ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรฤทัย ภิญญาคง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- อรฤทัย ภิญญาคง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การตรึง Pseudomonas sp. J801 ในกาบมะพร้าวเพื่อใช้กำจัดฟีแนนทรีนในดิน
ปี พ.ศ. 2556
2 ลักษณะสมบัติของ Novosphingobium sp. PCY ที่คัดแยกใหม่เพื่อพัฒนาเป็นแบคทีเรียอัดเม็ดสำหรับบำบัดดินปนเปื้อนไพรีน
ปี พ.ศ. 2554
3 การตรึง Serratia sp. W4-01 ในเม็ดไคโตซาน-คาร์บอนกัมมันต์เพื่อบำบัดน้ำปนเปื้อนน้ำมันดีเซล
4 การบำบัดดินและน้ำเสียปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนโดยใช้สูตรน้ำและเซลล์ตรึงของ Pseudoxanthomonas sp. RN402
ปี พ.ศ. 2553
5 การแยกและลักษณะสมบัติของยีนอะซีแนพธีนออกซิจีเนสของ Sphingomonas sp. SP2
ปี พ.ศ. 2552
6 การโคลนและการแสดงออกของยีนชีวสังเคราะห์พอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอตจาก Ralstonia eutropha สายพันธุ์ A-04 ใน Escheriahia coli
7 การคัดแยกยีนไดออกซิจีเนสจากเมตาจีโนมของดินที่ปนเปื้อนด้วยฟีแนนทรีนและอะซีแนพธีน
8 การคัดแยกและศึกษาลักษณะสมบัติของยีนประมวลรหัสอะซีแนพธีนไดออกซิจีเนส ใน Sphingomonas sp. SP2
9 การคัดแยกยีนไดออกซิจีเนสจากเมตาจีโนมของดินที่ปนเปื้อนด้วยฟีแนนทรีนและอะซีแนพธีน
ปี พ.ศ. 2551
10 การคัดแยกและศึกษาลักษณะสมบัติของยีนประมวลรหัสอะซีแนพธีนไดออกซิ จีเนส ใน Sphingomonas sp. SP2
ปี พ.ศ. 2550
11 การคัดกรองราที่มีความสามารถในการสลายสารผสมพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนสี่ชนิด
12 แบคทีเรียชนิดใหม่ที่ย่อยสลายไพรีนที่คัดแยกจากดิน
ปี พ.ศ. 2549
13 การย่อยสลายฟีแนนทรีนในระบบนิเวศจำลองดินที่มีภาวะเป็นกรด
14 การแยกและลักษณะสมบัติของยีนอะซีแนพธีนออกซิจีเนสของ Sphingomonas sp. SP2
ปี พ.ศ. 2542
15 การพิสูจน์เอกลักษณ์สารเมตาบอไลท์ที่เกิดจากการย่อยสลายไพรีน และฟลูออแรนธีนในวิถีโคเมตาบอลิสมกับฟีแนนทรีน โดย Sphingomonas sp. P2 และการศึกษาเบื้องต้นของยีนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายฟีแนนทรีน