ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรัญ หันพงศ์กิตติกูล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- อรัญ หันพงศ์กิตติกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 19
2 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 11
3 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 9
4 งบประมาณแผ่นดิน 7
5 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 6
6 เบญจมาส เชียรศิลป์ 6
7 ไพโรจน์ วิริยจารี 5
8 ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ 4
9 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 4
10 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 4
11 ลักขณา รุจนะไกรกานต์ 4
12 เบญจมาศ เชียรศิลป์ 4
13 ประวิทย์ เจียมจวนขาว 4
14 สมชาย แซ่อึ้ง 4
15 ธันวดี สุขสาโรจน์ 4
16 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
17 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 4
18 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
19 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
20 เกษรา ทองบริบูรณ์ 3
21 โครงการวิจัย NRU 3
22 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 3
23 กนก ติระวัฒน์ 3
24 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
25 ไพศาล วุฒิจำนงค์ 3
26 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 2
27 ปุณณาณี สัมภวะผล 2
28 อนันต์ เฉลิมพนพันธ์ 2
29 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 2
30 วรรณา ชูฤทธิ์ 2
31 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 2
32 ไกรยศ แซ่ลิ้ม 2
33 ศิรินุช ด้วงสุข 2
34 Aran Hanpongkittikun. 1
35 Siddhichoke Sangsoda 1
36 ไพโรจน์ กิจจนะพานิช 1
37 Pairoje Kijjanapanich 1
38 เถวียน วิทยา 1
39 โครงการวิจัย Matching Fund 1
40 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
41 สิทธิโชค แสงโสดา 1
42 กิตติ เจิดรังษี 1
43 วีระ ปิยธีรวงศ์ 1
44 ดวงพร คันธโชติ 1
45 วิจิตรา ลีละศุภกุล 1
46 กนกอร อินทราพิเชฐ 1
47 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 1
48 สุพิชญา จันทะชุม 1
49 อวยพร ตัณมุขยกุล 1
50 พิทยา อดุลยธรรม 1
51 สุพรรษา ชาญด้วยกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 2
5 2556 4
6 2555 5
7 2554 4
8 2553 3
9 2552 3
10 2551 2
11 2550 7
12 2549 3
13 2548 2
14 2547 4
15 2545 4
16 2544 2
17 2543 1
18 2541 2
19 2536 1
20 2535 1
21 2532 1
22 2528 1
23 543 106
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการวิจัยและศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารฮาลาลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2559
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2558
3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ปีที่2
ปี พ.ศ. 2557
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียโรงงานสกัดนำมันปาล์ม
5 การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ยางพารา
ปี พ.ศ. 2556
6 การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งโดยแบคเทอริโอซินที่ผลิตจากแบคทีเรียแลกติกที่แยกได้จากป่าชายเลน
7 การโคลนยีน การทำบริสุทธิ์ สมบัติของเอนไซม์และการใช้ไลเปสจากBurkholderia sp. EQ3 ในการสังเคราะห์แวกซ์เอสเทอร์จากน้ำมันปลา
8 การพัฒนาสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสในอาหารเหลวสูตรดัดแปลงจากวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปอาหารทะเล และการประยุกต์ใช้ในการแปรรูปอาหาร
9 การแยกและการทำบริสุทธิ์เอนไซม์ไลเปสจากเชื้อราเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2555
10 การผลิตไลเปสโดยเชื้อราที่เจริญบนอาหารแข็งกากตะกอนดีแคนเตอร์และการใช้ตัวเซลล์เชื้อราผลิตไบโอดีเซล
11 การแยกเชื้อ การทำบริสุทธิ์ และการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ฟอสโฟไลเปสดีจากแบคทีเรียที่แยกได้จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและการใช้ประโยชน์
12 การคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกจากป่าชายเลน
13 องค์ประกอบทางโภชนาการและกิจกรรมแอนตี้ออกซิแดนซ์ของลูกตาลอ่อนและลูกตาลแก่
14 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถควบคุมเชื้อรา ที่ปนเปื้อนบนแผ่นยางพารา
ปี พ.ศ. 2554
15 การผลิตและการทดสอบสมบัติของสารไวโอลาซีนจากแบคทีเรียที่คัดเลือกได้จากบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
16 การผลิตพลังงานจากวัสดุเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
17 โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร
18 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้า และจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้ในการเก็บเกี่ยวน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2553
19 การแยกแบคทีเรียแลกติกจากป่าชายเลนในภาคใต้ของประเทศไทยที่เป็นโปรไบโอติกและที่ผลิตแบคเทอริโอซิน
20 การการหาสาเหตุและการป้องกันการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่น
21 การใช้ Bacillus subtilis A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลส และไซลาเนสในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้ง โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2552
22 ผลของเครื่องเทศต่อการยืดอายุการเก็บปลาดุกร้า
23 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มใช้แล้ว โดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปที่มีความจำเพาะต่างกัน
24 การหาสาเหตุและการป้องกันการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่น
ปี พ.ศ. 2551
25 การใช้ Bacillus sp.A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนสในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
26 การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการผลิตยางแท่ง STR20ขององค์การสวนยางและเทียบเคียงสมรรถนะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
ปี พ.ศ. 2550
27 การหาสาเหตุและการป้องกันการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่น
28 การสกัดและคุณสมบัติของเพคตินจากเปลือกเสาวรส
29 การผลิตโมโนกลีเซอไรด์จากน้ำมันปาล์มและการใช้ประโยชน์เป็นอิมัลซิไฟเออร์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
30 การสังเคราะห์น้ำมันปลาที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงโดยใช้เอนไซม์แบบสองขั้นตอน
31 การแยก การคัดเลือก และการทำให้บริสุทธิ์เอนไซต์ไฮดรอกซี่ไนทาริลไลเอสและการไร้ประโยชน์
32 การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากน้ำมันปาล์มโอเลอีน โดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต
33 การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากน้ำมันปาล์มโอเลอีน โดยเอนไซม์ ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต
ปี พ.ศ. 2549
34 การสังเคราะห์ฟอสโฟลิปิดดัดแปลงจากน้ำมันปาล์ม
35 การบำบัดเบื้องต้นของน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดย Bacillus sp. A2
36 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ไลเปสโดย Bacillus sp.
ปี พ.ศ. 2548
37 การใช้ Actinomycetes So1 เพื่อแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
38 โครงการฟื้นฟูอาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2547
39 การลดมลพิษในโรงงานอาหารทะเล โรงงานน้ำยางและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
40 อายุการเก็บรักษาซอสพริกบรรจุขวด
41 การศึกษาการลดความเค็มในซีอิ๊ว
42 การผลิตลูกแป้งด้วยเชื้อบริสุทธิ์เพื่อใช้เป็นกล้าหมักไวน์
ปี พ.ศ. 2545
43 การสกัดและการแยกให้บริสุทธิ์เอนไซม์อัลคาไลน์ฟอสฟาเตสและไฮยาลูโรนิเดสจาก เฮปาโตแพนเครียสของกุ้งกุลาดำ(Penaeus monodon).
44 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในน้ำหมักจากหยวกกล้วย
45 การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสะอาด:ภาคใต้
46 การคัดเลือกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตกรดอะมิโนลวูลินิก
ปี พ.ศ. 2544
47 เปรียบเทียบคุณภาพเนยเทียมที่ผลิตจากน้ำมันพืชโดยใช้กรดอินทรีย์, น้ำมะขาม และน้ำมะนาว
48 การลดมลพิษในโรงงานอาหารทะเล โรงงานน้ำยางข้น และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2543
49 การคัดเลือกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตกรด 5-อะมิโนลีวูลินิก
ปี พ.ศ. 2541
50 การเลี้ยงยีสต์ในน้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน
51 การแยกและการใช้ประโยชน์ของโปรตีนจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2536
52 การผลิตน้ำตาลสดพาสเจอไรซ์และคูลเลอร์
ปี พ.ศ. 2535
53 การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้
ปี พ.ศ. 2532
54 การปรับปรุงพันธุ์ยีสต์เพื่อพัฒนาการผลิต Food Yeast และ Yeast Autolysis
ปี พ.ศ. 2528
55 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพ การผลิตและการใช้ Yeast Autolysate จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
56 การเลี้ยงยีสต์ในน้ำยึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน
57 ผลของอินนูลินและฟรักโทโอลิแซคคาไรด์ต่อการเจริญเติบโตของ Lactococcus lactis KT2W2, Enterococcus faecalis TS9S17 และ Staphylococcus aureus
58 การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ยางพารา