ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรรณพ หอมจันทร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิตยา เลาหะจินดา 27
2 วีระศักดิ์ อุดมโชค 26
3 พูลศิริ ชูชีพ 12
4 ประหยัด นันทศีล 11
5 กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ 10
6 กรองจิต เกษจินดา 9
7 อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 8
8 อิสริยา วุฒิสินธุ์ 5
9 ปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงศ์ 5
10 ไพลิน จิตรชุ่ม 4
11 สันติ พ่วงเจริญ 4
12 ประเสริฐ อังสุรัตน์ 4
13 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 3
14 วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ 3
15 สรณัฏฐ์ ศิริสวย 3
16 วิรัช วงศ์ไพบูลย์ 3
17 กิตติพันธุ์ เตชะกิตติโรจน์ 3
18 ก้องเกียรติ วิเศษรัตน์ 2
19 เอมอร อังสุรัตน์ 2
20 ชัชชัย แก้วสนธิ 2
21 วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ 2
22 จุฬารัตน์ วัฒนะ 2
23 ศิริรัตน์ หมวกใหม่ 2
24 นางสาวปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงษ์ 2
25 ดีเซลล์ สวนบุรี 2
26 สุวิทย์ อบมา 2
27 ชูรัฐ แปลกสงวนศรี 2
28 สุพรรณนิจ พลเสน 1
29 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
30 อภิสิฏฐ์ คงสะเสน 1
31 มุกดำ อุตรพงศ์ 1
32 ลัดดา มีศุข 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
34 สุชาติ มูลเมือง 1
35 พันธ์ศักดิ์ วงค์สูง 1
36 ธีระ ฤกษ์มณีวรรณ 1
37 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
38 อนุชา เพียรชนะ 1
39 สายใจ ชาญเศรษฐิกุล 1
40 กาญจนา พัฒธนานุรักษ์ 1
41 น.ส.ปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงศ์ 1
42 ผศ.ดร. กิตติพันธ์ เตชะกิตติโรจน์ 1
43 ดร. วิรัช วงศ์ไพบูรลย์ 1
44 ชลาทร ศรีตุลานนท์ 1
45 น.ส.กรองจิต เกษจินดา 1
46 นายธีระ ฤกษ์มณีวรรณ, 1
47 ทศพล จตุระบุล 1
48 นายกำพล เกษจินดา 1
49 นายทรงพล รอดทอง, 1
50 นายณฤทธิ์ ญังธนิศรา, 1
51 ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ 1
52 วัชระ องค์โชติยะกุล 1
53 วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 1
54 ดร. ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์ 1
55 ณัฐ มาแจ้ง 1
56 สุรชัย ลิปิวัฒนาการ 1
57 วัชรินทร์ บุญจันทร์โอม 1
58 บงกชรัตน์ ปิติยนต์ 1
59 ยุพิน ซิ่งเถียรตระกูล 1
60 อ. วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ 1
61 นางสาวกรองจิต เกษจินดา 1
62 ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน 1
63 ดร.ดาวรุ่ง สังข์ทอง 1
64 อ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ 1
65 ธีรพล ศิริวัฒนกุล 1
66 ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม 1
67 บัญชา บูรพัฒนสิริ 1
68 ทรงพล รอดทอง 1
69 ไพบูลย์ บุบผา 1
70 ณฤทธิ์ ญังธนิศรา 1
71 ธรรมนูญ แก้วอำพุท 1
72 พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ 1
73 พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล 1
74 สำเริง ปานอุทัย 1
75 บุญมา ดีแสง 1
76 กำพล เกษจินดา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 8
2 2555 3
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 2
7 2549 1
8 2548 1
9 2535 4
10 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคาดการณ์และระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่มจากสภาวะฝนมากเกินปกติ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย
3 การศึกษาสภาพแวดล้อม อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย
4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล็ก และแมงกานีสในน้ำดิบ กับคุณภาพของน้ำประปาและแนวทางแก้ไข
5 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษบริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
6 โครงการประเมินภาวะความเสี่ยงของแหล่งน้ำ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
7 โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
8 โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2555
9 ศักยภาพและความต้องการใช้น้ำบาดาลเพื่อการจัดการน้ำบาดาลในลุ่มน้ำยม
10 กลไกทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของสารปรับปรุงบำรุงดินถ่านชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพดที่มีผลต่อผลผลิตและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในไร่ข้าวโพด
11 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร -สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
12 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
13 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพิ่มการทับถมของตะกอนและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำโดยภูมิปัญญาชาวบ้านและการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2553
14 การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา: แบบจำลองการตัดสินใจเชิงบูรณาการในการทำฝนบริเวณประเทศไทยตอนบน
ปี พ.ศ. 2552
15 โครงการวิจัยเรี่องการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา:ลุ่มน้ำภาคกลาง
16 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำคลองอู่เรือ จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา :
ปี พ.ศ. 2549
19 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าเขาภูหลวง-วังน้ำเขียว/แบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง บริเวณลุ่มน้ำลำพระเพลิง อ.วังน้ำเขียว
ปี พ.ศ. 2548
20 คุณภาพน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงในลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
21 ความเป็นพิษของโลหะหนักบางชนิดจากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียชุมชน ต่อผักคะน้า (Brassica oleracea L. Var. alboglabra Bailey)และผักกาดหอม(Lactuca sativa L.) ในสภาพเรือนทดลอง
22 ความเป็นพิษของโลหะหนักบางชนิดจากกากตะกอนบำบัดน้ำเสีย ?????ชุมชนต่อผักคะน้า? (Brassica oleracea?L.? Var.?alboglabra ?????Bailey) และผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) ในสภาพเรือนทดลอง
23 ความเป็นพิษของโลหะหนักบางชนิด จากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียชุมชนต่อผักคะน้า (Brassica oleracea L. var alboglabra Bailey) และผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) ในสภาพเรือนทดลอง
24 ความเป็นพิษของโลหะหนักบางชนิด จากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียชุมชนต่อผักคะน้า (Brassica oleracea L.Var. alboglabra Bailey) และผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) ในสภาพเรือนทดลอง