ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิตยา วานิกร 6
2 อารี วังมณีรัตน์ 5
3 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 5
4 สกอ. 3
5 สมชัย สวาสดิพันธ์ 3
6 ประพนธ์ บุญเจริญ 3
7 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
8 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 3
9 วรงค์ นัยวินิจ 2
10 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 2
11 ศรีประไพ ธรรมแสง 2
12 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
13 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 2
14 ปาริฉัตร จันทร์ปลั่ง 2
15 นิธิมา สุทธิพันธุ์ 2
16 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 2
17 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 2
18 Pisit Techarungpaisan 2
19 เอกชัย บุปผเวส 2
20 Ariyaporn Pongrat 2
21 Ekchai Buphavesa 2
22 ปัญณ์ พรหมโชติ 1
23 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
24 บุญมี ศิริ 1
25 จักรี ทองเรือง 1
26 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
27 Chawalit Thinvongpituk 1
28 Kanjana Bansiddhi 1
29 งบประมาณเงินรายได้ 1
30 งบประมาณแผ่นดิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2552 2
3 2550 5
4 2549 3
5 2548 1
6 2547 2
7 2546 4
8 2545 1
9 2544 1
10 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปฝ้ายอินทรีย์ริมโขง บ้านทุ่งนาเมือง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2552
2 เครื่องคั่วงา
3 ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา "งา" เชิงเกษตรอุตสาหกรรมครัวเรือนแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
4 เครื่องทำความสะอาดและอบเมล็ดงา
5 การขยายพันธุ์หนอนตายหยากด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
6 การรวบรวม ทดสอบ และคัดเลือกพันธ์พืชพลังงานภายใต้สภาพพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี:การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์สบู่ดำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ (ปีที่ 2)
7 เครื่องคั่งงา
8 การรวบรวม ทดสอบ และคัดเลือกพันธ์พืชพลังงานภายใต้สภาพพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2549
9 การวิจัยและพัฒนาเครื่องบดงาต้นแบบ
10 เรือนอบพืชผลการเกษตรขนาดเล็กโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์
11 การวิจัยและพัฒนาเครื่องบดงาต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2548
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมจากต้นข้าวอ่อนและรวงข้าวอ่อนอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2547
13 การศึกษาการผลิตและการขยายพันธุ์หนอนตายหยาก
14 การศึกษาการผลิต และการขยายพันธุ์หนอนตายหยาก
ปี พ.ศ. 2546
15 การพัฒนาศักยภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยากเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง
16 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อการอุตสาหกรรมขนาดย่อม(SMEs) : กรณีข้าวแผ่น
17 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อการอุตสาหกรรมขนาดย่อม (SMEs) : กรณีข้าวแผ่น
18 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อการอุตสาหกรรมขนาดย่อม (SMEs) : กรณีข้าวแผ่น
ปี พ.ศ. 2545
19 การเปรียบเทียบสายพันธุ์กกไทยในพื้นที่ลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
20 การเปรียบเทียบสายพันธุ์กกไทยในพื้นที่ลุ่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ