ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรวรรณ ชัยลภากุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 12
2 อมราวรรณ อินทศิริ 12
3 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 12
4 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 12
5 อาซีซัน แกสมาน 12
6 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 12
7 ดวงใจ นาคะปรีชา 4
8 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 4
9 ลักษณา ลิ่มสวรรค์ 3
10 นาตยา งามโรจนวณิชย์ 3
11 ธรรมนูญ หนูจักร 3
12 วนิดา หลายวัฒนไพศาล 2
13 ชาคร ชินวงศ์อมร 2
14 เสาวนีย์ เหล่าสิงห์ 2
15 วิชาภรณ์ อินทรชูติ 2
16 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
17 ศิริรัตน์ พานิช 2
18 เกตุ กรุดพันธ์ 2
19 สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี 2
20 นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 2
21 ปรัชญา คงทวีเลิศ 2
22 ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย 2
23 ศิริวรรณ องค์ไชย 2
24 อุษากร คุณานุวัฒน์ 2
25 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 2
26 สุภาภรณ์ ครัดทัพ ฮาร์ทเวล 2
27 พลยุทธ ศุขสมิติ 2
28 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 2
29 สุนันทา วังกานต์ 2
30 สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ 2
31 จีรยุทธ์ ไชยจารุวนิช 2
32 ศุภชัย ชัยสวัสดิ์ 2
33 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 2
34 วนิดา จีนศาสตร์ 2
35 เจริญ นาคะสรรค์ 2
36 วรวีร์ โฮเว่น 2
37 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 2
38 อมรา อภิลักษณ์ 1
39 นงนุช เหมืองสิน 1
40 วีณา เสียงเพราะ 1
41 แม้น อมรสิทธิ์ 1
42 นิวัฒน์ เกรียวสกุล 1
43 อธิชา ฉายสุวรรณ 1
44 นำพร อินสิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2545 1
9 2543 1
10 2529 1
11 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 นวัตกรรมระบบการตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคเชิงแสงและ/หรือเคมีไฟฟ้าเพื่อการเฝ้าระวัง
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาเจลอิเล็กโทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบวาล์ว
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนซิพสำหรับตรวจวัดสารตกค้างประเภทยาปฏิชีวนะและโลหะปนเปื้อนในอาหาร
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาฟิลม์บางของโบรอน-โดปไดมอนด์โดยการแอโนไดซ์
ปี พ.ศ. 2550
5 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนชิพสำหรับตรวจวัดสารตกค้าง ประเภทยาปฏิชีวนะและโลหะปนเปื้อนในอาหาร : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2549
6 การหาปริมาณยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตร้าไซคลินในกุ้ง โดยใช้เทคนิคโฮเปอร์ฟอร์มานส์ลิควิดโครมาโทกราฟี ร่วมกับการตรวจวัดด้วยเทคนิคพัลส์แอมเพอโรเมทรีโดยใช้ขั้วไฟฟ้าเพชรที่โดปด้วยบอรอน : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
7 การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้ฟิลม์บางของโบรอน-โดปไดมอนด์ประยุกต์กับโฟลอินเจคชัน
ปี พ.ศ. 2545
8 การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าในระบบโฟลอินเจคชันของสารประกอบยาโดยใช้ขั้วไฟฟ้าฟิล์มบางของเพชรซึ่งโดปด้วยโบรอน : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2543
9 การเตรียมกลูโคสเซนเซอร์โดยวิธีตรึงเอนไซม์กลูโคสออกซิเดสในพอลีไพโรล และอนุพันธ์บนอิเล็ดโทรดขนาดไมโคร
ปี พ.ศ. 2529
10 การวิเคราะห์ถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ ในประเทศไทย