ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรรณพ พงษ์วาท
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อรรณพ พงษ์วาท,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2554 8
3 2551 4
4 2547 1
5 2546 1
6 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
3 การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนวชิราลัย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
4 การดำเนินงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
5 การดำเนินงานวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
6 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
7 การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
8 การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง
9 การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10 ความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการประกับคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
11 การปฏิรูปการศึกษาตามแนวคิด ของคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา : ข้อเสนอ ข้อขัดแย้งและข้อยุติ
12 แนวคิดและทิศทางของการเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐ สู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
13 การถ่ายโอนอำนาจการบริหารการศึกษา ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ความขัดแย้งและความคลี่คลาย
14 การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ภาคแรงงาน :
ปี พ.ศ. 2547
15 เขตพื้นที่การศึกษา : นวัตกรรมการบริหารการศึกษา ในยุคปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
16 ตัวบ่งชี้การกระจายอำนาจบริหาร และการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา : กรณีสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ