ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรอนงค์ กังสดาลอำไพ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธิติรัตน์ ปานม่วง 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
3 ประภาพรรณ เตชธนัง 5
4 แก้ว กังสดาลอำไพ 5
5 สุธี สุนทรธรรม 4
6 นลินี อิ่มเอิบสิน 2
7 ดุจฤทัย เชาวะวณิช 1
8 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
9 วินนา เหรียญสุวรรณ 1
10 ลินนา ทองยงค์ 1
11 สุวิมล ฉกาจนโรดม 1
12 จำรัส นิมิตรพรชัย 1
13 กุลวดี ภูมิสวัสดิ์ 1
14 วรรณี วรวัฒนชัย 1
15 ฐิตาพร ธูปพุทรา 1
16 สุรางคณา พึ่งรุ่ง 1
17 ชุติมา ล้อตระกา 1
18 เพียง อุดมเกียรติกูล 1
19 มณฑนา ธีรจันทรา 1
20 วรางคนา วารีสน้อยเจริญ 1
21 พรฤดี ศรีปทุมรักษ์ 1
22 ชาญณรงค์ แสงหิรัญ 1
23 ดิฐพงศ์ เจริญวิวัฒนกุล 1
24 เพ็ญศิริ วังเกล็ดแก้ว, 2517- 1
25 ไม่มีข้อมูล 1
26 รัตติยา สำราญสกุล 1
27 สุดหทัย วิไลรัตน์ 1
28 มณฑิรา ทองสาริ 1
29 สุภาวดี หุ่นสวัสดิ์ 1
30 สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ 1
31 นิรมล อังสุมาลี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 1
3 2547 4
4 2546 1
5 2545 3
6 2544 1
7 2539 3
8 2537 2
9 2536 2
10 2535 1
11 2534 5
12 2533 1
13 2532 1
14 2529 1
15 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโฟเลตในอาหารที่บริโภคกับปริมาณโฟเลตในเลือดและน้ำนมแม่ของสตรีให้นมบุตร ณ โรงพยาบาลศรีวิชัย 2
2 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโฟเลตในอาหารที่บริโภคกับปริมาณโฟเลตในเลือดและน้ำนมแม่ ของสตรีในนมบุตร ณ โรงพยาบาลศรีวิชัย 2
ปี พ.ศ. 2551
3 การลดความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ระหว่างกระบวนการขนส่งและการเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์
ปี พ.ศ. 2547
4 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารที่มีโฟเลตกับภาวะโฟเลตในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน
5 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนำ้ตาลกับค่าดัชนีของผลไม้ไทย
6 การพัฒนาอาหารทางการแพทย์ชนิดแช่แข็งจากถั่วเขียว
7 การพัฒนาอาหารทางการแพทย์ชนิดแช่แข็งจากถั่วเขียว
ปี พ.ศ. 2546
8 การพัฒนาสูตรอาหารทางการแพทย์แคลอรีต่ำจากถั่วเหลืองและข้าวโพดเสริมเส้นใยอาหาร
ปี พ.ศ. 2545
9 ผลทางคลินิกของการให้คำปรึกษาทางด้านโภชนบำบัด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 กรุงเทพมหานคร
10 ระดับโครเมียมและซีลีเนียมในซีรัมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 กรุงเทพมหานคร
11 การพัฒนาอาหารทางสายให้อาหารชนิดปั่นผสมสูตรมังสวิรัติ
ปี พ.ศ. 2544
12 ปริมาณสารโพลีฟีนอลและฤทธิ์การต้านออกซิเดชั่นโดยรวม ของใบหม่อนและชาใบหม่อนจากบางแหล่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
13 ปริมาณสังกะสีและทองแดงในอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
14 ผลทางคลินิคของโภชนบำบัดร่วมกับเม็ดแมงลักในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง
15 การวิเคราะห์ภาวะเสี่ยงและการควบคุมจุดวิกฤต ในกระบวนการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุ ที่ปิดสนิทในเขตจังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2537
16 การประเมินคุณค่าและการปรับปรุงคุณภาพโปรตีน ของอาหารทางการแพทย์ชนิดผง สูตรโปรตีนสกัดจาดถั่วเขียว
17 ผลของการปรุงอาหารต่อปริมาณสารยับยั้งเอนไซม์ทริปซินในพืช ที่ใช้เป็นอาหารบางชนิด
ปี พ.ศ. 2536
18 การเตรียมและการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทางการแพทย์ ชนิดผงสูตรโปรตีนสกัดจากถั่วเขียว : รายงานผลการวิจัย
19 ผลของกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณวิตามินซีในน้ำส้ม
ปี พ.ศ. 2535
20 การใช้น้ำมันถั่วเหลืองหมักในสารต้านออกซิเดชันสำหรับน้ำมันถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2534
21 ปริมาณสารอาหารเสริมการสร้างเม็ดเลือดในยาไทยแผนโบราณ : รายงานการวิจัย
22 การเตรียมสีผสมอาหารชนิดผงจากธรรมชาติโดยวิธีสเปรย์ดราย
23 การเตรียมผงทำให้เนื้อนุ่มโดยโปรตีโอโลติดเอนไซม์ (ปาเปน) สกัดจากยางมะละกอ
24 การตั้งตำรับและประเมินคุณค่าทางโภชนาการ ของอาหารทางการแพทย์ชนิดผง สูตรโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง
25 ปริมาณสารอาหารเสริม การสร้างเม็ดเลือด ในยาไทยแผนโบราณ
ปี พ.ศ. 2533
26 โปรตีนสะกัด จากเมล็ดฟักทอง เมล็ดกระถินและใบกระถิน
ปี พ.ศ. 2532
27 การศึกษาโปรตีนและสารต้านคุณค่าทางโภชนาการในกระถิน เมล็ดฟักทอง และเมล็ดมะขาม : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
28 การศึกษาฮีแมกกลูตินินในอาหารไทยบางจำพวก