ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรวรรณ ฤทธิเดช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
2 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
4 โชคชัย วิริยะพงษ์ 2
5 บรรจบ วันโน 2
6 ชวลิต บุญปก 2
7 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 2
8 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
9 สงครามชัย ลีทองดี 1
10 ชาติไทย แก้วทอง 1
11 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
12 เมธิน ผดุงกิจ 1
13 ทองใบ บุษกร 1
14 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
15 วรรณา กาญจนมยูร 1
16 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
17 วรากร สีโย 1
18 อนุชิตา มุ่งงาม 1
19 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
20 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
21 สุริทอง ศรีสะอาด 1
22 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
23 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
24 สมชาย แก้ววังชัย 1
25 จันทิมา พลพินิจ 1
26 นงนิตย์ มรกต 1
27 บังอร กองอิ้ม 1
28 ปิยมาศ นานอก 1
29 ดรุณี บุญชารี 1
30 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
31 อมรรัตน์ เจือสุข 1
32 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
33 วรพล เองวานิช 1
34 นราวุธ ซื่อความซื่อ 1
35 ศาสตรา เหล่าอรรคะ 1
36 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
37 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
38 ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ 1
39 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
40 มหาวิทยลัยมหาสารคาม 1
41 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
42 สมัย นามชาลี 1
43 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
44 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
45 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
46 เอกสิทธิ์ สุทธะพินธุ 1
47 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
48 ทุนภายนอก 1
49 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
50 ทุน วช. 1
51 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
52 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
53 กฤษกร ปาสาใน 1
54 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
55 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
56 ขนิษฐา สมตระกูล 1
57 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
58 ราตรี แมนไธสง 1
59 วัชรา กาญจนรัช 1
60 ปารณีย์ บุญไชย 1
61 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
62 ยศฐา ศรีเทพ 1
63 ปิยะพร แสนสุข 1
64 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
65 ชฎาพร เสนาคุณ 1
66 อุทัย สาขี 1
67 เสนีย์ เครือเนตร 1
68 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
69 ไพโรจน์ ประมวล 1
70 ทรงคุณ จันทจร 1
71 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
72 ไพบูลย์ บุญไชย 1
73 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
74 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
75 นิชธิมา แพ่งนคร 1
76 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
77 ศรัณยู คำเมือง 1
78 รักฤดี สารธิมา 1
79 ถวิล ชนะบุญ 1
80 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
81 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
82 นเรศ มีโส 1
83 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
84 นริศ สินศิริ 1
85 วราวุธ สุธีธร 1
86 เรือน สมณะ 1
87 สุกัญญา ลีทองดี 1
88 ศุภชัย สมัปปิโต 1
89 สุนันท์ สายกระสุน 1
90 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
91 วัลยา สุทธิขำ 1
92 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
93 รพีพร ช่ำชอง 1
94 ปรีชา ประเทพา 1
95 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
96 ธวัชชัย ชมศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 4
3 2556 3
4 2555 4
5 2554 1
6 2553 4
7 2552 5
8 2551 6
9 2550 3
10 2549 6
11 2548 1
12 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 Phase formation, microstructure, magnetic and electrical properties of (1-x)Mg0.7Zn0.3Fe2O4-xBa 0.7Sr0.3TiO3 ceramics composite
3 การพัฒนาเซรามิกผสมอะลูมินาเซอร์โคเนียอิทเทรียม ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตระกอนร่วมและการเผาไหม้
4 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
5 -
ปี พ.ศ. 2556
6 Effect of adding Y2O3 on structural and mechanical properties of Al2O3-ZrO2 ceramics
7 -
8 การสังเคราะห์เซรามิก AZY และความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติเชิงกลกับการก่อเกิดเฟสของเซรามิก
ปี พ.ศ. 2555
9 ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดเฟสและสัณฐานจุลภาคที่มีต่อสมบัติเชิงกลของเซรามิกอะลูมินาเซอร์โคเนียที่เจืออิทเทรีย
10 องค์ประกอบเฟสและสัณฐานทางจุลภาคของเซรามิกผสม xMg0.3Zn0.7Fe2O3+(1-x)Ba0.7Sr0.3TiO3 ที่มีต่อสมบัติเชิงกล ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
11 Preparation and characterization of Al 2O 3-25 mol% ZrO 2 composites
12 -
ปี พ.ศ. 2554
13 Effect of adding Y 2O 3 on structural and mechanical properties of Al 2O 3-ZrO 2 ceramics
ปี พ.ศ. 2553
14 การเตรียมการหาลักษณะเฉพาะเซรามิกอลูมินาเซอร์โคเนียที่เจือด้วยอิทเทรียมออกไซด์
15 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมแมกนีโทอิเล็กทริก xMg0.3Zn0.7Fe2O3+(1-x)Ba0.7Sr0.3TiO3
16 Preparation and characterization of Al 2O 3-25 mol% ZrO 2 composites
17 A Delphi Study on Brain-based Instructional Model in Science/UNE ?TUDE DELPHI SUR LE MOD?LE DE NEURO-P?DAGOGIE EN SCIENCES
ปี พ.ศ. 2552
18 การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของเซรามิกอะลูมินา-เซอร์โคเนียที่เจือด้วยอิทเทรียมออกไซด์
19 The Preparation and Investigation of Mechanical Properties of Magnesium Zinc Ferrites (Mg0.7Zn0.3Fe2O4)
20 -
21 -
22 -
ปี พ.ศ. 2551
23 ผลการให้ความร้อนในขบวนการซินเดอริงที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกอะลูมินา-เซอร์โคเนีย
24 การเตรียมและการวิเคราะห์ โครงการผลึกของอะลูมินาเซอร์โคเนีย
25 Preparation and characterization of Al2o3-25 mol%ZrO2 composite. Ceramics International. 2011
26 การเตรียมและศึกษาสมบัติเชิงกลของแมกนีเซียมซิงค์เฟอร์ไรต์
27 -
28 การเตรียมและการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของอะลูมินาเซอร์โคเนีย
ปี พ.ศ. 2550
29 Investigation of phase formation and transition of (1-x)PMN-xPT in morphotropic phase boundary
30 -
31 -
ปี พ.ศ. 2549
32 Phase formation, piezoelectric, dielectric and mechanical properties of (Pb1-xBax) ZrO3 ceramics
33 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
34 -
35 -
36 -
37 -
ปี พ.ศ. 2548
38 การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของเซรามิกอะลูมินาที่เจือด้วยแมกนีเซีย