ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรัญญา นามวงศ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างปิติสุขสำหรับผู้สูงอายุภาคเหนือ
2 การจัดการความเจ็บปวดของผู้สูงอายุจากโรคกระดูกพรุนในเขตชุมชน อำเภอเมืองพะเยา
3 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานในชุมชน
ปี พ.ศ. 2558
4 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2552
6 ความรู้ การรับรู้ และ พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya fever) ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
7 ผลของการเต้นแอโรบิกขั้นพื้นฐานต่อการควบคุมโรคเบาหวานในผู้ป่วยชนิดที่ 2 โรงพยาบาลดอกคำใต้
8 การวิจัยคุณลักษณะของผู้ดูแลผู้สูงอายุตามความต้องการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ของจังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2544
9 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกพิเศษอายุรกรรม โรงพยาบาลพะเยา
ปี พ.ศ. 2542
10 พฤติกรรมป้องกันตนเองของพยาบาลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเคมีบำบัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อรัญญา นามวงศ์