ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรอนงค์ วลีขจรเลิศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 13
2 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 13
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 12
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 9
5 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 8
6 พรพิศ ศิลขวุธท์ 4
7 Chulaporn Limwattananon 4
8 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
9 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 3
10 Onanong Waleekhachonloet 3
11 พัชนี ธรรมวันนา 3
12 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
13 ภาณุมาศ ภูมาศ 2
14 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
15 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
16 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
17 อัญชลี จิตรักนที 2
18 Patchanee Thamwanna 2
19 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 2
20 เชิดชัย สุนทรภาส 2
21 พัฒนาวิไล อินใหม 2
22 มหาวิทยลัยมหาสารคาม 2
23 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
24 ธนภร ชัยจิต 2
25 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
26 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2
27 พิมประภา กิจวิธี 2
28 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
29 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
30 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
31 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
32 สุณี เลิศสินอุดม 1
33 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
34 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
35 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
36 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม 1
37 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชกรรมคลินิก 1
38 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
39 โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม 1
40 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
41 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
42 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
43 ธนภร ทองศรี 1
44 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
45 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
46 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
47 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
48 สุรัชดา กองศรี 1
49 ไม่มีข้อมูล 1
50 ดวงตา ผลากรกุล 1
51 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
52 limw0002@kku.ac.th 1
53 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
54 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
55 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
56 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
57 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
58 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
59 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
61 ศิริพา อุดมอักษร 1
62 ภูษิต ประคองสาย 1
63 นัฎฐิตา ทารัตน์ 1
64 สุมนต์ สกลไชย 1
65 Suratchada Chonsophon 1
66 Nattita Tharat 1
67 Cheardchai Soontornpas 1
68 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
69 เงินแผ่นดิน 1
70 Somsak Tiamkoa 1
71 สุรัชดา ชนโสภณ 1
72 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
73 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
74 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
75 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
76 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
77 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
78 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
79 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
80 รัชตะ อุลมาน 1
81 โรงพยาบาลสระบุรี 1
82 สมชาย สุริยะไกร 1
83 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
84 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
85 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
86 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
87 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
88 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
89 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
90 Thananan Rattanachotphanit 1
91 Phatthanawilai Inmai 1
92 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
93 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 1
94 ประไพร อุตมา 1
95 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 2
4 2556 5
5 2555 8
6 2554 3
7 2552 4
8 2551 1
9 2545 2
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการด้านการแพทย์และการจัดการเครือข่ายบริการของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน กรณีโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
3 -
ปี พ.ศ. 2557
4 Monitoring and Evaluating the implementation of Non-essential drug prescription criteria measure at a Provincial Hospital in Thailand
5 การศึกษาความแตกต่างระหว่างสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของ บริการโรคหลอดเลือดสมองและผลลัพธ์ : การศึกษาเชิงปริมาณ
ปี พ.ศ. 2556
6 การทบทวนกลไก วิธีการ หรือ รูปแบบในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
7 การเตรียมความพร้อมด้านระบบยา เวชภัณฑ์ และสิ่งของ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการคำนวณดัชนีราคายา ผู้ให้บริการสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทยจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันปี 2555
9 มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ
10 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีปัจจัยเสี่ยง
ปี พ.ศ. 2555
11 คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 18 แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล
12 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
13 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
14 ทบทวนประสิทธิผลและแนวทางการรักษาโรคกระดูกพรุนของกลุ่มยารักษาโรคกระดูกพรุน
15 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพโรคเรื้อรังและการมีส่วนร่วมที่หน่วยบริการปฐมภูมิของเภสัชกรโรงพยาบาล
16 การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย
17 คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๘ แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล
18 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
ปี พ.ศ. 2554
19 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยประเมินความสามารถของเภสัชกรในการคัดกรองการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่มีความสำคัญทางคลินิก
20 สรุปการประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้านยา
21 ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2552
22 โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก ที่เน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน
23 ผลของการเยี่ยมบ้านโดยนิสิตเภสัชศาสตร์ต่อความรู้ ความร่วมมือในการใช้ยา และปัญหาขยะในครัวเรือน
24 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตแก่ผู้ป่วยเบาหวาน
25 เครือข่ายวิจัยระบบยา
ปี พ.ศ. 2551
26 ผลของโรคไตวายเรื้อรังต่อผลลัพธ์ทางคลินิกและผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2545
27 ผลของงานบริบาลเภสัชกรรมต่อการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยระยะวิกฤติ
28 ผลของงานบริบาลเภสัชกรรมต่อการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยระยะวิกฤติ