ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรวรรณ ฤทธิเดช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บรรจบ วันโน 2
2 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 2
3 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
4 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
5 ชวลิต บุญปก 2
6 โชคชัย วิริยะพงษ์ 2
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
8 ดรุณี บุญชารี 1
9 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
10 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
11 สมัย นามชาลี 1
12 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
13 ทุน วช. 1
14 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
15 สมชาย แก้ววังชัย 1
16 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
17 เอกสิทธิ์ สุทธะพินธุ 1
18 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
19 สงครามชัย ลีทองดี 1
20 เมธิน ผดุงกิจ 1
21 ชาติไทย แก้วทอง 1
22 วรรณา กาญจนมยูร 1
23 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
24 ทุนภายนอก 1
25 ทองใบ บุษกร 1
26 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
27 วรากร สีโย 1
28 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
29 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
30 ชฎาพร เสนาคุณ 1
31 อุทัย สาขี 1
32 เสนีย์ เครือเนตร 1
33 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
34 ไพโรจน์ ประมวล 1
35 ทรงคุณ จันทจร 1
36 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
37 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
38 ไพบูลย์ บุญไชย 1
39 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
40 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
41 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
42 อมรรัตน์ เจือสุข 1
43 ปิยมาศ นานอก 1
44 วรพล เองวานิช 1
45 มหาวิทยลัยมหาสารคาม 1
46 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
47 นราวุธ ซื่อความซื่อ 1
48 ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ 1
49 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
50 ศาสตรา เหล่าอรรคะ 1
51 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
52 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
53 สุนันท์ สายกระสุน 1
54 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
55 นิชธิมา แพ่งนคร 1
56 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
57 ศุภชัย สมัปปิโต 1
58 สุกัญญา ลีทองดี 1
59 ปรีชา ประเทพา 1
60 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
61 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
62 วัลยา สุทธิขำ 1
63 วัชรา กาญจนรัช 1
64 ปารณีย์ บุญไชย 1
65 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
66 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
67 ขนิษฐา สมตระกูล 1
68 ปิยะพร แสนสุข 1
69 กฤษกร ปาสาใน 1
70 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
71 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
72 ยศฐา ศรีเทพ 1
73 ราตรี แมนไธสง 1
74 รพีพร ช่ำชอง 1
75 เรือน สมณะ 1
76 สุริทอง ศรีสะอาด 1
77 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
78 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
79 ธวัชชัย ชมศิริ 1
80 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
81 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
82 นงนิตย์ มรกต 1
83 บังอร กองอิ้ม 1
84 อนุชิตา มุ่งงาม 1
85 นเรศ มีโส 1
86 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
87 ศรัณยู คำเมือง 1
88 รักฤดี สารธิมา 1
89 ถวิล ชนะบุญ 1
90 วราวุธ สุธีธร 1
91 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
92 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
93 นริศ สินศิริ 1
94 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
95 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
96 จันทิมา พลพินิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 4
3 2556 3
4 2555 4
5 2554 1
6 2553 4
7 2552 5
8 2551 6
9 2550 3
10 2549 6
11 2548 1
12 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 Phase formation, microstructure, magnetic and electrical properties of (1-x)Mg0.7Zn0.3Fe2O4-xBa 0.7Sr0.3TiO3 ceramics composite
3 การพัฒนาเซรามิกผสมอะลูมินาเซอร์โคเนียอิทเทรียม ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตระกอนร่วมและการเผาไหม้
4 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
5 -
ปี พ.ศ. 2556
6 Effect of adding Y2O3 on structural and mechanical properties of Al2O3-ZrO2 ceramics
7 -
8 การสังเคราะห์เซรามิก AZY และความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติเชิงกลกับการก่อเกิดเฟสของเซรามิก
ปี พ.ศ. 2555
9 ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดเฟสและสัณฐานจุลภาคที่มีต่อสมบัติเชิงกลของเซรามิกอะลูมินาเซอร์โคเนียที่เจืออิทเทรีย
10 องค์ประกอบเฟสและสัณฐานทางจุลภาคของเซรามิกผสม xMg0.3Zn0.7Fe2O3+(1-x)Ba0.7Sr0.3TiO3 ที่มีต่อสมบัติเชิงกล ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
11 Preparation and characterization of Al 2O 3-25 mol% ZrO 2 composites
12 -
ปี พ.ศ. 2554
13 Effect of adding Y 2O 3 on structural and mechanical properties of Al 2O 3-ZrO 2 ceramics
ปี พ.ศ. 2553
14 การเตรียมการหาลักษณะเฉพาะเซรามิกอลูมินาเซอร์โคเนียที่เจือด้วยอิทเทรียมออกไซด์
15 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมแมกนีโทอิเล็กทริก xMg0.3Zn0.7Fe2O3+(1-x)Ba0.7Sr0.3TiO3
16 Preparation and characterization of Al 2O 3-25 mol% ZrO 2 composites
17 A Delphi Study on Brain-based Instructional Model in Science/UNE ?TUDE DELPHI SUR LE MOD?LE DE NEURO-P?DAGOGIE EN SCIENCES
ปี พ.ศ. 2552
18 การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของเซรามิกอะลูมินา-เซอร์โคเนียที่เจือด้วยอิทเทรียมออกไซด์
19 The Preparation and Investigation of Mechanical Properties of Magnesium Zinc Ferrites (Mg0.7Zn0.3Fe2O4)
20 -
21 -
22 -
ปี พ.ศ. 2551
23 ผลการให้ความร้อนในขบวนการซินเดอริงที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกอะลูมินา-เซอร์โคเนีย
24 การเตรียมและการวิเคราะห์ โครงการผลึกของอะลูมินาเซอร์โคเนีย
25 Preparation and characterization of Al2o3-25 mol%ZrO2 composite. Ceramics International. 2011
26 การเตรียมและศึกษาสมบัติเชิงกลของแมกนีเซียมซิงค์เฟอร์ไรต์
27 -
28 การเตรียมและการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของอะลูมินาเซอร์โคเนีย
ปี พ.ศ. 2550
29 Investigation of phase formation and transition of (1-x)PMN-xPT in morphotropic phase boundary
30 -
31 -
ปี พ.ศ. 2549
32 Phase formation, piezoelectric, dielectric and mechanical properties of (Pb1-xBax) ZrO3 ceramics
33 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
34 -
35 -
36 -
37 -
ปี พ.ศ. 2548
38 การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของเซรามิกอะลูมินาที่เจือด้วยแมกนีเซีย