ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
3 ทวี คุปต์กาญจนากุล 2
4 สถาพร กาญจนพันธุ์ 2
5 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 2
6 ศิริพร ซึงสนธิพร 2
7 นพวรรณ จงวัฒนา 2
8 อรวรรณ จันทนฤกษ์ 2
9 สัตตะพงศ์ ชอบกตัญญู 2
10 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 2
11 อรุบล โชติพงศ์ 2
12 บุญมี เณรยอด 2
13 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 2
14 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
15 ณัฐพร กะการดี 1
16 สุธน ช่วยเกิด 1
17 เจนจิรา ภูริรักษ์พิติกร 1
18 ไม่มีข้อมูล 1
19 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
20 คณาวุฒิ อินทร์แก้ว 1
21 เจนจิรา พวงทับทิม 1
22 สุเมธ เลาคำ 1
23 ณัฐกานต์ ทู้ไพเราะ 1
24 นฤมล ทิมทอง 1
25 ธวิโรจน์ ตันนุกิจ 1
26 อนุกูล สุธาพันธ์ 1
27 พัชราวดี สุวรรณธาดา 1
28 สิริพร สุกใส 1
29 วัลนิกา หมั่นเพียรสุข 1
30 สิทธิพร เกตุวรสุนทร 1
31 ตวงสรวง สกุลกลจักร 1
32 ธวัชชัย ณ นคร 1
33 อรรณพ หอมจันทร์ 1
34 กัลยา สุนทรวงศ์สกุล 1
35 ภิรมย์ขวัญ ชิณวงศ์ 1
36 ภณิดา เจริญผล 1
37 ฉัตริญาภา ชื่นจิตร 1
38 ชนัดดา แสนสุข 1
39 สมภพ รุ่งสุภา 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2552 3
6 2551 1
7 2549 1
8 2547 1
9 2546 4
10 2544 1
11 2543 1
12 2542 2
13 2537 1
14 2535 2
15 2529 1
16 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของการเติมของทิ้งอุตสาหกรรมการเกษตรต่อการกักเก็บคาร์บอนในดินและผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2556
2 การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะการเติบโตต่างๆของปาล์มน้ำมัน
3 การใช้กากขี้แป้งเป็นแหล่งแมกนีเซียมสำหรับการเติบโตของปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลัก
ปี พ.ศ. 2555
4 การชะละลายโลหะหนักจากยางรถยนต์ในแนวกันคลื่นบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2554
5 การใช้ของทิ้งอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเป็นแหล่งธาตุอาหารสำหรับต้นปาล์มน้ำมัน
6 การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการเกิดแก๊สเรือนกระจกในกระบวนการผลิตน้ำยางข้นโดยเทคโนโลยีการรักษาสภาพซีรัมน้ำทิ้ง
ปี พ.ศ. 2552
7 การใช้ประโยชน์กากขี้แป้งเป็นแหล่งธาตุอาหารเพื่อการปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลแรก
8 ผลของซีรัมน้ำยางพาราต่อการเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลแรก
9 การทดแทนปุ๋ยด้วยกากตะกอนน้ำเสียและกากขี้แป้งเพื่อการเพาะชำยางชำถุง
ปี พ.ศ. 2551
10 การทดแทนปุ๋ยด้วยกากตะกอนน้ำเสียและกากขี้แป้ง เพื่อการเพาะชำยางชำถุง
ปี พ.ศ. 2549
11 ผลของการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ ปุ๋ยหมักฟางข้าว และปุ๋ยเคมีในข้าวรุ่นหลักต่อการเจริญเติบโต และองค์ประกอบทางเคมีของข้าวตอซัง
ปี พ.ศ. 2547
12 ธาตุอาหารและธาตุพิษบางชนิดที่ตกค้างในดินและลูกข้าวภายหลังการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ในการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2546
13 ผลของการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ที่ระยะการเจริญเติบโตต่างกันของต้นข้าวต่อปริมาณและคุณภาพของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1
14 ผลของการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ต่อสมบัติทางกายภาพของดินนา
15 ผลของการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ตามระยะการเจริญเติบโตของต้นข้าวต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
16 ผลของเถ้าลอยลิกไนต์ต่อองค์ประกอบทางเคมีและผลผลิตของหญ้าขน (Bracharia mutica)
ปี พ.ศ. 2544
17 ผลกระทบจากการจำกัดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว ต่อการปลูกข้าวและผลผลิตข้าวของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
18 อิทธิพลของการทิ้งช่วงเวลาในการเติมกากตะกอนน้ำเสียชุมชนครั้งที่สอง ต่อการสะสมแคดเมียมและสังกะสีในดิน และผักคะน้า
ปี พ.ศ. 2542
19 ความสามารถของดินชุดสระบุรีในการดูดซับสังกะสี และแคดเมียมภายหลังการเติมกากตะกอนน้ำเสียชุมชน ในพื้นที่ที่มีการปลูกผัก
20 ผลของการใช้กากตะกอนน้ำเสียชุมชนเป็นวัสดุเพาะชำร่วมกับหน้าดินและขี้เถ้าแกลบต่อการเจริญเติบโตและการสะสมโลหะหนักของกล้าไม้กระถินเทพา Acacia mangium Willd. ประดูป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz. และมะค่าโมง Afzelia xylocarpa Craib
ปี พ.ศ. 2537
21 อิทธิพลของโลหะหนักต่อกิจกรรมจุลินทรีย์ดิน และความเสี่ยงต่อเชื้อซาลโมเนลลา เนื่องจากการนำกากตะกอนบำบัดน้ำเสียชุมชน ไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2535
22 โครงการการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโครงการกำจัดขยะนำร่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์
23 ความเป็นพิษของโลหะหนักบางชนิดจากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียชุมชน ต่อผักคะน้า (Brassica oleracea L. Var. alboglabra Bailey)และผักกาดหอม(Lactuca sativa L.) ในสภาพเรือนทดลอง
ปี พ.ศ. 2529
24 ผลของกากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียต่อการเติบโต และการสะสมโลหะหนักบางชนิดของผักคะน้า (Brassica oleracea L. var. alboglabra Bailey) ในสภาพเรือนทดลอง