ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรัญ หันพงศ์กิตติกูล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- อรัญ หันพงศ์กิตติกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 19
2 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 11
3 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 9
4 งบประมาณแผ่นดิน 7
5 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 6
6 เบญจมาส เชียรศิลป์ 6
7 ไพโรจน์ วิริยจารี 5
8 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 4
9 เบญจมาศ เชียรศิลป์ 4
10 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 4
11 ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ 4
12 ลักขณา รุจนะไกรกานต์ 4
13 ประวิทย์ เจียมจวนขาว 4
14 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 3
15 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
16 ธันวดี สุขสาโรจน์ 3
17 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 3
18 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
19 สมชาย แซ่อึ้ง 3
20 กนก ติระวัฒน์ 3
21 ไพศาล วุฒิจำนงค์ 3
22 โครงการวิจัย NRU 3
23 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 3
24 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
25 เกษรา ทองบริบูรณ์ 3
26 ปุณณาณี สัมภวะผล 2
27 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 2
28 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 2
29 วรรณา ชูฤทธิ์ 2
30 ไกรยศ แซ่ลิ้ม 2
31 อนันต์ เฉลิมพนพันธ์ 2
32 ศิรินุช ด้วงสุข 2
33 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 2
34 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 1
35 ดวงพร คันธโชติ 1
36 วิจิตรา ลีละศุภกุล 1
37 สุพิชญา จันทะชุม 1
38 อวยพร ตัณมุขยกุล 1
39 สุพรรษา ชาญด้วยกิจ 1
40 วีระ ปิยธีรวงศ์ 1
41 กนกอร อินทราพิเชฐ 1
42 พิทยา อดุลยธรรม 1
43 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
44 Siddhichoke Sangsoda 1
45 ไพโรจน์ กิจจนะพานิช 1
46 สิทธิโชค แสงโสดา 1
47 Aran Hanpongkittikun. 1
48 Pairoje Kijjanapanich 1
49 เถวียน วิทยา 1
50 กิตติ เจิดรังษี 1
51 โครงการวิจัย Matching Fund 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2557 2
4 2556 4
5 2555 7
6 2554 6
7 2553 3
8 2552 10
9 2551 6
10 2550 10
11 2549 3
12 2548 2
13 2547 3
14 2546 4
15 2545 2
16 2544 5
17 2543 1
18 2542 2
19 2541 2
20 2536 2
21 2535 4
22 2532 1
23 2530 1
24 2528 2
25 543 71
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอทานอลจากน้ำตาลจากเข้มข้น (Nypa fruticans)
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2558
3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ปีที่2
4 การผลิต conjugated linoleic acids จากน้ำมันเมล็ดทานตะวันโดยใช้ไลเปสร่วมกับแบคทีเรีย Lactobacillus
ปี พ.ศ. 2557
5 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียโรงงานสกัดนำมันปาล์ม
6 การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ยางพารา
ปี พ.ศ. 2556
7 การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งโดยแบคเทอริโอซินที่ผลิตจากแบคทีเรียแลกติกที่แยกได้จากป่าชายเลน
8 การโคลนยีน การทำบริสุทธิ์ สมบัติของเอนไซม์และการใช้ไลเปสจากBurkholderia sp. EQ3 ในการสังเคราะห์แวกซ์เอสเทอร์จากน้ำมันปลา
9 การพัฒนาสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสในอาหารเหลวสูตรดัดแปลงจากวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปอาหารทะเล และการประยุกต์ใช้ในการแปรรูปอาหาร
10 การแยกและการทำบริสุทธิ์เอนไซม์ไลเปสจากเชื้อราเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2555
11 การผลิตไลเปสโดยเชื้อราที่เจริญบนอาหารแข็งกากตะกอนดีแคนเตอร์และการใช้ตัวเซลล์เชื้อราผลิตไบโอดีเซล
12 การแยกเชื้อ การทำบริสุทธิ์ และการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ฟอสโฟไลเปสดีจากแบคทีเรียที่แยกได้จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและการใช้ประโยชน์
13 การคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกจากป่าชายเลน
14 การหาสาเหตุและการป้องกันการเจริญ ของเชื้อราบนยางแผ่น
15 การคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกจากป่าชายเลน
16 องค์ประกอบทางโภชนาการและกิจกรรมแอนตี้ออกซิแดนซ์ของลูกตาลอ่อนและลูกตาลแก่
17 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถควบคุมเชื้อรา ที่ปนเปื้อนบนแผ่นยางพารา
ปี พ.ศ. 2554
18 การผลิตและการทดสอบสมบัติของสารไวโอลาซีนจากแบคทีเรียที่คัดเลือกได้จากบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
19 การผลิตพลังงานจากวัสดุเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
20 โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร
21 การใช้ Bacillus subtilis A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนส ในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
22 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้าและจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้ในการเก็บเกี่ยวน้ำมัน จากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
23 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้า และจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้ในการเก็บเกี่ยวน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2553
24 การแยกแบคทีเรียแลกติกจากป่าชายเลนในภาคใต้ของประเทศไทยที่เป็นโปรไบโอติกและที่ผลิตแบคเทอริโอซิน
25 การการหาสาเหตุและการป้องกันการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่น
26 การใช้ Bacillus subtilis A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลส และไซลาเนสในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้ง โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2552
27 ผลของเครื่องเทศต่อการยืดอายุการเก็บปลาดุกร้า
28 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วโดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปที่มีความจำเพาะต่างกัน
29 การแยกแบคทีเรียแลกติกจากป่าชายเลนในภาคใต้ของประเทศไทยที่เป็นโปรไบโอติกและที่ผลิตแบคเทอริโอซิน
30 ผลของเครื่องเทศต่อการยืดอายุเก็บปลาดุกร้า
31 การแยกเชื้อ การทำบริสุทธิ์ และการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ฟอสโฟไลเปสดีจากแบคทีเรียที่แยกได้จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและการใช้ประโยชน์
32 การแยกและการทำบริสุทธิ์เอนไซม์ไลเปสจากเชื้อราเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
33 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วโดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปที่มีความจำเพาะต่างกัน
34 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วโดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปที่มีความจำเพาะต่างกัน
35 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มใช้แล้ว โดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปที่มีความจำเพาะต่างกัน
36 การหาสาเหตุและการป้องกันการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่น
ปี พ.ศ. 2551
37 การใช้ Bacillus sp.A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนสในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
38 การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการผลิตยางแท่ง STR20ขององค์การสวนยางและเทียบเคียงสมรรถนะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
39 การใช้ Bacillus subtilis A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนส ในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
40 การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอล จากน้ำมันปาล์มโอเลอีน โดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต
41 การผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแป้งสาคูโดยเอนไซม์ Cyclodextrin glycosyltransferase จากเชื้อ Bacillus sp.
42 การใช้ Bacillus sp. A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเเละไซลาเนสในการเเยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2550
43 การสกัดและคุณสมบัติของเพคตินจากเปลือกเสาวรส
44 การผลิตโมโนกลีเซอไรด์จากน้ำมันปาล์มและการใช้ประโยชน์เป็นอิมัลซิไฟเออร์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
45 การสังเคราะห์น้ำมันปลาที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงโดยใช้เอนไซม์แบบสองขั้นตอน
46 การแยก การคัดเลือก และการทำให้บริสุทธิ์เอนไซต์ไฮดรอกซี่ไนทาริลไลเอสและการไร้ประโยชน์
47 การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากน้ำมันปาล์มโอเลอีน โดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต
48 การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอล จากน้ำมันปาล์มโอเลอีน โดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต
49 โครงการวิจัยศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารฮาลาลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
50 การใช้ Bacillus sp.A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนสในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
51 การแยก การคัดเลือก และการทำให้บริสุทธิ์เอนไซต์ไฮดรอกซี่ไนทาริลไลเอสและการไร้ประโยชน์
52 การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากน้ำมันปาล์มโอเลอีน โดยเอนไซม์ ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต
ปี พ.ศ. 2549
53 การสังเคราะห์ฟอสโฟลิปิดดัดแปลงจากน้ำมันปาล์ม
54 การบำบัดเบื้องต้นของน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดย Bacillus sp. A2
55 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ไลเปสโดย Bacillus sp.
ปี พ.ศ. 2548
56 การหาสาเหตุและการป้องกันการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่น
57 โครงการฟื้นฟูอาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2547
58 การลดมลพิษในโรงงานอาหารทะเล โรงงานน้ำยางและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
59 การใช้ Actinomycetes So1 เพื่อแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
60 โครงการวิจัยและศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารฮาลาลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2546
61 อายุการเก็บรักษาซอสพริกบรรจุขวด
62 การศึกษาการลดความเค็มในซีอิ๊ว
63 การผลิตลูกแป้งด้วยเชื้อบริสุทธิ์เพื่อใช้เป็นกล้าหมักไวน์
64 การคัดเลือกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก
ปี พ.ศ. 2545
65 การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสะอาด:ภาคใต้
66 การคัดเลือกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตกรดอะมิโนลวูลินิก
ปี พ.ศ. 2544
67 เปรียบเทียบคุณภาพเนยเทียมที่ผลิตจากน้ำมันพืชโดยใช้กรดอินทรีย์, น้ำมะขาม และน้ำมะนาว
68 การสกัดและการแยกให้บริสุทธิ์เอนไซม์อัลคาไลน์ฟอสฟาเตสและไฮยาลูโรนิเดสจาก เฮปาโตแพนเครียสของกุ้งกุลาดำ(Penaeus monodon).
69 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในน้ำหมักจากหยวกกล้วย
70 การคัดเลือกและจำแนกชนิดของแบคทีเรีย สังเคราะห์แสงที่ผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก
71 การลดมลพิษในโรงงานอาหารทะเล โรงงานน้ำยางข้น และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2543
72 การคัดเลือกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตกรด 5-อะมิโนลีวูลินิก
ปี พ.ศ. 2542
73 การเลี้ยงยีสต์ในน้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน
74 การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้
ปี พ.ศ. 2541
75 การเลี้ยงยีสต์ในน้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน
76 การแยกและการใช้ประโยชน์ของโปรตีนจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2536
77 การผลิตน้ำตาลสดพาสเจอไรซ์คูลเลอร์
78 การผลิตน้ำตาลสดพาสเจอไรซ์และคูลเลอร์
ปี พ.ศ. 2535
79 การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้
80 การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้
81 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารพื้นบ้าน และอาหารหมักจากเนื้อสุกรเพื่อส่งออก
82 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : การศึกษาวิธีการผลิตแหนม โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2532
83 การปรับปรุงพันธุ์ยีสต์เพื่อพัฒนาการผลิต Food Yeast และ Yeast Autolysis
ปี พ.ศ. 2530
84 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : การศึกษาวิธีการผลิตแหนม โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2528
85 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพ การผลิตและการใช้ Yeast Autolysate จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
86 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารพื้นบ้าน และอาหารหมักจากเนื้อสุกรเพื่อส่งออก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
87 การเลี้ยงยีสต์ในน้ำยึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน
88 ผลของอินนูลินและฟรักโทโอลิแซคคาไรด์ต่อการเจริญเติบโตของ Lactococcus lactis KT2W2, Enterococcus faecalis TS9S17 และ Staphylococcus aureus
89 การผลิตน้ำตาลสดพาสเจอไรซ์คูลเลอร์
90 การเลี้ยงยีสต์ในน้ำยึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน
91 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้าและจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้ในการเก็บเกี่ยวน้ำมัน จากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
92 การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ยางพารา