ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
3 สัตตะพงศ์ ชอบกตัญญู 2
4 อรุบล โชติพงศ์ 2
5 บุญมี เณรยอด 2
6 อรวรรณ จันทนฤกษ์ 2
7 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 2
8 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 2
9 ศิริพร ซึงสนธิพร 2
10 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 2
11 ทวี คุปต์กาญจนากุล 2
12 นพวรรณ จงวัฒนา 2
13 สถาพร กาญจนพันธุ์ 2
14 เจนจิรา ภูริรักษ์พิติกร 1
15 สุธน ช่วยเกิด 1
16 ภณิดา เจริญผล 1
17 ภิรมย์ขวัญ ชิณวงศ์ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 1
19 สุเมธ เลาคำ 1
20 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
21 ธวิโรจน์ ตันนุกิจ 1
22 ฉัตริญาภา ชื่นจิตร 1
23 อนุกูล สุธาพันธ์ 1
24 ณัฐพร กะการดี 1
25 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
26 ไม่มีข้อมูล 1
27 สิทธิพร เกตุวรสุนทร 1
28 เจนจิรา พวงทับทิม 1
29 ธวัชชัย ณ นคร 1
30 ณัฐกานต์ ทู้ไพเราะ 1
31 นฤมล ทิมทอง 1
32 คณาวุฒิ อินทร์แก้ว 1
33 ตวงสรวง สกุลกลจักร 1
34 สิริพร สุกใส 1
35 กัลยา สุนทรวงศ์สกุล 1
36 สมภพ รุ่งสุภา 1
37 พัชราวดี สุวรรณธาดา 1
38 อรรณพ หอมจันทร์ 1
39 วัลนิกา หมั่นเพียรสุข 1
40 ชนัดดา แสนสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 4
7 2551 1
8 2550 2
9 2549 3
10 2547 1
11 2546 4
12 2544 1
13 2543 3
14 2542 3
15 2541 2
16 2537 1
17 2535 2
18 2534 1
19 2529 1
20 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของการเติมของทิ้งอุตสาหกรรมการเกษตรต่อการกักเก็บคาร์บอนในดินและผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2556
2 การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะการเติบโตต่างๆของปาล์มน้ำมัน
3 การใช้กากขี้แป้งเป็นแหล่งแมกนีเซียมสำหรับการเติบโตของปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลัก
ปี พ.ศ. 2555
4 การชะละลายโลหะหนักจากยางรถยนต์ในแนวกันคลื่นบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2554
5 การใช้ของทิ้งอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเป็นแหล่งธาตุอาหารสำหรับต้นปาล์มน้ำมัน
6 การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการเกิดแก๊สเรือนกระจกในกระบวนการผลิตน้ำยางข้นโดยเทคโนโลยีการรักษาสภาพซีรัมน้ำทิ้ง
ปี พ.ศ. 2553
7 ภาวะโลกร้อนกับเพศทารกแรกคลอดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
8 การใช้ประโยชน์กากขี้แป้งเป็นแหล่งธาตุอาหารเพื่อการปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลแรก
9 การทดแทนปุ๋ยด้วยกากตะกอนน้ำเสียและกากขี้แป้งเพื่อการเพาะชำยางชำถุง
10 ผลของซีรัมน้ำยางพาราต่อการเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลแรก
11 การทดแทนปุ๋ยด้วยกากตะกอนน้ำเสียและกากขี้แป้งเพื่อการเพาะชำยางชำถุง
ปี พ.ศ. 2551
12 การทดแทนปุ๋ยด้วยกากตะกอนน้ำเสียและกากขี้แป้ง เพื่อการเพาะชำยางชำถุง
ปี พ.ศ. 2550
13 การกำหนดมาตรฐานการกำหนดมาตรฐานมลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะกรรม
14 ผลกระทบจากการจำกัดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว ต่อการปลูกข้าวและผลผลิตข้าวของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
15 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโลก จากก๊าซเรือนกระจกต่อการทำนาข้าว
16 การจัดการกากตะกอนบำบัดน้ำเสียชุมชน
17 ผลของการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ ปุ๋ยหมักฟางข้าว และปุ๋ยเคมีในข้าวรุ่นหลักต่อการเจริญเติบโต และองค์ประกอบทางเคมีของข้าวตอซัง
ปี พ.ศ. 2547
18 ธาตุอาหารและธาตุพิษบางชนิดที่ตกค้างในดินและลูกข้าวภายหลังการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ในการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2546
19 ผลของการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ที่ระยะการเจริญเติบโตต่างกันของต้นข้าวต่อปริมาณและคุณภาพของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1
20 ผลของการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ต่อสมบัติทางกายภาพของดินนา
21 ผลของการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ตามระยะการเจริญเติบโตของต้นข้าวต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
22 ผลของเถ้าลอยลิกไนต์ต่อองค์ประกอบทางเคมีและผลผลิตของหญ้าขน (Bracharia mutica)
ปี พ.ศ. 2544
23 ผลกระทบจากการจำกัดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว ต่อการปลูกข้าวและผลผลิตข้าวของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
24 อิทธิพลของการทิ้งช่วงเวลาในการเติมกากตะกอนน้ำเสียชุมชนครั้งที่สอง ต่อการสะสมแคดเมียมและสังกะสีในดิน และผักคะน้า
25 ผลกระทบจากการจำกัดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว ต่อการปลูกข้าวและผลผลิตข้าวของประเทศไทย
26 การจัดการกากตะกอนบำบัดน้ำเสียชุมชน
ปี พ.ศ. 2542
27 ความสามารถของดินชุดสระบุรีในการดูดซับสังกะสี และแคดเมียมภายหลังการเติมกากตะกอนน้ำเสียชุมชน ในพื้นที่ที่มีการปลูกผัก
28 ผลของการใช้กากตะกอนน้ำเสียชุมชนเป็นวัสดุเพาะชำร่วมกับหน้าดินและขี้เถ้าแกลบต่อการเจริญเติบโตและการสะสมโลหะหนักของกล้าไม้กระถินเทพา Acacia mangium Willd. ประดูป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz. และมะค่าโมง Afzelia xylocarpa Craib
29 การจัดการกากตะกอนบำบัดน้ำเสียชุมชน
ปี พ.ศ. 2541
30 การจัดการกากตะกอนบำบัดน้ำเสียชุมชน
31 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโลก จากก๊าซเรือนกระจกต่อการทำนาข้าว
ปี พ.ศ. 2537
32 อิทธิพลของโลหะหนักต่อกิจกรรมจุลินทรีย์ดิน และความเสี่ยงต่อเชื้อซาลโมเนลลา เนื่องจากการนำกากตะกอนบำบัดน้ำเสียชุมชน ไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2535
33 โครงการการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโครงการกำจัดขยะนำร่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์
34 ความเป็นพิษของโลหะหนักบางชนิดจากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียชุมชน ต่อผักคะน้า (Brassica oleracea L. Var. alboglabra Bailey)และผักกาดหอม(Lactuca sativa L.) ในสภาพเรือนทดลอง
ปี พ.ศ. 2534
35 Changes in Suburban Area North of Bangkok Metropolis an Integrated Ecological Study.
ปี พ.ศ. 2529
36 ผลของกากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียต่อการเติบโต และการสะสมโลหะหนักบางชนิดของผักคะน้า (Brassica oleracea L. var. alboglabra Bailey) ในสภาพเรือนทดลอง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 Changes in Suburban Area North of Bangkok Metropolis an Integrated Ecological Study.