ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรรณพ นพรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรินธร สงคศิริ 22
2 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 11
3 จงกล พูนทวี 8
4 จำนง สรพิพัฒน์ 6
5 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 6
6 ถาวร รัตติทิวาพาณิชย์ 6
7 อธิคม บางวิวัฒน์ 6
8 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 6
9 นันทิยา เปปะตัง 5
10 มาลินี ลีโทชวลิต 4
11 Annop Nopharatana 4
12 สุวิช ศิริวัฒนโยธิน 4
13 สุธรรม ปทุมสวัสดิ์ 4
14 ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล 4
15 ทนงค์ ฉายาวัฒนะ 3
16 พรพรรณ พาณิชย์นำสิน 2
17 อรอมล เหล่าปิตินันท์ 2
18 ประทิน กุลละวณิชย์ 2
19 สุธิดา นำสุวัฒน์ 2
20 กุลกานต์ สุนทรวาท 2
21 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
22 นิรมล สุธรรมกิจ 2
23 ยศพงษ์ ลออนวล 2
24 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
25 ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง 2
26 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
27 วันทนา สมเจริญวัฒนา 2
28 สุวิทย์ เตีย 2
29 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
30 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
31 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
32 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 2
33 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
34 วินัย ประภากรเกียรติ 2
35 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
36 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
37 มรกต ตันติเจริญ 2
38 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 2
39 สวนิต อิชยาวณิชย์ 1
40 Warinthorn Songkasiri 1
41 ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ 1
42 Sawanit Aichayawanich 1
43 Montira Nopharatana 1
44 อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล 1
45 มณฑิรา นพรัตน์ 1
46 Chalermraj Wanrawin 1
47 Anurak Petiraksakul 1
48 เฉลิมราช วันทวิน 1
49 ติยฉัตร ทองแป้น 1
50 ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล 1
51 จิระพันธุ์ เนื่องจากนิล 1
52 ทศพร ทองเที่ยง 1
53 พรรณปพร กองแก้ว 1
54 นิมารดี บุญอาพัทธิ์เจริญ 1
55 วาริน รักร่วม 1
56 บุณยพัต สุภานิช 1
57 พิมลรัตน์ นิยมเวช 1
58 ธันยพร พึ่งพระพุทธ 1
59 นิพนธ์ จีนขาวขำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 6
6 2550 4
7 2548 1
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 2
11 2539 1
12 2534 1
13 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของค่าพีเอชและอุณหภูมิต่อความเป็นพิษของแอมโมเนียในการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่
2 การพัฒนาเครื่องมือวัดค่าอัลคาร์ไลนิตี้และกรดอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ
ปี พ.ศ. 2554
3 การหาค่าการปลดปล่อยเฉพาะของประเทศไทย ภาคปศุสัตว์
4 การลดความเป็นพิษของซัลไฟด์ในถังปฏิกรณ์แบบไร้อากาศจากการบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตสูง
5 Agglomeration mechanisms of cassava starch during pneumatic conveying drying. Carbohydrate Polymers
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาแบบจำลองทางพลศาสตร์ของไหลแบบสามเฟสภายในระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพชนิดตรึงฟิล์มขนาด 6,000 ลูกบาศก์เมตร ณ โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังของบริษัทชลเจริญ จำกัด
7 การพัฒนาแบบจำลองทางพลศาสตร์ของไหลแบบสามเฟสภายใต้ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพชนิดตรึงฟิล์มขนาด 6000 ลูกบาศก์เมตร ณ โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังของบริษัทชลเจริญจำกัด
ปี พ.ศ. 2552
8 การบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานผลิตเอทานอลจากแป้ง มันสำปะหลังด้วยระบบไม่ใช้อากาศแบบลูกผสม
9 การศึกษาอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรน้ำ เพื่อจัดการการใช้สำหรับการเกษตร ของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2551
10 การศึกษาผลของมุมและความเร็วของน้ำต่อประสิทธิภาพการสกัดแป้งมันสำปะหลัง
11 การศึกษาแบบจำลองจลนศาสตร์ของการย่อยสลายของเสียที่มีองค์ประกอบเซลลูโลสเป็นหลักเพื่อการผลิตมีเธน
12 การศึกษาการเคลื่อนที่เม็ดตะกอนจุลินทรีย์ภายในถังปฏิกรณ์สำหรับผลิตก๊าซชีวภาพ โดยใช้การคำนวณพลศาสตร์ของไหลเพื่อการขยายขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดของเสีย
13 การศึกษาการใช้สลัดจ์จากกระบวนการเอเออสเป็นแหล่งจุนทรีย์ตั้งต้นสำหรับเริ่มต้นระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ
14 การดูดซับสีของน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษด้วยเชื้อราสายพันธุ์ ACR
15 การศึกษาผลของมุมและความเร็วของน้ำต่อประสิทธิภาพการสกัดแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2550
16 บทบาทเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดราชบุรีต่อการบูรณาการอาชีพการเลี้ยงโคนม กรณีศึกษา : ชุมชน หุบมะกล่ำ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (ระยะที่ 3) (โครงการบูรณาการ)
17 การพัฒนาไฮโดรไซโคลนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแยกแป้งสำหรับหน่วยแยกแป้งมันสำปะหลัง
18 แนวทางการลดการสูญเสียแป้งมันสำปะหลังด้วยโพสทไซโคลน
19 การลดและการควบคุมความชื้นของแป้งผลิตภัณฑ์จากกระบวนการอบแป้งมันสำปะหลังโดยใช้แบบจำลองทำนายล่วงหน้า
ปี พ.ศ. 2548
20 การประยุกต์ใช้เครื่องแยกอนุภาค แบบไฮโดรไซโคลนกับการแยกน้ำออก จากสารละลายแป้งในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2547
21 การพัฒนาแบบจำลองทางจลนศาสตร์ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศและผลิตก๊าซชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2546
22 การกำจัดตะกอนจากเครื่องแยกไขมัน และจากระบบตะกอนเร่งโดยระบบย่อยสลายแบบไร้อากาศ
ปี พ.ศ. 2545
23 การจำลองการถ่ายเทความร้อนภายในอาหารกระป๋องระหว่างการให้ความร้อน : ผลของคุณสมบัติการไหลที่มีต่อตำแหน่งร้อนช้าที่สุด
24 การจำลองการถ่ายเทความร้อนภายในอาหารกระป๋องระหว่างการให้ความร้อน : ผลของคุณสมบัติการไหลที่มีต่อจุดร้อนช้าที่สุด
ปี พ.ศ. 2539
25 ระบบนำร่องสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานพิมพ์ผ้าขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2534
26 ผลของวิธีการป้อนสารอาหารต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ ในถังปฏิกรณ์แบบมีตัวกรอง