ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรรัตน์ โลหิตนาวี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2544 3
5 2540 1
6 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสารหนูในร่างกาย ต่อความเสี่ยงของการเกิดพิษเรื้อรังของสารหนู: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาตำรับยาไอทราโคนาโซลไลปิดนาโนพาร์ติเคิลสำหรับการให้ยาโดยวิธีรับประทานและฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาตำรับยาไอทราโคนาโซลไลปิดนาโนพาร์ติเคิลสำหรับการให้ยาโดยวิธีรับประทานและฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
ปี พ.ศ. 2544
4 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนพลศาสตร์ ของยาไอทราโคนาโซล ที่เกิดจากยาลดกรด
5 การศึกษาการกระจายของฟีโนไทป์ของเอนไซม์พาราออกซอนเนสในประเทศไทย
6 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนพลศาสตร์ของยาไอทราโคนาโซลที่เกิดจากยาลดกรด
ปี พ.ศ. 2540
7 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงระดับเอนซัยม์แลคเตทดีฮัยโดรจีเนส และแลคเตทดีฮัยโครจีเนสไอโซเอนซัยม์ในซีรัม กับการเกิดพิษจากเมโธมิลในหนูขาว