญ่เพื่อใช้เป็นยารักษาผู้ป่วยโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลของสารกระตุ้นต่อปริมาณสารทุติยภูมิของยอดหัวข้าวเย็น (Dioscorea birmanica Prain & Burkill) ในสภาพปลอดเชื้อ
4 การพัฒนาสารสกัดจากกล้วย เพื่อใช้เป็นยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริมสุขภาพ
5 การพัฒนาสารสกัดจากกล้วย เพื่อใช้เป็นยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม สุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
6 การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาแก้มะเร็ง (ฝีมะเร็งทรวง) ในผู้ป่วยมะเร็งปอด
ปี พ.ศ. 2553
8 Comparison of Pueraria mirifica 25 and 50
9 Cytotoxic activity of acetogenins and styryl lactones isolated from Goniothalamus undulatus Ridl. root extracts against a lung cancer cell line (COR-L23).
10 Cytotoxic activity of Thai medicinal plants against human cholangiocarcinoma laryngeal and hepatocarcinoma cells in vitro.
11 Cytotoxic effect and its mechanism of dioscorealide B from Dioscorea membranacea against breast cancer cells.
12 Determination of cytotoxic compounds of thai traditional medicine called Benjakul using HPLC.
13 Dioscorealide B from the traditional Thai medicine Hua-Khao-Yen induces apoptosis in MCF-7 human breast cancer cells via modulation of Bax Bak and Bcl-2 protein expression.
14 Dioscorealide B suppresses LPS-induced nitric oxide production and inflammatory cytokine expression in RAW 264.7 macrophages: The inhibition of NF-kappaB and ERK1/2 activation.
15 Liposome-containing Hibiscus sabdariffa calyx extract formulations with increased antioxidant activity improved dermal penetration and reduced dermal toxicity.
16 Liposome-containing Hibiscus sabdariffa calyx extract formulations with increased antioxidant activity, improved dermal penetration and reduced dermal toxicity.
17 Dioscorealide B from the traditional Thai medicine Hua-Khao-Yen induces apoptosis in MCF-7 human breast cancer cells via modulation of Bax, Bak and Bcl-2 protein expression.
18 Cytotoxic activity of Thai medicinal plants against human cholangiocarcinoma, laryngeal and hepatocarcinoma cells in vitro.
19 คุณสมบัติความคงตัวและการต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกมังคุด ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารที่แยกได้จากเนื้อสุกร
ปี พ.ศ. 2552
20 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ ระดับอนูของสารสกัด และ Dioscorealide B ต่อเซลล์มะเร็งเต้านมจากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea membranacea
ปี พ.ศ. 2551
21 Major anthocyanin from ripe berries of Cleistocalyx nervosum var. paniala
ปี พ.ศ. 2550
22 Development of the chromatographic fingerprint analysis of dioscorealides and dioscoreanone from Dioscorea membranacea Pierre
23 Development of the chromatographic fingerprint analysis of dioscorealides and dioscoreanone from Dioscorea membranacea Pierre
24 Investigation of the anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities of the extracts from the rhizome of Dioscorea membranacea Pierre in experimental animals
25 Evaluation of the anti-inflammatory, antinociceptive and antipyretic activities of the extracts from Smilax corbularia Kunth rhizomes in mice and rats (in vivo)
26 Antipyretic activity of the extracts of Hibiscus sabdariffa calyces L. in experimental animals
27 องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย
28 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน
ปี พ.ศ. 2548
29 การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์
ปี พ.ศ. 2547
30 การสกัดและการใช้ประโยชน์ใยอาหารจากกากผลฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2542
31 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากหัวร้อยรู (Hydnophytum Formicarum Jack)
ปี พ.ศ. 2541
32 ต้นทุนและผลการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรต่อการบรรเทาความเจ็บป่วย ผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษาในวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2539
33 การศึกษาความคงตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ผงแห้ง และวุ้นผงแห้งที่ผสมสารเจือจางด้วยวิธีการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง
ปี พ.ศ. 2538
34 การหาปริมาณสารหนูในตำรับยาสตรีแผนโบราณสำเร็จรูปจากร้านขายยาในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 การศึกษาสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกด้านในของจำปาดะเพื่อเป็นสารแขวนตะกอนในตำรับยาแขวนตะกอน