ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
3 บุญมี เณรยอด 2
4 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 2
5 ทวี คุปต์กาญจนากุล 2
6 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 2
7 ศิริพร ซึงสนธิพร 2
8 สถาพร กาญจนพันธุ์ 2
9 นพวรรณ จงวัฒนา 2
10 อรุบล โชติพงศ์ 2
11 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 2
12 สัตตะพงศ์ ชอบกตัญญู 2
13 อรวรรณ จันทนฤกษ์ 2
14 เจนจิรา ภูริรักษ์พิติกร 1
15 สุธน ช่วยเกิด 1
16 ภณิดา เจริญผล 1
17 ภิรมย์ขวัญ ชิณวงศ์ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 1
19 สุเมธ เลาคำ 1
20 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
21 ธวิโรจน์ ตันนุกิจ 1
22 ฉัตริญาภา ชื่นจิตร 1
23 อนุกูล สุธาพันธ์ 1
24 ณัฐพร กะการดี 1
25 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
26 ไม่มีข้อมูล 1
27 สิทธิพร เกตุวรสุนทร 1
28 เจนจิรา พวงทับทิม 1
29 ธวัชชัย ณ นคร 1
30 ณัฐกานต์ ทู้ไพเราะ 1
31 นฤมล ทิมทอง 1
32 คณาวุฒิ อินทร์แก้ว 1
33 ตวงสรวง สกุลกลจักร 1
34 สิริพร สุกใส 1
35 กัลยา สุนทรวงศ์สกุล 1
36 สมภพ รุ่งสุภา 1
37 พัชราวดี สุวรรณธาดา 1
38 อรรณพ หอมจันทร์ 1
39 วัลนิกา หมั่นเพียรสุข 1
40 ชนัดดา แสนสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 3
7 2551 1
8 2549 1
9 2547 1
10 2546 4
11 2544 1
12 2543 1
13 2542 2
14 2537 1
15 2535 2
16 2529 1
17 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของการเติมของทิ้งอุตสาหกรรมการเกษตรต่อการกักเก็บคาร์บอนในดินและผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2556
2 การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะการเติบโตต่างๆของปาล์มน้ำมัน
3 การใช้กากขี้แป้งเป็นแหล่งแมกนีเซียมสำหรับการเติบโตของปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลัก
ปี พ.ศ. 2555
4 การชะละลายโลหะหนักจากยางรถยนต์ในแนวกันคลื่นบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2554
5 การใช้ของทิ้งอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเป็นแหล่งธาตุอาหารสำหรับต้นปาล์มน้ำมัน
6 การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการเกิดแก๊สเรือนกระจกในกระบวนการผลิตน้ำยางข้นโดยเทคโนโลยีการรักษาสภาพซีรัมน้ำทิ้ง
ปี พ.ศ. 2553
7 ภาวะโลกร้อนกับเพศทารกแรกคลอดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
8 การใช้ประโยชน์กากขี้แป้งเป็นแหล่งธาตุอาหารเพื่อการปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลแรก
9 ผลของซีรัมน้ำยางพาราต่อการเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลแรก
10 การทดแทนปุ๋ยด้วยกากตะกอนน้ำเสียและกากขี้แป้งเพื่อการเพาะชำยางชำถุง
ปี พ.ศ. 2551
11 การทดแทนปุ๋ยด้วยกากตะกอนน้ำเสียและกากขี้แป้ง เพื่อการเพาะชำยางชำถุง
ปี พ.ศ. 2549
12 ผลของการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ ปุ๋ยหมักฟางข้าว และปุ๋ยเคมีในข้าวรุ่นหลักต่อการเจริญเติบโต และองค์ประกอบทางเคมีของข้าวตอซัง
ปี พ.ศ. 2547
13 ธาตุอาหารและธาตุพิษบางชนิดที่ตกค้างในดินและลูกข้าวภายหลังการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ในการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2546
14 ผลของการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ที่ระยะการเจริญเติบโตต่างกันของต้นข้าวต่อปริมาณและคุณภาพของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1
15 ผลของการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ต่อสมบัติทางกายภาพของดินนา
16 ผลของการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ตามระยะการเจริญเติบโตของต้นข้าวต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
17 ผลของเถ้าลอยลิกไนต์ต่อองค์ประกอบทางเคมีและผลผลิตของหญ้าขน (Bracharia mutica)
ปี พ.ศ. 2544
18 ผลกระทบจากการจำกัดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว ต่อการปลูกข้าวและผลผลิตข้าวของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
19 อิทธิพลของการทิ้งช่วงเวลาในการเติมกากตะกอนน้ำเสียชุมชนครั้งที่สอง ต่อการสะสมแคดเมียมและสังกะสีในดิน และผักคะน้า
ปี พ.ศ. 2542
20 ความสามารถของดินชุดสระบุรีในการดูดซับสังกะสี และแคดเมียมภายหลังการเติมกากตะกอนน้ำเสียชุมชน ในพื้นที่ที่มีการปลูกผัก
21 ผลของการใช้กากตะกอนน้ำเสียชุมชนเป็นวัสดุเพาะชำร่วมกับหน้าดินและขี้เถ้าแกลบต่อการเจริญเติบโตและการสะสมโลหะหนักของกล้าไม้กระถินเทพา Acacia mangium Willd. ประดูป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz. และมะค่าโมง Afzelia xylocarpa Craib
ปี พ.ศ. 2537
22 อิทธิพลของโลหะหนักต่อกิจกรรมจุลินทรีย์ดิน และความเสี่ยงต่อเชื้อซาลโมเนลลา เนื่องจากการนำกากตะกอนบำบัดน้ำเสียชุมชน ไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2535
23 โครงการการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโครงการกำจัดขยะนำร่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์
24 ความเป็นพิษของโลหะหนักบางชนิดจากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียชุมชน ต่อผักคะน้า (Brassica oleracea L. Var. alboglabra Bailey)และผักกาดหอม(Lactuca sativa L.) ในสภาพเรือนทดลอง
ปี พ.ศ. 2529
25 ผลของกากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียต่อการเติบโต และการสะสมโลหะหนักบางชนิดของผักคะน้า (Brassica oleracea L. var. alboglabra Bailey) ในสภาพเรือนทดลอง