ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรอนงค์ วลีขจรเลิศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 17
2 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 16
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 14
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 11
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 10
6 Chulaporn Limwattananon 7
7 Onanong Waleekhachonloet 6
8 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 5
9 พรพิศ ศิลขวุธท์ 4
10 พัชนี ธรรมวันนา 4
11 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
12 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
13 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 3
14 เชิดชัย สุนทรภาส 3
15 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 3
16 นพคุณ ธรรมธัชอารี 3
17 พัฒนาวิไล อินใหม 3
18 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
19 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
20 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
21 Patchanee Thamwanna 2
22 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2
23 สุรัชดา กองศรี 2
24 พิมประภา กิจวิธี 2
25 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม 2
26 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
27 โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
28 ธนภร ชัยจิต 2
29 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชกรรมคลินิก 2
30 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 2
31 นัฎฐิตา ทารัตน์ 2
32 สุมนต์ สกลไชย 2
33 สุรัชดา ชนโสภณ 2
34 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 2
35 Nattita Tharat 2
36 อัญชลี จิตรักนที 2
37 ประไพร อุตมา 2
38 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
39 Cheardchai Soontornpas 2
40 มหาวิทยลัยมหาสารคาม 2
41 รัชตะ อุลมาน 1
42 โรงพยาบาลสระบุรี 1
43 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
44 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
45 สมชาย สุริยะไกร 1
46 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
47 Kunakorn Aewsuwan 1
48 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
49 ภูษิต ประคองสาย 1
50 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
51 Jutatip Thungthong 1
52 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
53 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
54 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
55 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
56 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
57 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
58 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
59 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
60 Phatthanawilai Inmai 1
61 ศิริพา อุดมอักษร 1
62 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
63 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
64 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
65 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
66 ธนภร ทองศรี 1
67 สุณี เลิศสินอุดม 1
68 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
69 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
70 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
71 limw0002@kku.ac.th 1
72 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
73 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
74 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
75 ไม่มีข้อมูล 1
76 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
77 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
78 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
79 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
80 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
81 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
82 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
83 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
84 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
85 ดวงตา ผลากรกุล 1
86 เงินแผ่นดิน 1
87 Suratchada Chonsophon 1
88 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
89 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
90 Thananan Rattanachotphanit 1
91 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
92 Somsak Tiamkoa 1
93 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
94 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
95 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
96 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
97 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
98 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
99 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 1
5 2556 2
6 2555 2
7 2554 1
8 2552 3
9 2551 1
10 2545 2
11 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 ปริมาณและมูลค่าการสั่งยาต้านแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2559
3 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
4 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
5 -
ปี พ.ศ. 2557
6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
7 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีปัจจัยเสี่ยง
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการคำนวณดัชนีราคายา ผู้ให้บริการสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทยจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันปี 2555
ปี พ.ศ. 2555
9 คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 18 แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล
10 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
ปี พ.ศ. 2554
11 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยประเมินความสามารถของเภสัชกรในการคัดกรองการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่มีความสำคัญทางคลินิก
ปี พ.ศ. 2552
12 โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก ที่เน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน
13 ผลของการเยี่ยมบ้านโดยนิสิตเภสัชศาสตร์ต่อความรู้ ความร่วมมือในการใช้ยา และปัญหาขยะในครัวเรือน
14 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตแก่ผู้ป่วยเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2551
15 ผลของโรคไตวายเรื้อรังต่อผลลัพธ์ทางคลินิกและผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2545
16 ผลของงานบริบาลเภสัชกรรมต่อการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยระยะวิกฤติ
17 ผลของงานบริบาลเภสัชกรรมต่อการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยระยะวิกฤติ