ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรอนงค์ วลีขจรเลิศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 17
2 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 16
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 14
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 11
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 10
6 Chulaporn Limwattananon 7
7 Onanong Waleekhachonloet 6
8 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 5
9 พรพิศ ศิลขวุธท์ 4
10 พัชนี ธรรมวันนา 4
11 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
12 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
13 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 3
14 เชิดชัย สุนทรภาส 3
15 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 3
16 นพคุณ ธรรมธัชอารี 3
17 พัฒนาวิไล อินใหม 3
18 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
19 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
20 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
21 โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
22 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชกรรมคลินิก 2
23 สุรัชดา ชนโสภณ 2
24 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม 2
25 นัฎฐิตา ทารัตน์ 2
26 Cheardchai Soontornpas 2
27 Nattita Tharat 2
28 สุรัชดา กองศรี 2
29 สุมนต์ สกลไชย 2
30 อัญชลี จิตรักนที 2
31 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 2
32 ประไพร อุตมา 2
33 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
34 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 2
35 ธนภร ชัยจิต 2
36 มหาวิทยลัยมหาสารคาม 2
37 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
38 Patchanee Thamwanna 2
39 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2
40 พิมประภา กิจวิธี 2
41 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
42 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
43 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
44 limw0002@kku.ac.th 1
45 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
46 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
47 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
48 ศิริพา อุดมอักษร 1
49 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
50 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
51 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
52 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
53 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
54 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
55 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
56 Somsak Tiamkoa 1
57 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
58 Suratchada Chonsophon 1
59 เงินแผ่นดิน 1
60 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
61 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
62 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
63 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
64 ดวงตา ผลากรกุล 1
65 ไม่มีข้อมูล 1
66 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
67 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
68 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
69 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
70 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
71 Jutatip Thungthong 1
72 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
73 Kunakorn Aewsuwan 1
74 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
75 โรงพยาบาลสระบุรี 1
76 สมชาย สุริยะไกร 1
77 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
78 ภูษิต ประคองสาย 1
79 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
80 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
81 Thananan Rattanachotphanit 1
82 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
83 Phatthanawilai Inmai 1
84 รัชตะ อุลมาน 1
85 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
86 สุณี เลิศสินอุดม 1
87 ธนภร ทองศรี 1
88 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
89 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
90 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
91 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
92 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
93 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
94 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
95 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
96 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
97 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
98 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
99 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 1
5 2556 2
6 2555 2
7 2554 1
8 2552 3
9 2551 1
10 2545 2
11 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 ปริมาณและมูลค่าการสั่งยาต้านแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2559
3 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
4 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
5 -
ปี พ.ศ. 2557
6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
7 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีปัจจัยเสี่ยง
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการคำนวณดัชนีราคายา ผู้ให้บริการสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทยจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันปี 2555
ปี พ.ศ. 2555
9 คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 18 แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล
10 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
ปี พ.ศ. 2554
11 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยประเมินความสามารถของเภสัชกรในการคัดกรองการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่มีความสำคัญทางคลินิก
ปี พ.ศ. 2552
12 โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก ที่เน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน
13 ผลของการเยี่ยมบ้านโดยนิสิตเภสัชศาสตร์ต่อความรู้ ความร่วมมือในการใช้ยา และปัญหาขยะในครัวเรือน
14 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตแก่ผู้ป่วยเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2551
15 ผลของโรคไตวายเรื้อรังต่อผลลัพธ์ทางคลินิกและผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2545
16 ผลของงานบริบาลเภสัชกรรมต่อการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยระยะวิกฤติ
17 ผลของงานบริบาลเภสัชกรรมต่อการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยระยะวิกฤติ