ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรรถพร ภัทรสุมันต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมยศ ศรีสถิตย์ 19
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13
3 นเรศร์ จันทน์ขาว 12
4 เดโช ทองอร่าม 6
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
6 สุวิทย์ ปุณณชัยยะ 5
7 ก่อเกียรติ สุขรอด 5
8 ศรีสวรรค์ สมคิด 5
9 พงษ์ยุทธ ศรีพลอย 3
10 นภากาญจน์ สุวรรณคช 3
11 ชุติมา กรานรอด 3
12 สุพิชชา จันทรโยธา 3
13 ปิยนุช เนตรคุณ 2
14 ศิวาวุธ ชูรักษา 2
15 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 2
16 กิจจา จงกิติวิทย์ 2
17 วสันต์ วงศ์สิโรจน์กุล 2
18 สุรกิจ ขาวแผ้ว 2
19 ทัศนีย์ เจริญนาม 2
20 วราภรณ์ จันทร์เทศ 2
21 ฐิติกร เห็นทรัพย์ไพบูลย์ 1
22 อุรฉัตร กิตติกุล 1
23 ทิพวรรณ นิ่งน้อย 1
24 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
25 เสกสรร สาธุธรรม 1
26 ภาณุพันธุ์ เข็มหนู 1
27 กิตินันต์ แสงมณี, 2523- 1
28 สุทธิเกียรติ ชลลาภ 1
29 วราภรณ์ สุดใจ 1
30 กิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ 1
31 ธเนส ศิริไตรวัฒนาพร 1
32 ชวณัฎฐ์ คงธนคณา 1
33 รัตติยา คุณากร, 2523- 1
34 อริณญา อุตบัววงศ์ 1
35 สุเมธ ทิพยไกรศร 1
36 นพดล นาคเงิน 1
37 นารายณ์ รัตนไพโรจน์ขจี 1
38 ศราวุธ ใจเย็น 1
39 เขมะจิตติ เขมะโยธิน 1
40 กษมะ ดุรงค์ศักดิ์ 1
41 วิรุฬห์ มังคละวิรัช 1
42 ปพน เผือกคะเชนทร์ 1
43 ธีรวัฒน์ ประกอบผล 1
44 ศิโรจน์ พยัคฆวงษ์ 1
45 วิภาวดี อาขวาคม 1
46 เฉลิมพงษ์ โพธิ์ลี้ 1
47 อภิเชษฐ์ มณีวงษ์ 1
48 ฉัตรชัย ชุติรัตนานันท 1
49 ธนากร อรัญศิริ 1
50 นิวร ศรีคุณ 1
51 Shinji Tokonami 1
52 อภิรักษ์ ลอยแก้ว, 2520- 1
53 เกรียงไกร ธัญธนนุกุล, 2521- 1
54 เกรียงไกร ธัญธนนุกุล 1
55 สุขใจ เกียรติศักดิ์วัฒนา 1
56 จิโรภาส เสือแก้ว 1
57 อัครา อัครเนตร 1
58 พลัง วัฒนพานิช 1
59 วัชร สุขคะ, 2521- 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 9
3 2554 3
4 2553 2
5 2552 7
6 2551 2
7 2550 2
8 2549 2
9 2548 3
10 2547 5
11 2546 1
12 2545 3
13 2544 1
14 2543 2
15 2542 1
16 2541 2
17 2540 3
18 2539 4
19 2538 2
20 2537 1
21 2536 1
22 2529 1
23 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 เครื่องวัดปริมาณรังสีแกมมาที่ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ฉากเรืองรังสีชนิด PI-200 ร่วมกับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
3 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังรังสีแกมมาที่ระบุตำแหน่งด้วยจีพีเอสผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
4 การตอบสนองต่อรังสีเอกซ์ของฉากเรืองรังสี PI-200
5 การประเมินปริมาณรังสีของเครื่องฉายรังสีแกมมาโดยใช้ MCNP 5
6 การพัฒนาเทคนิคสำหรับการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ที่แสดงผลแบบสามมิติ
7 การประเมินปริมาณรังสีของเครื่องฉายรังสีแกมมาโดยใช้ MCNP 5
8 การตอบสนองต่อรังสีเอกซ์ของฉากเรืองรังสี PI-200
9 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังรังสีแกมมาที่ระบุตำแหน่งด้วยจีพีเอส ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
10 การพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ฉากเรืองรังสีชนิด PI-200 ร่วมกับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2554
11 การวัดปริมาณรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์โดยใช้อิมเมจิงเพลต
12 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังรังสีแกมมาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น
13 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังรังสีแกมมาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2553
14 การพัฒนาอุปกรณ์วัดความเข้มรังสีเอกซ์ทะลุผ่านเพื่อใช้หาเวลา ที่เหมาะสมในการถ่ายภาพ
15 การพัฒนาระบบการวัดการกระจายขนาด เพื่อประเมินอัตราการได้รับรังสี จากละอองฝุ่นขนาดนาโนเมตรของลูกหลานเรดอนและโทรอนในอุตสาหกรรมแร่ ระยะ 2 ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2552
16 การพัฒนาระบบการวัดการกระจายขนาด เพื่อประเมินอัตราการได้รับรังสีจากละอองฝุ่นขนาดนาโนเมตร ของลูกหลานเรดอนและโทรอนในอุตสาหกรรมแร่
17 การพัฒนาเทคนิคสำหรับวัดปริมาณรังสีที่ร่างกายมนุษย์ได้รับจากไอโอดีน-131 โดยใช้เครื่องวัดรังสีชนิดเคลื่อนย้ายได้
18 การหาสหสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของแมงกานีสและเหล็กในทัวร์มาลีนที่ผ่านการฉายรังสีแกมมากับการเปลี่ยนสี
19 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลโปรไฟล์เพื่อการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีด้วยนิวตรอนสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว-1/1
20 การพัฒนาระบบการวัดการกระจายขนาด เพื่อประเมินอัตราการได้รับรังสีจากละอองฝุ่นขนาดนาโนเมตร ของลูกหลานเรดอนและโทรอนในอุตสาหกรรมแร่
21 การพัฒนาเทคนิคสำหรับวัดปริมาณรังสี ที่ร่างกายมนุษย์ได้รับจากไอโอดีน-131 โดยใช้เครื่องวัดรังสีชนิดเคลื่อนย้ายได้
22 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลโปรไฟล์ เพื่อการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีด้วยนิวตรอน สำหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว-1/1 /
ปี พ.ศ. 2551
23 การพัฒนาระบบสแกนด้วยรังสีแกมมาพลังงานต่ำชนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี
24 การปรับเทียบค่าเลขซีทีจากภาพโทโมกราฟีด้วยเทคนิคฟิล์ม
ปี พ.ศ. 2550
25 การตรวจวัดการกัดกร่อนภายในท่อเหล็กกล้าโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา
26 การพัฒนาวิธีสำหรับการตรวจหากับระเบิดโดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สเแกตเทอริง
ปี พ.ศ. 2549
27 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อมผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
28 การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าฮาล์ฟแวลูเลเยอร์ของรังสีเอกซ์สำหรับการฉายรังสีครั้งเดียว
ปี พ.ศ. 2548
29 การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคลที่แสดงผลเชิงเลขชนิดเก็บข้อมูลบนหน่วยความจำถอดเปลี่ยนได้
30 การประยุกต์ใช้เทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ในการตรวจพิสูจน์เครื่องเทศที่ผ่านการฉายรังสี
31 การพัฒนาระบบตรวจวัดความเข้มข้นของเรดอน-222 โดยการวัดรังสีเบตา
ปี พ.ศ. 2547
32 การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์สเปกตรัมรังสีแกมมาบนพ็อกเก็ตพีซี
33 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลโปรไฟล์สำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีโดยใช้ซีไอเอสแบบแถว
34 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีแบบสามมิติในงานอุตสาหกรรม
35 การพัฒนาระบบสแกนสำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีโดยใช้เทคนิคการกระเจิงของรังสีแกมมา
36 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลโปรไฟล์ สำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี โดยใช้ซีไอเอสแบบแถว
ปี พ.ศ. 2546
37 การพัฒนาเครื่องตรวจสอบวัสดุแบบเคลื่อนย้ายได้โดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริง
ปี พ.ศ. 2545
38 การพัฒนาชุดตรวจสอบคุณภาพเครื่องผลิตรังสีเอกซ์วินิจฉัย
39 การพัฒนาต้นแบบระบบการถ่ายภาพด้วยเทอร์มัลนิวตรอนโดยใช้แคลิฟอร์เนียม-252
40 การพัฒนาระบบสแกนอ่านค่าความดำรายละเอียดสูงสำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี
ปี พ.ศ. 2544
41 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลสำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีด้วยนิวตรอนโดยใช้กล้องมองภาพนิวตรอน
ปี พ.ศ. 2543
42 การพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีประจำบุคคลที่แสดงผลเชียงตัวเลขชนิดส่งข้อมูลแบบไร้สาย
43 การพัฒนาเทคนิคการส่งผ่านร่วมกับการแผ่รังสีสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี
ปี พ.ศ. 2542
44 การพัฒนาระบบสแกนเพื่อการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีด้วยนิวตรอน
ปี พ.ศ. 2541
45 การพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาและนิวตรอนโดยใช้กล้องมองภาพนิวตรอน
46 การพัฒนาระบบรับส่งข้อมูลด้วยแสงอินฟราเรดสำหรับอุปกรณ์นิวคลีออนิกส์
ปี พ.ศ. 2540
47 การพัฒนาระบบสแกนด้วยการส่งผ่านรังสีแกมมา เพื่อแสดงภาพสองมิติของคอนกรีตเสริมเหล็ก
48 การพัฒนาระบบวัดเทอร์มัลนิวตรอนฟลักซ์โดยใช้ท่อนำแสงเคลือบปลาย ด้วยซินทิลเลเตอร์
49 การคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีด้วยเทคนิคฟิล์ม เพื่อการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
ปี พ.ศ. 2539
50 การวัดปริมาณรังสีเอกซ์ จากเครื่องรับโทรทัศน์สี โดยใช้เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์ CaSO4 (Dy)
51 การพัฒนาระบบเชื่อมโยงสัญญาณสำหรับเฝ้าระวังทางรังสี โดยใช้เครือข่ายวิทยุสื่อสาร
52 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลโพรไฟล์จากภาพถ่ายรังสีบนฟิล์ม สำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี
53 การพัฒนาแขนกลควบคุมระยะไกลสำหรับการจัดเปลี่ยนต้นกำเนิดรังสี ความแรงสูง
ปี พ.ศ. 2538
54 การคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีด้วยเทคนิคฟิล์มเพื่อการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
55 การคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีด้วยเทคนิคฟิล์ม เพื่อการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
ปี พ.ศ. 2537
56 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคโทรทัศน์ สำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี
ปี พ.ศ. 2536
57 การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคลแสดงผลเชิงตัวเลข
ปี พ.ศ. 2529
58 การพัฒนาวงจรเชื่อมโยงระหว่างเครื่องวิเคราะห์หลายช่อง กับเทปคาสเซท