ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรสร เตติวัฒน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อรสา เตติวัฒน์
- อรสา เตติวัฒน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเชิงพื้นที่
ปี พ.ศ. 2555
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2554
4 ระบบการให้บริการข้อมูลการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจในเขตภาคเหนือตอนล่างผ่านเว็บเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2553
5 การประเมินเว็บไซต์ด้านเนื้อหาและการออกแบบ: กรณีศึกษาเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ระบบการให้บริการข้อมูลการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจในเขตภาคเหนือตอนล่างผ่านเว็บเทคโนโลยี
7 การพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนทางภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2552
8 การแปลภาษามือไทยอัตโนมัติ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
9 ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการเข้าพักโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
10 การประเมินเว็บไซต์ทางด้านเนื้อหาและการออกแบบ
11 การประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาระบบแบบ Agile ในหลักสูตรการศึกษาและการพัฒนาระบบในองค์กร
12 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ : ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
ปี พ.ศ. 2550
13 การพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนทางภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2549
14 การพัฒนาระบบ E-Village Profile สนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน