ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรรณพ หอมจันทร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิตยา เลาหะจินดา 27
2 วีระศักดิ์ อุดมโชค 26
3 พูลศิริ ชูชีพ 12
4 ประหยัด นันทศีล 11
5 กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ 10
6 กรองจิต เกษจินดา 9
7 อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 8
8 อิสริยา วุฒิสินธุ์ 5
9 ปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงศ์ 5
10 ไพลิน จิตรชุ่ม 4
11 สันติ พ่วงเจริญ 4
12 ประเสริฐ อังสุรัตน์ 4
13 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 3
14 วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ 3
15 สรณัฏฐ์ ศิริสวย 3
16 วิรัช วงศ์ไพบูลย์ 3
17 กิตติพันธุ์ เตชะกิตติโรจน์ 3
18 ชูรัฐ แปลกสงวนศรี 2
19 ศิริรัตน์ หมวกใหม่ 2
20 ก้องเกียรติ วิเศษรัตน์ 2
21 สุวิทย์ อบมา 2
22 วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ 2
23 ดีเซลล์ สวนบุรี 2
24 เอมอร อังสุรัตน์ 2
25 จุฬารัตน์ วัฒนะ 2
26 ชัชชัย แก้วสนธิ 2
27 นางสาวปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงษ์ 2
28 ทศพล จตุระบุล 1
29 นายกำพล เกษจินดา 1
30 นายทรงพล รอดทอง, 1
31 นายณฤทธิ์ ญังธนิศรา, 1
32 กาญจนา พัฒธนานุรักษ์ 1
33 อนุชา เพียรชนะ 1
34 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
35 สุพรรณนิจ พลเสน 1
36 อภิสิฏฐ์ คงสะเสน 1
37 มุกดำ อุตรพงศ์ 1
38 นายธีระ ฤกษ์มณีวรรณ, 1
39 ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ 1
40 น.ส.ปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงศ์ 1
41 ยุพิน ซิ่งเถียรตระกูล 1
42 บงกชรัตน์ ปิติยนต์ 1
43 ดร. ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์ 1
44 ลัดดา มีศุข 1
45 ดร.ดาวรุ่ง สังข์ทอง 1
46 ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน 1
47 ผศ.ดร. กิตติพันธ์ เตชะกิตติโรจน์ 1
48 ดร. วิรัช วงศ์ไพบูรลย์ 1
49 อ. วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ 1
50 นางสาวกรองจิต เกษจินดา 1
51 น.ส.กรองจิต เกษจินดา 1
52 บุญมา ดีแสง 1
53 พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ 1
54 ธีรพล ศิริวัฒนกุล 1
55 พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล 1
56 สำเริง ปานอุทัย 1
57 ธรรมนูญ แก้วอำพุท 1
58 อ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ 1
59 วัชรินทร์ บุญจันทร์โอม 1
60 วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 1
61 ณัฐ มาแจ้ง 1
62 สุรชัย ลิปิวัฒนาการ 1
63 วัชระ องค์โชติยะกุล 1
64 ณฤทธิ์ ญังธนิศรา 1
65 ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม 1
66 สุชาติ มูลเมือง 1
67 ธีระ ฤกษ์มณีวรรณ 1
68 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
70 พันธ์ศักดิ์ วงค์สูง 1
71 ชลาทร ศรีตุลานนท์ 1
72 บัญชา บูรพัฒนสิริ 1
73 ทรงพล รอดทอง 1
74 ไพบูลย์ บุบผา 1
75 กำพล เกษจินดา 1
76 สายใจ ชาญเศรษฐิกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 8
2 2555 3
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 2
7 2549 1
8 2548 1
9 2535 4
10 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคาดการณ์และระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่มจากสภาวะฝนมากเกินปกติ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย
3 การศึกษาสภาพแวดล้อม อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย
4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล็ก และแมงกานีสในน้ำดิบ กับคุณภาพของน้ำประปาและแนวทางแก้ไข
5 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษบริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
6 โครงการประเมินภาวะความเสี่ยงของแหล่งน้ำ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
7 โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
8 โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2555
9 ศักยภาพและความต้องการใช้น้ำบาดาลเพื่อการจัดการน้ำบาดาลในลุ่มน้ำยม
10 กลไกทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของสารปรับปรุงบำรุงดินถ่านชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพดที่มีผลต่อผลผลิตและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในไร่ข้าวโพด
11 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร -สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
12 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
13 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพิ่มการทับถมของตะกอนและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำโดยภูมิปัญญาชาวบ้านและการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2553
14 การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา: แบบจำลองการตัดสินใจเชิงบูรณาการในการทำฝนบริเวณประเทศไทยตอนบน
ปี พ.ศ. 2552
15 โครงการวิจัยเรี่องการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา:ลุ่มน้ำภาคกลาง
16 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำคลองอู่เรือ จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา :
ปี พ.ศ. 2549
19 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าเขาภูหลวง-วังน้ำเขียว/แบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง บริเวณลุ่มน้ำลำพระเพลิง อ.วังน้ำเขียว
ปี พ.ศ. 2548
20 คุณภาพน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงในลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
21 ความเป็นพิษของโลหะหนักบางชนิดจากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียชุมชน ต่อผักคะน้า (Brassica oleracea L. Var. alboglabra Bailey)และผักกาดหอม(Lactuca sativa L.) ในสภาพเรือนทดลอง
22 ความเป็นพิษของโลหะหนักบางชนิดจากกากตะกอนบำบัดน้ำเสีย ?????ชุมชนต่อผักคะน้า? (Brassica oleracea?L.? Var.?alboglabra ?????Bailey) และผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) ในสภาพเรือนทดลอง
23 ความเป็นพิษของโลหะหนักบางชนิด จากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียชุมชนต่อผักคะน้า (Brassica oleracea L. var alboglabra Bailey) และผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) ในสภาพเรือนทดลอง
24 ความเป็นพิษของโลหะหนักบางชนิด จากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียชุมชนต่อผักคะน้า (Brassica oleracea L.Var. alboglabra Bailey) และผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) ในสภาพเรือนทดลอง