ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรอนงค์ นัยวิกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิตธนา แจ่มเมฆ 8
2 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ 6
3 พัชรี ตั้งตระกูล 5
4 วารุณี วารัญญานนท์ 5
5 Onanong Naivikul 5
6 อนุวัตร แจ้งชัด 5
7 อรพิน ภูมิภมร 4
8 ประภา ศรีพิจิตต์ 4
9 Jirapa Pongjanta 3
10 Anchanee Utaipattanaceep 3
11 จิราภา พงษ์จันตา 3
12 อุทัย กลิ่นเกษร 3
13 Kuakoon Piyachomkwan 3
14 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 3
15 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 3
16 วิภา สุโรจนะเมธากุล 3
17 มาศอุบล ทองงาม 3
18 พุทธชาด เมฆทอง 3
19 ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ 2
20 กมลวรรณ แจ้งชัด 2
21 อัจฉรา เกษสุวรรณ 2
22 วิทยา แสงแก้วสุข 2
23 วีระสิทธิ์ กัลยากฤต 2
24 เพลินใจ ตังคณะกุล 2
25 ปรีดา ยังสุขสถาพร 2
26 ประยูร แสวงศักดิ์ 2
27 โชคชัย ธีรกุลเกียรติ 2
28 สมจิต อ่อนเหม 2
29 อุษา ภูคัสมาส 2
30 ธนโชติ บุญวรโชติ 2
31 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 2
32 เย็นใจ ฐิตะฐาน 2
33 อนุกูล วัฒนสุข 2
34 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 2
35 สุขเกษม สิทธิพจน์ 2
36 ธนวรรณ บุญปั้น 2
37 Warunee Varanyanond 1
38 เชาว์ อินทรประสิทธิ์ 1
39 สงวนศรี เจริญเหรียญ 1
40 กนกกาญจน์ ปานจันทร์ 1
41 เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ 1
42 กิตติญาณ์ เชี่ยวเชิงค้า 1
43 น้ำฝน ศีตะจิตต์ 1
44 ชัชรี นฤทุม 1
45 ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล 1
46 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
47 สุคนธ์ชื่น ศรีงาม 1
48 สิรี ชัยเสรี 1
49 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
50 Chao Inprasit 1
51 ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร 1
52 Puttachard Mekthong 1
53 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 1
54 วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ 1
55 พุทธลักษณ์ ไขประภาย 1
56 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
57 ศศิธร ตรงจิตภักดี 1
58 สุดสาย ตรีวานิช 1
59 วรรณี จิรภาคย์กุล 1
60 ลัดดา วัฒนศิริธรรม 1
61 ปริศนา สุวรรณาภรณ์ 1
62 วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ 1
63 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี 1
64 หทัยรัตน์ ริมคีรี 1
65 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
66 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
67 ศุภฤกษ์ สุขสมาน 1
68 วราภา มหากาญจนกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 1
3 2554 3
4 2553 3
5 2552 9
6 2551 2
7 2550 5
8 2549 3
9 2548 1
10 2547 5
11 2546 8
12 2545 1
13 2544 2
14 2543 4
15 2542 1
16 2541 1
17 2540 1
18 2539 4
19 2538 2
20 2536 1
21 2534 1
22 2532 1
23 2528 1
24 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลิตภัณฑ์น้ำสลัดน้ำใสจากน้ำมันรำข้าวบีบเย็น
2 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวกล้องธัญพืชที่ได้จากกระบวนการ MED TECH
3 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากข้าวไทย
4 โครงการวิเคราะห์น้ำมันรำข้าว กากรำข้าวและรำข้าวจากกระบวนการสกัด MED TECH
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาคุณภาพก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่และสดเส้นเล็ก
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดและเกล็ดขนมปังชุบทอด
7 การพัฒนาออนโทโลยี เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปข้าว
8 ผลของกระบวนการผลิตข้าวเปลือกเริ่มงอกต่อคุณสมบัติของข้าวนึ่งกล้อง และผลิตภัณฑ์ข้าวพอง
ปี พ.ศ. 2553
9 เครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่มเสริมสารทางเภสัชโภชนาจากน้ำข้าวกล้องเริ่มงอกสีนิล
10 โครงการแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองและผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น
11 สมบัติทางกายภาพ เคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้ง และสตาร์ชจากกล้วยดิบที่มีผลต่อลักษณะของอาหาร
ปี พ.ศ. 2552
12 การคงคุณภาพตลอดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสำเร็จรูป (Phase2)
13 การพัฒนากระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กและเส้นใหญ่แบบใหม่
14 การพัฒนาความปลอดภัยในการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยว
15 Debranching enzyme concentration effected on physicochemical properties and alpha amylase hydrolysis rate of resistant starch type III from amylose rice starch
16 Effects of preheated treatments on physicochemical properties of resistant starch type III from pullulanase hydrolysis of high amylose rice starch
17 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนการ
18 โครงการจัดทำคู่มือแนะนำการใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์จากธัญชาติประเภทอาหารเส้น
19 การศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood Consumption
20 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ปี พ.ศ. 2551
21 การคงคุณภาพตลอดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสำเร็จรูป
22 In vitro starch hydrolysis rate, physico-chemical properties and sensory evaluation of butter cake prepared using resistant starch type III substituted for wheat flour
ปี พ.ศ. 2550
23 สมบัติทางกายภาพ เคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้ง และสตาร์ชจากกล้วยดิบที่มีผลต่อลักษณะของอาหาร
24 อิทธิพลของสภาวะต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตต่อสมบัติของแป้งและสตาร์ชข้าวฟ่าง
25 การดัดแปรแป้ง/สตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวิธีการอบผสานเนื้อเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขนมจีนพร้อมบริโภค
26 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายแปรรูปขนมจีนอบแห้ง และน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูป
27 การดัดแปรแป้งข้าวเจ้าพันธุ์เหลือง 11 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนน้ำยาป่าในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวพาสเจอไรซ์
ปี พ.ศ. 2549
28 การวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
29 โครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การเสริมคุณค่าอาหารจากสมุนไพรไทยในอาหารขบเคี้ยวจากข้าวกล้อง
30 โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood Comsumption
ปี พ.ศ. 2548
31 การเกิดรีโทรเกรเดชันของข้าวขาวและข้าวนึ่งที่มีปริมาณแอมิโลสสูงหุงสุกแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2547
32 การผลิตอาหารว่างปรุงแต่งกลิ่นรสด้วยนมข้าวยาคู (ทุน IPUS)
33 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนจากข้าวกล้องในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว
34 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายแปรรูปขนมจีนอบแห้งและน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูป
35 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายแปรรูปขนมจีนอบแห้ง และน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูป
36 การใช้ประโยชน์จากข้าวในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2546
37 กระบวนการผลิตข้าวนึ่งหุงสุกแช่เยือกแข็ง
38 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวเจ้าเพื่อใช้ผลิตก๋วยเตี๋ยว
39 การวิจัยและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรในภาคตะวันตก
40 การศึกษาสมบัติและโครงสร้างโมเลกุลของสตาร์ชมันสำประหลังดัดแปลงด้วยกรดแล็กทิกร่วมกับคลื่นอัตราไวโอเลตที่มีผลต่อความสามารถในการขยายปริมาตรระหว่างการอบ
41 การใช้ประโยชน์จากข้าวในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก
42 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก
43 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการปรับปรุงกระบวนการอบแห้งแผ่นก๋วยเตี๋ยว โดยใช้เครื่องอบแห้งแบบ Heat Pump Dryer
44 การใช้ประโยชน์จากข้าวในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2545
45 ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องแช่เย็น และแช่เยือกแข็งเสริมกลิ่นหรือกลิ่นรส
ปี พ.ศ. 2544
46 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการปรับปรุงกระบวนการอบแห้งแผ่นก๋วยเตี๋ยวโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบ Heat pump dryer
47 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการปรับปรุงกระบวนการอบแห้งแผ่นก๋วยเตี๋ยว โดยใช้เครื่องอบแห้งแบบ Heat Pump Dryer
ปี พ.ศ. 2543
48 อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ
49 ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องแช่เย็น และแช่เยือกแข็งเสริมกลิ่นหรือกลิ่นรส
50 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก
51 ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องแช่เย็นและแช่เยือกแข็งเสริมกลิ่นหรือกลิ่นรส
ปี พ.ศ. 2542
52 แป้งสำเร็จชนิดใหม่ชุบทอดผลิตภัณฑ์ประมงแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2541
53 การปรับปรุงข้าวหอม (Oryza sativa L.) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ไม่ไวต่อช่วงแสง โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร
ปี พ.ศ. 2540
54 การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี
ปี พ.ศ. 2539
55 การปรับปรุงข้าวหอม (Oryza sativa L.) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ไม่ไวต่อช่วงแสง โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร
56 การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี
57 การใช้ประโยชน์ของทริติเคลี่ที่ปลูกได้ในประเทศไทย
58 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวผสมอัดแผ่น
ปี พ.ศ. 2538
59 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ : รายงานการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
60 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2536
61 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวผสมอัดแผ่น
ปี พ.ศ. 2534
62 การวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อการตรวจสอบคุณภาพ และการใช้ประโยชน์ของถั่วเขียวพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
63 การวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อการตรวจสอบคุณภาพและการใช้ประโยชน์ของถั่วเขียวพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2528
64 การวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อการตรวจสอบคุณภาพ และการใช้ประโยชน์ของถั่วเขียวพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
65 การวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อการตรวจสอบคุณภาพและการใช้ประโยชน์ของถั่วเขียวพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในประเทศไทย
66 การใช้ประโยชน์ของทริติเคลี่ที่ปลูกได้ในประเทศไทย
67 การศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood Consumption