ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรินทิพย์, ธรรมชัยพิเนตร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรรณิการ์ ดวงมาลย์ 13
2 วิภา หงษ์ตระกูล 5
3 พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า 3
4 โสภณ วงศ์แก้ว 3
5 หนึ่ง เตียอำรุง 3
6 กนกอร เยาว์ดำ 3
7 ศิริรัตน์ เมียนเกิน 3
8 หนึ่ง, เตียอำรุง 2
9 นิพาพร ก้านทอง 2
10 จิติมนต์ เขียนดวงจันทร์ 2
11 Arinthip Thamchaipenet 2
12 นันทนา สีสุข 2
13 เคลือวัลย์ ดาวงษ์ 1
14 นิรินทร์ยา สุดตาชาติ 1
15 ภาวิณี สุทธิวิริยะ 1
16 ชาคริต บุญอยู่ 1
17 ศิริรัตน์ เมียนเกิด 1
18 ศุภรี ฉัตรกันยารัตน์ 1
19 บัญชา ควรสมาคม 1
20 อังกาบ สว่างปัญญางกูร 1
21 รัฎชฎาภรณ์ ไชยชนะ 1
22 กรัณต์ โล่ห์มณีรัตนา 1
23 นางจันทรา อินทนนท์ อินทนนท์ 1
24 นางจันทรา อินทนนท์ 1
25 สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส 1
26 สาวิตรี ลิ่มทอง 1
27 Mervyn Bibb 1
28 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
30 โสภณ, วงศ์แก้ว 1
31 อัจฉรา, นันทกิจ 1
32 พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ 1
33 รัชนี มิ่งมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 3
3 2553 6
4 2552 5
5 2551 2
6 2550 1
7 2548 3
8 2547 7
9 2546 1
10 2541 1
11 2540 1
12 2533 1
13 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเอนโดไฟติกแอคติโนมัยสีทกับพืชโดยระบุตำแหน่งอาศัย และวิเคราะห์ยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
ปี พ.ศ. 2554
2 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากรากและดินรอบรากต้นยางพาราเพื่อยับยั้ง Corynespora cassiicola และ Phytophthora botryosa
3 การปรับปรุงพันธุกรรมยีสต์เพื่อเพิ่มการผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส
4 การวิเคราะห์เอนไซม์และยีนที่เกี่ยวข้องกับการย่อย poly (L-lactic acid) จาก Micromonospora
ปี พ.ศ. 2553
5 Expression of novel actinobacteria TypeIII polyketide synthase (PKS) gene: towards new natural product discovery
6 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากรากและดินรอบรากต้นยางพาราเพื่อยับยั้ง Corynespora cassiicola และ Phytophthora botryosa
7 การสร้างสายพันธุ์กลายโดยการจัดการยีนที่เกี่ยวข้องกับ Shikimate pathway ใน Streptomyces
8 การคัดแยกและจำแนกชนิดของ endophytic/rhizospheric actinomycetes ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคพืช
9 การวิเคราะห์ลักษณะและติดตามแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์ที่คัดแยกจากกระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.)
10 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์ที่ผลิตฮอร์โมน indole-3-acetic acid และหายีนที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2552
11 การคัดแยกและจำแนกชนิดของ endophytic/rhizospheric actinomycetes ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคพืช
12 รายงานการวิจัยการควบคุมโรคจากเชื้อราในองุ่นด้วยชีววิธีโดยใช้แบคทีเรียแกรมบวก
13 การควบคุมโรคจากเชื้อราในองุ่นด้วยชีววิธีโดยใช้แบคทีเรียแกรมบวก
14 การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทกลุ่มปฏิปักษ์ ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าว
15 การคัดแยกและจำแนกชนิดของ endophytic actnomycete ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคพืช
ปี พ.ศ. 2551
16 การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทกลุ่มปฏิปักษ์ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าว
17 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทที่อาศัยในบริเวณไรโซสเฟียและในรากพืชตระกูลถั่ว และความสามารถในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2550
18 รายงานการวิจัยความหลากหลายทางพันธุกรรมของ frankia ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
19 การสร้างโมเดลสำหรับสับเปลี่ยนโดเมนคีโตรีดักเทสของโพลีคีไทด์ซินเธสชนิดที่ 1
20 การวิเคราะห์กลุ่มยีนโพลีคีไทด์ซินเธสชนิดที่ 1 จาก Streptomyces rimosus R7 ด้วยวิธียีนดิสรัปชัน
21 การผสมสายพันธุ์กลายของเชื้อรา Trichoderma harzianum (Rifai) ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Phytophthora parasitica (Dastur) โดยวิธีการรวมโพรโทพลาสต์
ปี พ.ศ. 2547
22 การวิเคราะห์หน้าที่ของกลุ่มยีน Type I polyketide synthase ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารต้านเชื้อรา ใน streptomycete ด้วยวิธี gene disruption
23 การวิเคราะห์หน้าที่ของกลุ่มยีน Type I polyketide synthase ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารต้านเชื้อราใน Streptomycete ด้วยวิธี gene Disruption.
24 การวิเคราะห์หน้าที่ของกลุ่มยีน Type I polyketide synthase ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารต้านเชื้อราใน Streptomycete ด้วยวิธี gene Disruption.
25 การวิเคราะห์หน้าที่ของกลุ่มยีน Type I polyketide synthase ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารต้านเชื้อราใน Streptomycete ด้วยวิธี gene Disruption.
26 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจสปา ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
27 ทัศนคติของผู้ประกอบการ ร้านบริการอินเตอร์เน็ตที่มีต่อการให้บริการเอดีเอสแอล ของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
28 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านภาวะผู้นำทางการศึกษา ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
29 สัญลักษณ์แห่งการเกิด
ปี พ.ศ. 2541
30 การทรานฟอร์มใน Streptomyces cyaneus 190-1 โดยวิธีอิเลคโตรโพเรชัน
ปี พ.ศ. 2540
31 การทรานสฟอร์มใน streptomyces cyaneus 190-1 โดยวิธีอิเลดโตรโพเรชัน
ปี พ.ศ. 2533
32 โคลนิงและการแสดงออกของไซแลเนสยีนจาก Streptomyces sp.42-9 ใน Streptomyces sp.190-1