ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 3
5 2553 2
6 2552 6
7 2549 1
8 2548 1
9 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาระบบไฮโดรไดนามิกซีเควนเชียลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมทริกสำหรับวิเคราะห์หาความสามารถต้านอนุมูลอิสระโดยรวม
2 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพแบบรีเวอร์สในการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยถังปฏิกรณ์ซีเควนซิ่งแบตซ์
3 การพัฒนาระบบไฮโดรไดนามิกซีเควนเชียลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมทริกสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนที่ใช้ออกซิไดส์สารอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างสำหรับคาปิลลารีแก๊สโครมาโทกราฟีเฟลมไอออไนเซชั่นดีเทคเตอร์
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาระบบสารสกัดด้วยตัวทำละลายหยดเดียวสำหรับเทคนิคคาปิลลารีแก๊สโครมาโตกราฟีสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบที่ระเหยได้บางชนิดในน้ำมันไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาระบบสารสกัดด้วยตัวทำละลายหยดเดียวสำหรับเทคนิคคาปิลลารีแก๊สโครมาโตกราฟีสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบที่ระเหยได้บางชนิดในน้ำมันไบโอดีเซล
7 การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างสำหรับคาปิลลารีแก๊สโครมาโทกราฟีเฟลมไอออไนเซชั่นดีเทคเตอร์
8 การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากผลพลอยได้ ของกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2553
9 การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
10 การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส-คัลเลอริเมตริกขนาดกะทัดรัดสำหรับการวิเคาระห์หาปริมาณแอลอฮอล์ในเครื่องดื่มที่มีแอลอฮอล์
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิสต่อเนื่อง สำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
12 การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิสต่อเนื่องสำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
13 การวิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีน กรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก โดยเทคนิคเดริเวทีฟ ซีโร-ครอสซิง สเปคโทรโฟโตเมทรี
14 การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส-คัลเลอริเมตริกขนาดกะทัดรัดสำหรับการวิเคาระห์หาปริมาณแอลอฮอล์ในเครื่องดื่มที่มีแอลอฮอล์
15 การพัฒนาวิธีซีโร-ครอสซิง สเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธ์ สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุเจือปนอาหารบางชนิดในเครื่องดื่ม
16 การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิส ต่อเนื่องสำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถณะสูง
ปี พ.ศ. 2549
17 การพัฒนาเทคนิคไดอะไลซิสร่วมกับลิควิคโคมาโทกราฟีสมรรถนะสูงสำหรับการวิเคราะห์กรดอินทรีย์บางชนิดในไวน์ไทย
ปี พ.ศ. 2548
18 การออกแบบระบบโฟล-เบส อะนาลิซิส ที่มีการใช้รังสียูวีในการย่อยสาร เพื่อการหาปริมาณสารตัวอย่างบางสปีชีย์ ในสิ่งแวดล้อม