ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัญธิชา พรมเมืองคุก 9
2 ประยูร เพียตะเณร 7
3 ชัยสิทธิ์ ทองจู 5
4 ธงชัย มาลา 5
5 วิภาวรรณ ท้ายเมือง 4
6 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 4
7 ศิริวรรณ บุรีคำ 4
8 สุภาพร กลิ่นคง 4
9 ศุภชัย อำคา 4
10 สุรเดช จินตกานนท์ 3
11 จิรวัฒน์ พุ่มเพชร 3
12 ยงยุทธ โอสถสภา 3
13 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 3
14 เรวัต เลิศฤทัยโยธิน 2
15 จตุพร จิตรบุญถนอม 2
16 รงรอง หอมหวล 2
17 เครือมาศ สมัครการ 2
18 พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ 2
19 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 2
20 กมลศรี สระทองพรม 2
21 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 2
22 กุมุท สังขศิลา 2
23 ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ 2
24 อุดม แก้วสุวรรณ์ 2
25 ชวลิต ฮงประยูร 2
26 นันทนา ชื่นอิ่ม 2
27 เกษม สุขสถาน 2
28 วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล 2
29 สุมิตร สุวรรณ 1
30 เจษฎา แก้วกัลยา 1
31 ธนภณ พันธเสน 1
32 โกศล เจริญสม 1
33 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
34 ผกาทิพย์ จินตกานนท์ 1
35 เอิบ เขียวรื่นรมณ์ 1
36 อรุณศิริ กำลัง 1
37 นภาพร วงษ์โพธิ์ขอม 1
38 บัญชา ขวัญยืน 1
39 รัฐกานต์ (กาญจน์) จันทร์แสงวสุ (จันทร์ลอย) 1
40 รวี เสรฐภักดี 1
41 สามารถ เศรษฐวิทยา 1
42 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
43 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
44 สันติ ทองพำนัก 1
45 มยุรี ถนอมสุข 1
46 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
47 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 1
48 สคาร ทีจันทึก 1
49 รัชด ชมภูนิช 1
50 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
51 สุพิตร สมาหิโต 1
52 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
53 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
54 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
55 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 1
56 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
57 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
58 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
59 สุภัค แสงทวี 1
60 บังอร อุบล 1
61 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
62 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
63 สาคร ชินวงค์ 1
64 ชัชรี นฤทุม 1
65 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
66 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
67 นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) 1
68 สุวรรณี ศรีทองอินทร์ 1
69 จุฬารัตน์ วัฒนะ 1
70 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 1
71 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 1
72 รพี ดอกไม้เทศ 1
73 หนูจันทร์ มาตา 1
74 เอมอร อังสุรัตน์ 1
75 อตินุช แซ่จิว 1
76 นางสาวศิริสุดา บุตรเพชร 1
77 พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง 1
78 อ.อรุณี คงสอน 1
79 เกวลิน ศรีจันทร์ 1
80 วนิดา จูลเมตต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 5
7 2547 1
8 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศักยภาพปุ๋ยซิลิคอนเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจและผักบางชนิดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาผลของปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตในข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1
4 ผลของการใช้น้ำอามิอามิต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมทั้งผลต่อคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์บางประการของดินในระยะยาว
ปี พ.ศ. 2553
5 The effect of steel-making slag on suppressing methane production and efficacy as a fertilizer used in tropical paddy fields (second crop
6 การปลูกและการผลิตมะนาวนอกฤดู
7 การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการให้ผลผลิตอ้อย : การทดสอบความแม่นยำของระบบคำแนะนำปุ๋ยจากผลการวิเคราะห์ดิน
ปี พ.ศ. 2552
8 The effect of steel-making slag on suppressing methane production and efficacy as a fertilizer used in tropical paddy fields (first crop)
9 อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนสูตรต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตในข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ครั้งที่ 1 (โครงการที่ 2
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์เชิงการค้า
11 การศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่กับนาข้าว
12 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากบริษัทเอสซีจีเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
13 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.3 การศึกษาวิจัยด้านสรีรวิทยาการจัดการปุ๋ย
14 อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนสูตรต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตในข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2547
15 การพัฒนาระบบการตรวจประเมินและรับรองระบบเกษตรอินทรีย์