ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรัญญา ตุ้ยคำภีร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อรัญญา ตุ้ยคำภีร์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 62
2 สุภาพรรณ โคตรจรัส 11
3 ณัฐสุดา เต้พันธ์ 8
4 เรวดี วัฒฑกโกศล 5
5 อรฤทัย โฉมเฉิด 5
6 กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 4
7 ธนวัต ปุณยกนก 3
8 วิมลรัตน์ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล 2
9 มนัสชนน์ คุณาพรสุจริต 2
10 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 2
11 วัชรี ทรัพย์มี 2
12 จิระสุข สุขสวัสดิ์ 2
13 ผดารัช สีดา 2
14 สิริพร ทรัพยะประภา 2
15 สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ 2
16 ประภัสสร ฉันทศิริเวทย์ 2
17 กัญญานาถ สุวรรณชาตรี 2
18 จุรีรัตน์ นิลจันทึก 2
19 วรัญญู กองชัยมงคล 2
20 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 2
21 บุญโรม สุวรรณพาหุ 1
22 วรรณี แกมเกตุ 1
23 กัญญาภัทร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 1
24 ณัฐพล ชัยกิตติพรเสิศ 1
25 ทิวาพร หงษ์ร่อน 1
26 ชิดชนก คงสมพงษ์ 1
27 แพรวดาว พงศาจารุ 1
28 ณาตรการณ์ ชยุตสาหกิจ 1
29 วธูสิริ พรหมดวง 1
30 ชลลดา อรุณสันติโรจน์ 1
31 นรินทร ขอนจะโปะ 1
32 ณิชาภัทร ศรีวะรมย์ 1
33 ศิวนาถ รักการงาน 1
34 กฤตธน ศิริธรรมรักษ์ 1
35 กฤษฎิ์ติณห์ ตุ้มไธสง 1
36 เรวดี พจนบรรพต 1
37 วันวิสา พิทักษ์พินิจนันท์ 1
38 พัฐปณิตา จันกลิ่น 1
39 บิน รุ่งวัฒนภักดิ์ 1
40 ณัฏฐารีย์ ศิริวิวัฒน์ 1
41 รวิสรา อิสสรากุล 1
42 มิติ โอชสานนท์ 1
43 ปัญญารัตน์ วัชรเมธีมาศ 1
44 ณัฐพัชร์ สิมะรังสฤษฎิ์ 1
45 กวีไกร ม่วงศิริ 1
46 ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร 1
47 ตติยา มหามาตร 1
48 พิณมาศ ชัยชาญทิพยุทธ 1
49 ปรารถนา เล็กสมบูรณ์ 1
50 คุณิตา พงศ์สันติสุข 1
51 พีรพิธ พรมทอง 1
52 แพรวพรรณ พุกพันธ์ 1
53 พิชญา จันทร์บำรุง 1
54 พุทธิกันต์ คงคา 1
55 ลักษริน สิริคาดีญา 1
56 ปาริฉัตร อินทสุวรรณ 1
57 อัชณา ศีลเภสัชกุล 1
58 วราภรณ์ เอื้อเสริมพงศ์ 1
59 พิศุทธิภา เมธีกุล 1
60 ณัฏฐา เทียนทอง 1
61 ประเวศน์ โชติภิญโญกุล 1
62 พิชามญชุ์ ชีวะวิบูลย์พันธ์ 1
63 ริณรัตน์ อนุพันธ์พิศิษฐ์ 1
64 ธนะมินทร์ ไวฉายหิรัญโชติ 1
65 บุญสิตา ทองกิตติกุล 1
66 สุวรรณา อนันตกฤษณ์ 1
67 กันยารัตน์ ปลัดสิงห์ 1
68 ขนิษฐ์รัฐ อติชาตศรีสกุล 1
69 สักกพัฒน์ งามเอก 1
70 อัครยา แก้วเกตุ 1
71 พรชนก ก้าวกิจประเสริฐ 1
72 นิธิพัฒน์ กุศลสร้าง 1
73 กฤตยา โรจนรุ่งเรืองพร 1
74 กุลรัตน์ แก้วเป็ง 1
75 กนกวรรณ สาธุอยู่ศิริกุล 1
76 นพสิทธิ์ สิริจรูญชัย 1
77 รัชติญา จำเริญดารารัศมี 1
78 ณันทิกา ฉัตรทอง 1
79 นภชนก สุขประเสริฐ, 2528 - 1
80 ธนิตา สถาพร 1
81 จริยา ศรีวิจารย์ 1
82 กันต์กนิษฐ์ ซอยสกุล 1
83 ภาคภูมิ เดชะอนันต์วงศ์ 1
84 เรณุกา ทองเนียม 1
85 พิมพ์สิริอร ศิริทิณพงษ์ 1
86 ทวินันท์ สีหะสุนนท์ 1
87 ชุติมา พงศ์วรินทร์ 1
88 วาริธร อุดมเวช 1
89 ดวงกาญจน์ สิหนาทกถากุล 1
90 พรวิภา เหาตะวานิช 1
91 โสภิตา ไตรเดชาพล 1
92 ภาณิดา บัวเพ็ชร์ 1
93 เพ็ญนภา กุลกานต์สวัสดิ์ 1
94 เชษฐพล มานิตย์ 1
95 โสรีช์ โพธิแก้ว 1
96 พรรณรัตน์ เกิดภาคี 1
97 สิรินมาศ ศรีดาชาติ 1
98 ขวัญฤทัย ช่างสลัก 1
99 ณัฐติกา จันทร์เทาว์ 1
100 ชนัสระวี รตินันทกุล 1
101 ชวิศา ศรีสินธรา 1
102 - 1
103 นิศานาถ เรืองเดชสิริพงศ์ 1
104 อัจจิมา พัชรดำรงกุล 1
105 สุภลัคน์ ลวดลาย 1
106 กัญญาวีร์ พรหมพันธุ์ 1
107 บุญญวัฒน์ อินทร์นู 1
108 จิตราพร กิตติปัญจมาศ 1
109 เมริษา ยอดมณฑป 1
110 มุทิตา คำทัปน์ 1
111 พัฒนพร เดชอมรรัตน์ 1
112 มัณฑณา วรนิมมานนท์ 1
113 วัชราวดี บุญสร้างสม 1
114 ปกรณ์ ใยมณี 1
115 สืบพงศ์ ฉัตรธัมมลักษณ์ 1
116 บุณฑริกา ลิ่วเฉลิมวงศ์ 1
117 ขนิษฐา มีเสือ 1
118 ธีรวรรณ ธีระพงษ์ 1
119 วฤณ ปฐมวิชัยวัฒน์ 1
120 อรุณี ศุทธิชัยนิมิต 1
121 ปณิชา พรประสิทธิ์ 1
122 ตะวัน วาทกิจ 1
123 อติชาต ตันติโสภณวนิช 1
124 เบญจรัตน์ จิตรเอื้อกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 9
3 2557 7
4 2556 10
5 2555 17
6 2554 19
7 2553 16
8 2552 2
9 2551 1
10 2536 3
11 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ประสบการณ์ด้านสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุที่มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติสูง
2 ความสัมพันธ์ของความเครียด ตราบาป เจตคติในการแสวงหาความช่วยเหลือทางจิตวิทยาและภาวะวิกฤตวัยกลางคนในคนวัยทำงาน
ปี พ.ศ. 2558
3 กระบวนการนิเทศแบบกลุ่มตามโมเดลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ: การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
4 กระบวนการนิเทศแบบกลุ่มตามโมเดลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ: การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
5 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลตามแนวการบำบัดที่เน้นการยอมรับและความมุ่งมั่นแบบสั้นต่อความวิตกกังวลของผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง
6 ความเครียดในบทบาท ความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณ ความหมายในชีวิต และความสุขในบริบทพุทธธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
7 ผลของพืชสวนบำบัดร่วมกับกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ที่มีต่อปัญญา และความเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาติ ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
8 ประสบการณ์ด้านจิตใจในการพัฒนาตัวตนทางดนตรี และความหมายในชีวิตของนักดนตรีมืออาชีพ
9 ประสบการณ์ด้านจิตใจของสมาชิกในครอบครัวภายหลังการเปิดเผยตนเองของผู้ที่มีความโน้มเอียงทางเพศแบบรักเพศเดียวกัน
10 การเยียวยาทางจิตใจด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง: การศึกษาแบบปรากฎการณ์วิทยา
11 การนับถือศาสนา การมีส่วนร่วมทางสังคม การเผชิญปัญหา และสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยและทุพพลภาพ
ปี พ.ศ. 2557
12 บรรยากาศองค์การ ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน และความผูกพันในงานของพนักงานเจนวาย : การวิจัยผสานวิธี
13 ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยา ภาวะผู้นำแบบจริงแท้และความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
14 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวความหมายในชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของสุขภาวะในเยาวชนผู้กระทำผิดที่ใช้สารเสพติดที่มีระดับการควบคุมตนเองแตกต่างกัน
15 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองด้านอาชีพ การรับรู้ความสามารถของตนด้านอาชีพ และความสอดคล้องในตนด้านเป้าหมายการเลือกเส้นทางอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
16 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการดำเนินชีวิตและมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติผ่านการทำสวน
17 การสนับสนุนจากครอบครัว ความหมายในชีวิต และสุขภาวะในเยาวชนผู้กระทำผิดที่ใช้สารเสพติด : การวิจัยแบบผสานวิธี
18 การรับรู้ประสบการณ์ด้านจิตใจของพนักงานภายหลังได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
ปี พ.ศ. 2556
19 ประสบการณ์การแสวงหาความช่วยเหลือด้านจิตใจทางอินเทอร์เน็ตในวัยรุ่น : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกัน
20 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของผู้ปกครองด้านอาชีพ และความลังเลใจในการเลือกเส้นทางอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการรับรู้ความสามารถของตนในการตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพเป็นตัวแปรส่งผ่าน
21 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเครียดและความสุขในนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีความเมตตากรุณาต่อตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน
22 ประสบการณ์การฟื้นคืนได้ของครอบครัวที่มีบุตรเป็นออทิสติก
23 ประสบการณ์ทางจิตใจของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการทำงานกับผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย
24 การพัฒนากรอบมโนทัศน์และมาตรวัดความทุกข์ในนิสิตนักศึกษา
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ทุนทางจิตวิทยา และความสุขของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี
26 การนับถือศาสนา การเผชิญปัญหา การสนับสนุนทางสังคม และการฟื้นคืนพลังของสมาชิกในครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
27 การเป็นองค์กรในฝันและพันธะสัญญาใจของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีและพนักงาน
28 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองในการออกกำลังกาย การซึมซับจากวัฒนธรรมสังคมและความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์กับเจตนาที่จะออกกำลังกาย
ปี พ.ศ. 2555
29 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ตราบาป การเผชิญปัญหา และเจตคติในการแสวงหาความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาในพนักงาน
30 ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดทางบวกความสุข และความวิตกกังวลในนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการฝึกการเจริญสมาธิแบบเมตตา
31 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธที่มีต่อการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนและการเผชิญปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
32 อิทธิพลของแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่องานและข้อเรียกร้องในงานต่อความผูกใจมั่นในงานโดยมีทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรส่งผ่าน
33 อิทธิพลของแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่องานและข้อเรียกร้องในงานต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานโดยมีความผูกใจมั่นในงานและความเหนื่อยหน่ายในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
34 เหตุการณ์ในชีวิตทางลบ การนับถือศาสนา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และความสุขในบริบทพุทธธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
35 การยอมรับตนเองด้านความโน้มเอียงทางเพศของชายรักชาย : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกัน
36 ประสบการณ์ด้านจิตใจของนักศึกษาที่ยากจนจากชนบทและได้รับทุนการศึกษา
37 อิทธิพลของแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่องานและข้อเรียกร้องในงานต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานโดยมีความผูกใจมั่นในงานและความเหนื่อยหน่ายในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
38 เหตุการณ์ในชีวิตทางลบ การนับถือศาสนา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และความสุขในบริบทพุทธธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
39 อิทธิพลของแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่องานและข้อเรียกร้องในงานต่อความผูกใจมั่นในงานโดยมีทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรส่งผ่าน
40 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธที่มีต่อการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนและการเผชิญปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
41 อิทธิพลทำนายของแรงจูงใจในการทำงานแบบกำหนดตนเอง และการรับรู้บรรยากาศในองค์การ ต่อความเครียดในการทำงานของพนักงานโดยมีปรากฏการณ์ "มันเดย์บลูส์" เป็นตัวแปรกำกับ
42 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการคิดและการให้อภัยในนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
43 อิทธิพลของภาพยนตร์แนวเอื้อสังคมต่อการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกและเจตคติต่อพฤติกรรมเอื้อสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
44 การฟื้นฟูภาวะจิตใจและการร่วมมือช่วยเหลือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
45 การฟื้นฟูภาวะจิตใจและการร่วมมือช่วยเหลือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิ
ปี พ.ศ. 2554
46 ประสบการณ์การสูงวัยอย่างประสบความสำเร็จของผู้สูงอายุไทยที่มีสุขภาวะทางจิตสูง : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกัน
47 ความเครียดในงาน การเผชิญปัญหา และความเหนื่อยหน่ายในงานของผู้ปฏิบัติการช่วยเหลือในสถานสงเคราะห์ของรัฐบาล : การวิจัยแบบผสานวิธี
48 ผลของกลุ่มพุทธจิตนิเวศรักษาต่อความเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาติและปัญญาในภาวะความสัมพันธ์เชื่อมโยงของนิสิตนักศึกษา
49 ประสบการณ์หลังเผชิญภาวะวิกฤตทางอารมณ์ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกัน
50 ความรุนแรงระดับกลุ่มอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ การเผชิญปัญหา และความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย : การวิจัยแบบผสานวิธี
51 ประสบการณ์ความทุกข์ของนิสิตนักศึกษาหอพักที่เข้าร่วมกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธ
52 การปรับตัวทางวัฒนธรรมของผู้ใช้แรงงานไทยย้ายถิ่น
53 ความสุขของนิสิตนักศึกษาในบริบทพุทธธรรม : การศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์และการพัฒนามาตรวัด
54 ประสบการณ์ความสะเทือนใจของผู้สูญเสียในเหตุการณ์ ความขัดแย้งทางการเมืองในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551
55 ประสบการณ์ด้านจิตใจของหญิงรักเพศเดียวกันที่มีความสัมพันธ์แบบคู่รัก
56 สุขภาวะทางจิตของผู้ป่วยสารเสพติดในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ ภายหลังได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลแนวพุทธ : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกัน
57 การเติบโตภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญของผู้รอดชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
58 ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีและความวิตกกังวลจากการบริโภคสื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
59 การพัฒนามาตรวัดสมรรถนะของหัวหน้างานในหน่วยงานด้านบริการ
60 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงานกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริการบริษัทแห่งหนึ่ง
61 ความสัมพันธ์ระหว่างความคลั่งไคล้ศิลปินดารา การเห็นคุณค่าในตนเอง และการลอกเลียนแบบด้านพฤติกรรมในแฟนคลับวัยรุ่น
62 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ จิตอาสา และสุขภาวะทางจิตในนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
63 ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง การทำหน้าที่ของครอบครัวและสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ
64 การเติบโตภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญของผู้รอดชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
65 ความเครียด การจัดการกับปัญหา และความสุขในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย
66 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับการแสดงออกของตน สุขภาวะทางจิต และความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง
67 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินแก่นแท้ของตนเอง ความพึงพอใจในงานและความมีส่วนร่วมในงานของพนักงาน
68 ความสัมพันธ์ของความเครียดในงาน ความผูกพันกับองค์การ และความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัทเอกชน
69 ความตั้งใจที่จะลาออกและความพึงพอใจในงาน : การวิจัยแบบผสานวิธี
70 ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกในการให้บริการและแรงจูงใจในการทำงานกับผลการปฎิบัติงานของพนักงานขาย
71 การรับรู้ร่างกายตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองด้านร่างกายและทัศนคติต่อการกินอาหารของนักศึกษาหญิง
72 การบริการด้านสุขภาพจิตทางอินเทอร์เน็ต : ลักษณะปัญหาของผู้มารับบริการและประสบการณ์ของผู้ให้บริการผ่านโปรแกรมเอ็มเอสเอ็น
73 ความหมายในชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ : การศึกษาเชิงคุณภาพแบบทีมวิจัยเห็นชอบร่วมกัน
74 ประสบการณ์ภัยพิบัติสึนามิและการฟื้นพลังของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติสึนามิ พ.ศ. 2547 : การศึกษาแบบผสานวิธี
75 โมเดลเจตจำนงต่อการแสวงหาความช่วยเหลือจากนักวิชาชีพ : บทบาทการส่งผ่านของการประทับตราว่าด้วยค่าตามการรับรู้และเจตคติต่อการแสวงหาความช่วยเหลือ
76 ประสบการณ์ความรุนแรง การเผชิญปัญหาและความสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย : การวิจัยนำร่องแบบผสานวิธี
77 การบริการด้านสุขภาพจิตทางอินเตอร์เน็ต :
78 ประสบการณ์ภัยพิบัติสึนามิและการฟื้นพลังของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติสึนามิ พ.ศ. 2547 : การศึกษาแบบผสานวิธี
79 ความหมายในชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
80 โมเดลเจตจำรงต่อการแสวงหาความช่วยเหลือจากนักวิชาชีพ :บทบาทการส่งผ่านของการประทับตราว่าด้อยค่าตามการรับรู้และเจตคติต่อการแสวงหาความช่วยเหลือ
ปี พ.ศ. 2552
81 ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต และความหมายในชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม
82 ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต และความหมายในชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม
ปี พ.ศ. 2551
83 การเล่นเกมออนไลน์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2536
84 ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบโลกอสต่อการเพิ่มความมุ่งหวังในชีวิตของหญิง ในสถานสงเคราะห์หญิงบ้านเกร็ดตระการ ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
85 ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบโลกอสต่อการเพิ่มความมุ่งหวังในชีวิตของหญิงในสถานสงเคราะห์หญิงบ้านเกร็ดตระการที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
86 ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบโลกอสต่อการเพิ่มความมุ่งหวังในชีวิต ของหญิงในสถานสงเคราะห์หญิงบ้านเกร็ดตระการ ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี