ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จรรยา รัตนวิภา 14
2 เพ็ญศรี โตเทศ 12
3 สุรกิต ฉัตรเจริญพัฒน์ 12
4 นฤดล อ่วมสุข 12
5 กมลาภรณ์ คงสุขวิวัฒน์ 12
6 อุทิศ จิตเงิน 12
7 พฤกษา บุกบุญ 3
8 ทัศนีย์ ญาณะ 3
9 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 3
10 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 2
11 ไม่มีข้อมูล 2
12 ไพศาล เจียนศิริจินดา 2
13 ปัญญาวัฒน์ สันติเวส 2
14 ธงชัย สาระกูล 2
15 สิรินาฏ นิภาพร 2
16 ชาลี จุนทการบัณฑิต 2
17 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
18 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
19 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
20 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
21 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
22 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
23 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
24 สตางค์ ศุภผล 1
25 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
26 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
27 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
28 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
29 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
30 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
31 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
32 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
33 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
34 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
35 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
36 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
37 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
38 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
39 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
40 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
41 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
42 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 3
5 2551 1
6 2540 1
7 2537 1
8 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาและพัฒนาสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
2 การวิจัยและพัฒนาบทบาททีมนักจัดการสุขภาพชุมชนในการขับเคลื่อนแผนชุมชนจากแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนสู่ตำบลจัดการสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2553
3 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
4 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
5 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
6 ศึกษาสร้างเครือข่ายเรียนรู้ชุมชนในการทำงานเบาหวานเชิงรุก
7 โครงการศึกษาและสร้างเครือข่ายเรียนรู้ชุมชนในการทำงาน เบาหวานเชิงรุก
ปี พ.ศ. 2551
8 การหมดระดูของผู้หญิงไทย
ปี พ.ศ. 2540
9 กระบวนการจัดตั้งและการดำเนินงาน : ปัจจัยการดำรงอยู่ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ปี พ.ศ. 2537
10 กระบวนการจัดตั้งและการดำเนินงาน : ปัจจัยการดำรงอยู่ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน