ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชูชาติ สันธทรัพย์ 8
2 สมศักดิ์ จีรัตน์ 7
3 สมพร ชุนห์ลือชานนท์ 5
4 อังศนา อัครพิศาล 4
5 กวิพร จินะจันตา 4
6 เกวลิน คุณาศักดากุล 3
7 ฐิติมา ทรงคุณ 3
8 รุจ ศิริสัญลักษณ์ 2
9 จิราพร ตุติวุฒิกุล 2
10 สุดชล วุ้นประเสริฐ 2
11 รำไพพรรณ กันยะมูล 2
12 สุพัตรา จีรัตน์ 2
13 ยุพา จอมแก้ว 1
14 กมล ทิพโชติ 1
15 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
16 กนกวรรณ คำยอดใจ 1
17 Karl Stahr 1
18 ดุษฎี ณ ลำปาง 1
19 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ 1
20 ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ 1
21 จุฑาทิพย์ เฉลิมผล 1
22 ศิลา กิตติวัชนะ 1
23 ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย 1
24 ปณิตา บุญสิทธิ์ 1
25 วราขวัญ บุญยัง 1
26 นริศ ยิ้มแย้ม 1
27 สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ 1
28 ศิวาพร ธรรมดี 1
29 จุฑามาส คุ้มชัย 1
30 ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 4
5 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษโลหะหนักาซินิคในดินบนพื้นที่สูง
2 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดือนดินในเขตพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
3 ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของหมอดินอาสาประจำตำบลในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
4 การคัดกรองปัจจัยการผลิตอินทรีย์-ชีวภาพเพื่อผลิตชาคุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาวัสดุเพาะกล้าที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อการผลิตกล้าผักคุณภาพสูง
6 การคัดกรองปัจจัยการผลิตอินทรีย์-ชีวภาพเพื่อผลิตชาคุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2552
7 ศักยภาพของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนปีที่ 1 ในที่นา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
8 การจำแนกลักษณะทางฟีโนไทป์และจีโนไทป์ ของเชื้อแอคติโนมัยซีทเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากส้ม และศักยภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของส้ม
9 ศักยภาพของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนปีที่ 1 ในที่นา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
10 การแยกเชื้อ endophytic actinomycetes จากส้มและศักยภาพของเชื้อนี้ ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของส้ม