ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรวรรณ หนูแก้ว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือที่บูรณาการกิจกรรมแบบจิ๊กซอว์ในรายวิชาสถิติสำหรับ พยาบาลเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาด้วยตนเองโดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2560
3 โครงการหน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย : ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2558
4 โครงการหน่วยวิชาการการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย: พื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2557
5 โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี: พื้นที่ภาคใต้
6 โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี: พื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2536
7 ความชุกของภาวะซึมเศร้า และ ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยจิต สังคมการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเด็กวัดสระแก้วกับเด็ก ในครอบครัวปกติ
8 ความชุกของภาวะซึมเศร้า และความสัมพันธ์ด้านปัจจัยจิต สังคม การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเด็กวัดสระแก้วกับเด็กในครอบครัวปกติ
ปี พ.ศ. 2535
9 ความชุกของภาวะซึมเศร้า และความสัมพันธ์ด้านปัจจัยจิต สังคม การศึกษาเปรียบเทียบ ระหว่างเด็กวัดสระแก้วกับเด็กในครอบครัวปกติ