ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรอนงค์ วลีขจรเลิศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 17
2 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 16
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 14
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 11
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 10
6 Chulaporn Limwattananon 7
7 Onanong Waleekhachonloet 6
8 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 5
9 พรพิศ ศิลขวุธท์ 4
10 พัชนี ธรรมวันนา 4
11 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
12 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
13 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 3
14 เชิดชัย สุนทรภาส 3
15 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 3
16 นพคุณ ธรรมธัชอารี 3
17 พัฒนาวิไล อินใหม 3
18 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
19 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
20 สุรัชดา กองศรี 2
21 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 2
22 Patchanee Thamwanna 2
23 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม 2
24 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
25 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
26 สุรัชดา ชนโสภณ 2
27 อัญชลี จิตรักนที 2
28 พิมประภา กิจวิธี 2
29 โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
30 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชกรรมคลินิก 2
31 Cheardchai Soontornpas 2
32 Nattita Tharat 2
33 นัฎฐิตา ทารัตน์ 2
34 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2
35 มหาวิทยลัยมหาสารคาม 2
36 สุมนต์ สกลไชย 2
37 ธนภร ชัยจิต 2
38 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 2
39 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
40 ประไพร อุตมา 2
41 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
42 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
43 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
44 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
45 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
46 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
47 ศิริพา อุดมอักษร 1
48 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
49 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
50 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
51 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
52 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
53 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
54 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
55 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
56 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
57 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
58 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
59 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
60 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
61 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
62 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
63 ดวงตา ผลากรกุล 1
64 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
65 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
66 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
67 ไม่มีข้อมูล 1
68 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
69 limw0002@kku.ac.th 1
70 ภูษิต ประคองสาย 1
71 Phatthanawilai Inmai 1
72 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
73 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
74 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
75 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
76 Jutatip Thungthong 1
77 Thananan Rattanachotphanit 1
78 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
79 Suratchada Chonsophon 1
80 Somsak Tiamkoa 1
81 เงินแผ่นดิน 1
82 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
83 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
84 Kunakorn Aewsuwan 1
85 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
86 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
87 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
88 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
89 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
90 สุณี เลิศสินอุดม 1
91 ธนภร ทองศรี 1
92 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
93 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
94 โรงพยาบาลสระบุรี 1
95 สมชาย สุริยะไกร 1
96 รัชตะ อุลมาน 1
97 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
98 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
99 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 1
5 2556 2
6 2555 2
7 2554 1
8 2552 3
9 2551 1
10 2545 2
11 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 ปริมาณและมูลค่าการสั่งยาต้านแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2559
3 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
4 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
5 -
ปี พ.ศ. 2557
6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
7 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีปัจจัยเสี่ยง
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการคำนวณดัชนีราคายา ผู้ให้บริการสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทยจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันปี 2555
ปี พ.ศ. 2555
9 คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 18 แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล
10 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
ปี พ.ศ. 2554
11 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยประเมินความสามารถของเภสัชกรในการคัดกรองการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่มีความสำคัญทางคลินิก
ปี พ.ศ. 2552
12 โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก ที่เน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน
13 ผลของการเยี่ยมบ้านโดยนิสิตเภสัชศาสตร์ต่อความรู้ ความร่วมมือในการใช้ยา และปัญหาขยะในครัวเรือน
14 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตแก่ผู้ป่วยเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2551
15 ผลของโรคไตวายเรื้อรังต่อผลลัพธ์ทางคลินิกและผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2545
16 ผลของงานบริบาลเภสัชกรรมต่อการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยระยะวิกฤติ
17 ผลของงานบริบาลเภสัชกรรมต่อการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยระยะวิกฤติ